Rezultatele la Evaluarea Națională 2019 vor fi afișate marți, 25 iunie. Când se pot depune contestațiile

0

REZULTATE EVALUAREA NAȚIONALĂ 2019. Rezultatele la Evaluarea Națională 2019, susținută de absolvenții clasei a VIII-a, vor fi afișate marți, 25 iunie, până la ora 12.00. Candidații nemulțumiți de notele obținute pot depune contestații în aceeași zi, conform calendarului Evaluării Naționale. Contestațiile vor fi soluționate în următoarele trei zile, astfel că sâmbătă, 29 iunie, vor fi afișate rezultatele finale. 

Rezultatele la Evaluarea Națională 2019 vor fi afișate la avizierul școlilor și publicate pe site-ul evaluare.edu.ro. Potrivit calendarului, contestațiile pot fi depuse marți, 25 iunie, între orele 14.00 și 20.00.

CALENDAR REZULTATE EVALUAREA NAȚIONALĂ 2019

 • 25 iunie 2019: Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)
 • 25 iunie 2019: Depunerea contestațiilor (orele 14:00 – 20:00)
 • 26-28 iunie 2019: Soluționarea contestațiilor
 • 29 iunie 2019: Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Evaluarea Națională 2019 pentru absolvenții clasei a VIII-a a fost organizată în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale în anul școlar 2010-2011.

Rezultatele, înainte de contestații: Cum se face corectarea lucrărilor

 • Evaluarea lucrărilor scrise se efectuează, pe baza baremului de evaluare şi de notare, de doi profesori evaluatori, care lucrează, în mod obligatoriu, în săli separate, stabilite de preşedintele comisiei, se arată în metodologie.
 • Lucrările se evaluează şi se apreciază de fiecare evaluator, separat, respectându-se baremele de evaluare şi de notare elaborate în cadrul Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare. La evaluarea lucrărilor scrise, profesorii evaluatori nu vor face sublinieri sau menţiuni pe acestea.
 • Evaluarea lucrărilor se face cu respectarea strictă a baremului unic de evaluare şi de notare, pe baza unui punctaj pe scara 1-100, acordându-se 90 de puncte pentru răspunsurile corecte şi complete şi 10 puncte din oficiu. După evaluare, fiecare profesor stabileşte nota prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut de elev, fără rotunjire, şi o trece pe lucrare.
 • În cazul în care diferenţa dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult 1
  punct, se calculează şi se trece pe lucrare nota finală, calculată ca medie
  aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de cei doi
  profesori evaluatori. Această notă este cea care se va lua în calcul pentru media
  de admitere în clasa a IX-a.
 • În cazul în care diferenţa între notele acordate de către cei doi profesori
  evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi recorectată de alţi doi
  profesori evaluatori, stabiliţi de preşedintele comisiei.
 • Potrivit Ordinului privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale în anul școlar 2018-2019, după validarea finalizării evaluării, nota finală este calculată luând în considerare cele 4 (patru) note, după eliminarea celor două note/valori extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a celor două note/valori centrale. Media rezultată reprezintă nota finală care se trece pe lucrare și este înregistrată în catalogul evaluării naționale. 

Rezultatele finale: Depunerea și rezolvarea contestațiilor

 • Contestaţiile la probele scrise se depun şi se înregistrează la unitatea de învăţământ, în perioada prevăzută de calendarul Evaluării Naţionale, prevede metodologia.
 • Candidații care depun contestații completează și semnează o declarație-tip în
  care se menționează faptul că au luat la cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației, poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. În cazul candidatului minor declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali al acestuia.
 • După centralizarea cererilor prin care se contestă notele obţinute la evaluarea iniţială, lucrările ale căror note iniţiale au fost contestate se secretizează.
 • După terminarea evaluării şi deschiderea lucrărilor, în situaţia în care se constată diferenţe de notare mai mari de 1,5 puncte, în plus sau în minus, între notele de la evaluarea iniţială şi cele de la contestaţii, preşedintele comisiei de contestaţii decide reevaluarea lucrărilor respective de către o altă comisie, formată din profesori cu experienţă, alţii decât cei care au evaluat iniţial lucrările în centrul de contestaţii. Reevaluarea se va face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu stricteţe baremul de evaluare şi de notare şi toate procedurile de evaluare. Nota acordată de a treia comisie este nota care va fi acordată de comisia de contestaţii.
 • Pentru lucrările care au primit iniţial o notă finală mai mică decât 9,50, nota
  definitivă a lucrării este cea acordată de comisia de contestaţii, dacă între nota
  iniţială şi nota obţinută la reevaluare este o diferenţă de cel puţin 0,50 puncte. Dacă diferenţa dintre cele două note este mai mică de 0,50 puncte, nota definitivă a lucrării este nota iniţială, acordată în centrul zonal de evaluare.
 • Pentru lucrările care au primit iniţial o notă finală cel puţin egală cu 9,50,
  nota definitivă este nota acordată de comisia de contestaţii, în urma reevaluării. Nota definitivă nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.
 • Rezultatele la contestaţii se comunică celor în drept prin afişare la avizierul
  unităţii de învăţământ, conform calendarului.
 • Candidații majori și părinții/reprezentanții legali ai candidaților minori pot solicita să vadă lucrarea numai după afișarea rezultatelor finale, după etapa de soluționare a contestațiilor. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal. Solicitarea de vizualizare nu poate conduce la reevaluarea și/sau modificarea notelor acordate lucrării/lucrărilor.

Media generală obţinută la Evaluarea Naţională constituie unul dintre criteriile pentru admiterea în învăţământul liceal de stat. Media de admitere în liceu este media ponderată dintre media generală la Evaluarea Naţională (reprezentând 80) şi media generală de absolvire a claselor din gimnaziu (reprezentând 20%).

Citește și:

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.