Trei opționale pentru elevii de liceu. Programele școlare, aprobate prin ordin de ministru, se aplică din anul școlar 2022-2023

2

”Educație digitală și abilități media” (clasele IX-XII), ”Educație incluzivă și dezvoltarea gândirii critice” (clasele IX-X) și ”Strategii metacognitive” (clasa a X-a) sunt cele trei discipline ce pot fi studiate de elevii de liceu, fiind incluse în curriculumul la decizia școlii. Programele școlare pentru aceste opționale, propuse la nivel național, au fost aprobate prin ordin al ministrului Educației și publicate, vineri, în Monitorul Oficial. 

Potrivit ordinului ministrului Educației, programele școlare se aplică începând cu anul școlar 2022—2023, ca ofertă națională de curriculum la decizia școlii sau în cadrul temelor incluse în activitatea corespunzătoare disciplinelor de studiu din ariile curriculare Limbă și comunicare și Om și societate.

Educație digitală și abilități media

Din nota de prezentare a programei școlare pentru disciplina opțională ”Educație digitală și abilități media” – Curriculum la decizia școlii, nivel liceal, clasele IX-XII:

 • Programa școlară pentru disciplina „Educație digitală și abilități media” reprezintă o
  ofertă educațională pentru curriculumul la decizia școlii, propusă la nivel național, adresată elevilor din învățământului liceal, de la toate filierele, profilurile și specializările din învățământul preuniversitar.
 • Programa a fost dezvoltată cu un buget de timp de 1 oră/săptămână, pe durata unui an școlar, incluzând un buget de timp de aproximativ 35 de ore pe an – o oră pe săptămână, însă structura cursului permite organizarea flexibilă a timpului de învățare.
 • Prin elementele de fundamentare și prin modalitățile de structurare a competențelor
  digitale și a competenței de alfabetizare, oferta propusă aparține zonei noilor educații și oferă soluții pentru câteva dintre provocările actuale ale sistemului educațional, având ca efect dezvoltarea capacității elevilor de a evalua mesajele din punctul de vedere al credibilității și al validității, indiferent de sursa de comunicare.
 • Programa disciplinei „Educație digitală și abilități media” are în vedere aplicarea modelului de proiectare curriculară centrat pe competențe. Centrându-se pe reperele de
  acțiune stipulate în documentele menționate, disciplina opțională va contribui la dezvoltarea competențelor cheie necesare oricărei persoane, pe de o parte pentru o dezvoltare și împlinire personală, inserție profesională, incluziune socială și cetățenie activă, dezvoltare durabilă, stil de viață sănătos, iar pe de altă parte pentru a face față schimbărilor sociale, economice, culturale și informatice. Se are în vedere formarea unei personalități armonioase, în care să se îmbine optim autonomia, responsabilitatea, încrederea în sine și în ceilalți, echitatea, integritatea fizică și morală, creativitatea, deschiderea spre inovare, spre comunicare inter și intrapersonală, spre atitudini care să susțină dezvoltarea durabilă.
 • Parcurgerea programei de către elevii care studiază acest opțional conduce la formarea
  profilului absolventului de clasa a XII-a prin faptul că îi pune pe aceștia în situația de a participa responsabil și creativ la o diversitate de interacțiuni în contexte variate, inclusiv profesionale și sociale, prin respectarea unor convenții de comunicare, dar și în situația de a evalua critic și reflexiv impactul tehnologiilor de informare și comunicare asupra propriei învățări, a vieții individuale și a relațiilor sociale, în general. De asemenea, acest opțional conduce la formarea profilului de competențe media și informaționale a absolventului, a unor competențe de comunicare ce asigură integrarea cu succes a acestora în viața socială și profesională, făcându-i consumatori avizați de produse media și producători responsabili de conținut.

Ce vor învăța elevii:

 

Educație incluzivă și dezvoltarea gândirii critice

Din nota de prezentare a programei școlare pentru disciplina opțională ”Educație incluzivă și dezvoltarea gândirii critice” – Curriculum la decizia școlii pentru nivel liceal, clasele IX-X:

 • Programa școlară pentru disciplina „Educație incluzivă și dezvoltarea gândirii critice” reprezintă o ofertă educațională pentru curriculumul la decizia școlii, propusă la nivel național, adresată învățământului liceal, ciclul inferior al liceului.
 • Programa a fost dezvoltată pentru clasa a IX-a/clasa a X-a, cu un buget de timp de 1 oră/săptămână, pe durata unui an școlar și se constituie într-o ofertă educațională care promovează trasee particulare de învățare, pentru susținerea nevoilor și intereselor specifice de învățare ale elevilor, având un caracter nediscriminatoriu prin însăși tematica abordată.
 • Programa răspunde necesității de promovare a paradigmei educației pentru toți, prin care se dorește transformarea mediului școlar într-unul care să corespundă în mod real nevoilor tuturor elevilor, fără discriminări, prețuind diversitatea și acordând șanse egale tuturor.
 • Acest curriculum opțional este conceput din necesitatea de creare a unei școli incluzive, adică a unei școli ce asigură condițiile pentru ca toți copiii să-și poată atinge potențialul, bazându-se pe corectitudine.
 • Programa propune o viziune integrată asupra procesului instructiv-educativ, abordând o problematică semnificativă pentru viața socială concretă a fiecărui elev, care trebuie să devină un membru activ și responsabil al comunității. Una dintre problemele/provocările fundamentale ale societății actuale este diversitatea umană și gestionarea acesteia, astfel încât fiecare membru al societății să-și împlinească potențialul și aspirațiile într-un cadru socio-cultural tolerant și stimulativ.
 • Opțiunea pentru această disciplină poate fi realizată la orice filieră și profil de liceu, în
  condițiile resurselor de timp prevăzute pentru curriculum la decizia școlii prin planurile-cadru de învățământ în vigoare. Tocmai de aceea este evidentă structurarea acestuia în jurul unei teme integratoare pentru mai multe arii curriculare.
 • Din perspectiva competențelor-cheie și a profilului de formare al absolventului de clasa
  a IX-a, această programă are în vedere, în primul rând, competența civică. Astfel, sunt vizate a fi formate la un nivel funcțional comportamente și atitudini care să exprime acceptarea și valorizarea diferențelor existente între oameni, empatia și responsabilitatea în contextul școlar și al comunității, în raport cu persoanele și grupurile aflate în situația de discriminare sau supuse riscului de a fi discriminate.
 • De asemenea, competența de literație este dezvoltată prin implicarea elevilor în exprimarea de opinii, idei care privesc mediul școlar sau social din perspectiva incluziunii și din perspectiva raportării critice la diferite situații sociale.
 • Competența matematică este inclusă prin utilizarea și analiza unor date statistice cu privire la fenomenele sociale presupuse de incluziune, iar competențele în tehnologie și inginerie prin identificarea unor soluții tehnologice pentru facilitarea incluziunii.
 • Competența digitală este dezvoltată prin implicarea elevilor în dezvoltarea de conținuturi digitale care să promoveze incluziunea școlară și socială. Prin analiza posibilităților de dezvoltare personală într-un mediu incluziv este vizată competența personală, socială și a învăța să înveți.
 • Competența antreprenorială este avută în vedere prin generarea unor idei inovative pentru activități și proiecte care să crească gradul de incluziune al mediului școlar și social apropiat, precum și prin lucrul individual și în echipă, care presupune planificare, organizare, obținerea de rezultate, evaluare, reflecție critică pentru implementarea respectivelor idei.
 • Competența de sensibilizare și exprimare culturală este antrenată prin organizarea sau participarea de evenimente artistice care să promoveze și să dezvolte sensibilitatea pentru diferitele categorii de persoane care au nevoie de incluziune.
 • Programa își propune să dezvolte gândirea critică a elevilor din ciclul inferior al liceului în
  legătură cu un aspect extrem de important al vieții sociale actuale – integrarea școlară, socială, profesională, culturală etc. a tuturor membrilor societății, indiferent de caracteristicile fizice, intelectuale sau culturale pe care le au aceștia.
 • Programa poate fi considerată o continuare și o completare a Educației sociale, studiate de elevi în ciclul gimnazial, cu precădere a disciplinei Gândire critică și drepturile copilului (clasa a V-a). Gândirea critică poate fi aplicată în toate domeniile cunoașterii și în toate domeniile activității umane.
 • Prin modelul de învățare propus de programă, se urmărește formarea unei personalități implicate în analiza critică a mediului social, în cercetarea problemelor specifice acestuia, în identificarea și implementarea de soluții care să contribuie la construirea unei societăți democratice, tolerante și echitabile pentru toți membrii acesteia.
 • Învățarea specifică acestei discipline este una care pornește de la experiențele personale ale fiecărui elev, experiențe care provin din mediul familial, școlar sau al comunității. Din perspectiva gândirii critice promovate de această programă, elevii vor învăța să fie atenți și să ia în considerare detaliile unei situații sociale, să pună sub semnul întrebării prejudecățile și obișnuințele sociale și să se angajeze cu argumente pertinente în susținerea unui punct de vedere care privește îmbunătățirea mediului social.
 • În consecință, acest opțional are un aport direct la formarea elevilor pentru a face față
  schimbărilor accelerate și complexe într-o eră a inovației și a transformărilor profunde, a unei noi paradigme a învățării într-o școală incluzivă și dincolo de aceasta, într-un spațiu fizic cunoscut, familiar sau dincolo de ecran, prin sisteme blended learning omniprezente în educație.

Ce vor învăța elevii:

Strategii metacognitive

Din nota de prezentare a programei școlare pentru disciplina opțională ”Strategii metacognitive” – Curriculum la decizia școlii pentru nivel liceal, clasa a X-a:

 • Programa şcolară pentru disciplina „Strategii metacognitive” descrie o ofertă curriculară opţională, adresată elevilor de clasa a X-a, de la orice filieră și profil de liceu, în condițiile resurselor de timp prevăzute pentru curriculumul la decizia școlii prin planurile-cadru de învățământ în vigoare.
 • Programa a fost dezvoltată pentru durata unui an școlar, cu un buget de timp de 1
  oră/săptămână.
 • Disciplina „Strategii metacognitive” este un opțional de tip disciplină nouă, din oferta centralizată a Ministerului Educației, care vizează finalități cu relevanţă pentru ariile curriculare „Om şi societate” şi „Consiliere şi orientare”.
 • Este o disciplină opțională care răspunde necesității de a optimiza procesul de învățare al
  elevilor de clasa a X-a, prin dezvoltarea sistematică, explicită și intenționată de strategii care să îi învețe să învețe și să reflecteze asupra achizițiilor dobândite și asupra procesului care a condus la acestea. Astfel, acest curriculum opțional este conceput din necesitatea de a-i înzestra pe elevi cu moduri de activare a cunoaşterii (atât la nivel individual, cât şi la nivel social) și de a-i sprijini în exploatarea cunoștințelor și a procesului cunoașterii în identificarea, formularea și soluționarea problemelor reale ale vieții școlare și ale vieții cotidiene, prin aplicarea de strategii rezolutive.
 • Oferta curriculară urmărește dezvoltarea competenței metacognitive ca și
  competență transversală decisivă în asigurarea unei învăţări eficiente, în abilitarea elevilor cu diverse metode şi tehnici de învăţare, în vederea pregătirii lor pentru învăţarea de-a lungul vieţii. Disciplina propusă facilitează la elevi antrenamente metacognitive care au o influenţă pozitivă asupra performanţei școlare la diverse discipline de studiu, întrucât există o legătură cauzală între metacogniţie şi reuşita şcolară a elevilor. Exploatată adecvat în context curricular, această legătură poate fi o condiţie esenţială a asigurării succesului şcolar. Este, de asemenea, important ca elevul de liceu să conștientizeze, la rândul lui, că realizarea unei activități performante presupune mobilizarea unui set întreg de cunoștințe și mecanisme cognitive.
 • Conținuturile dezvoltate prin prezenta programă sunt în concordanță cu noile orientări din psihologia cognitivă consacrate de către constructivism, care promovează instruirea și învăţarea interactive, construirea cunoaşterii prin activităţi de investigare, reflecție asupra cunoașterii și a proceselor de construcţie a acesteia, permițându-i astfel elevului să îşi realizeze autoevaluarea şi autoreglarea propriului proces de învăţare.
 • Disciplina opțională „Strategii metacognitive” are valoare formativă crescută în cadrul
  curriculumului școlar întrucât, deşi metacogniţia este recunoscută în cercetările psihologice şi pedagogice ca fiind intrinsecă învăţării eficiente şi formării integrale a personalităţii elevului, programele curriculare actuale nu evidenţiază utilizarea strategiilor metacognitive în cadrul procesului educaţional.
 • Disciplinele din trunchiul comun la ciclul liceal nu propun, în mod explicit, la nivelul competențelor urmărite și al conținuturilor dezvoltate, crearea de experiențe metacognitive, instrumentarea elevilor cu strategii metacognitive, dobândirea de către aceștia a anumitor cunoştinţe metacognitive. În practica educațională, astfel de strategii centrate pe tehnici de învățare accelerată, pe reflecție asupra învățării, pe autoevaluarea modului, ritmului, timpului și efectelor stilului de învățare vizează creșterea calității învățării, dezvoltarea competenței de a învăța să înveți.

Ce vor învăța elevii:

 

 • Ordinul nr. 4.800/26.08.2022 privind aprobarea programelor școlare din categoria curriculum la decizia școlii, nivel liceal
 • Anexa 1: Programă școlară pentru disciplina opțională Educație digitală și abilități media – Curriculum la decizia școlii, nivel liceal (Clasele IX – XII)
 • Anexa 2: Programă școlară pentru disciplina opțională Educație incluzivă și dezvoltarea gândirii critice – Curriculum la decizia școlii, nivel liceal (Clasele IX – X)
 • Anexa 3: Programă școlară pentru disciplina opțională Strategii metacognitive – Curriculum la decizia școlii, nivel liceal (Clasa a X-a)

Citește și: O nouă disciplină opțională pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a, de la profilul real: „Introducere în învățarea automată (machine learning)”

2 COMENTARII

  • – Ordin nr. 4.800/26.08.2022 privind aprobarea programelor școlare din categoria curriculum la decizia școlii, nivel liceal, elaborate în cadrul proiectului sistemic Profesionalizarea carierei didactice – PROF – POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587, al cărui beneficiar este Ministerul Educației https://bit.ly/3SOrsTf
   – Anexa 1: Programă școlară pentru disciplina opțională Educație digitală și abilități media – Curriculum la decizia școlii, nivel liceal (Clasele IX – XII) https://bit.ly/49f2EsH
   – Anexa 2: Programă școlară pentru disciplina opțională Educație incluzivă și dezvoltarea gândirii critice – Curriculum la decizia școlii, nivel liceal (Clasele IX – X) https://bit.ly/49eUdO9
   – Anexa 3: Programă școlară pentru disciplina opțională Strategii metacognitive – Curriculum la decizia școlii, nivel liceal (Clasa a X-a) https://bit.ly/3vUDukO

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.