Evaluarea Națională transdisciplinară și schimbările de la BAC, amânate prin ordonanță de urgență. Ministerul Educației a publicat proiectul

0

Evaluarea Națională transdisciplinară, pe care ar urma să o susțină, conform Legii educației naționale în vigoare, elevii care sunt acum în clasa a VII-a, se amână cu patru ani, prevede un proiect de ordonanță de urgență, publicat, luni, de Ministerul Educației și Cercetării. Totodată, MEC propune amânarea probelor transdisciplinare de la examenul de Bacalaureat, prevăzute de asemenea de lege. În Parlament, există un proiect de lege similar, care a fost adoptat tacit de Camera Deputaților și care se află, în prezent, la Senat.

Ministerul Educației și Cercetării a publicat un proiect de ordonanță de urgență privind unele măsuri în domeniul educației și pentru prorogarea unor termene, prin care propune amânarea Evaluării Naționale transdisciplinare până în 2024, când aceasta ar urma să fie susținută de elevii din generația care începe clasa a V-a în anul școlar 2020 – 2021. 

În textul ordonanței este invocată ”situația generației de elevi care a început clasa a V‐a în anul şcolar 2017 ‐ 2018 și care, potrivit prevederilor art. 361, alin.(3), lit.b) din Legea educației naționale nr. 1 /2011, cu modificările și completările ulterioare, ar urma să susțină la examenul de evaluare națională probe transdisciplinare, în conformitate cu prevederile art. 74, alin. (5) , în contextul în care până în acest moment, procesul de predare – învățare – evaluare nu s-a realizat transdisciplinar.

De asemenea, Ministerul Educației propune amânarea schimbărilor prevăzute în lege privind admiterea la liceu și a celor legate de probele transdisciplinare de la examenul de Bacalaureat, având în vedere:

necesitatea corelării termenelor de aplicare a prevederilor care reglementează examenele naționale, necesitate cauzată de faptul că generaţia de elevi care a început clasa a V‐a în anul şcolar 2017 ‐ 2018 este, în acest an școlar, în clasa a VII-a, iar metodologia de organizare și desfășurare a examenului de evaluare națională și metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal ar trebui să fie date publicității la începutul anului școlar 2020 – 2021, iar pentru generația de elevi care începe clasa a IX a în anul școlar 2020-2021 conținuturile programelor de examen trebuie date publicității la începutul primei clase de liceu, respectiv în anul 2020, în condiţiile în care în învăţământul gimnazial procesul de predare – învățare – evaluare nu s-a realizat transdisciplinar şi nu există în prezent planuri-cadru şi programe de liceu bazate pe o abordare transdisciplinară”.

Ce prevede proiectul Ordonanței de urgență:

1. Termenul prevăzut la lit. b) pentru desfășurarea evaluării naționale organizată la finalul clasei a VIII-a se prorogă până absolvirea clasei a VIII-a de către generația de elevi care începe clasa a V-a în anul școlar 2020 – 2021;
2. Termenul prevăzut la lit. c) pentru desfășurarea examenului de bacalaureat se prorogă până la absolvirea clasei a XII/XIII de către generația de elevi care începe clasa a IX-a în anul școlar 2024 – 2025;
3. Termenul prevăzut la lit. d) pentru desfășurarea admiterii la liceu se prorogă până absolvirea clasei a VIII-a de către generația de elevi care începe clasa a Va în anul școlar 2020 – 2021.”

Totodată, proiectul stabilește prelungirea acreditării școlilor doctorale până la sfârșitul anului 2021.

Din Nota de fundamentare a proiectului de ordonanță de urgență:

  • Premisele necesare pentru abordări transdisciplinare în evaluare nefiind asigurate în acest moment, se impune o derogare de la prevederile art. 361, alin.(3), lit.b) din Legea educației naționale nr. 1 /2011.
  • În conformitate cu prevederile art. 76 alin. (4) din Legea nr.1/2011, metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în clasa a IX-a este elaborată de Ministerul Educaţiei și Cercetării şi este dată publicităţii, pentru fiecare generaţie, cel mai târziu la începutul clasei a VIII-a. Astfel, pentru generaţia de elevi care a început clasa a V‐a în anul şcolar 2017 ‐ 2018 și care este, în acest an școlar, în clasa a VII-a, metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal ar trebui să fie dată publicității la începutul anului școlar 2020 – 2021.
  • În conformitate cu prevederile art. 77 alin. (4) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, elevii care au promovat clasa a XII-a/a XIII-a susţin examenul de bacalaureat inclusiv la probe scrise transdisciplinare.
  • În conformitate cu prevederile art. 361, alin.(3), lit.c) din Legea nr. 1 /2011, „examenul de bacalaureat se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu generaţia de elevi care începe clasa a IX-a în anul şcolar 2020 – 2021;” iar în contextul actual planurile-cadru pentru învățământul liceal, programele și manualele școlare sunt de tip disciplinar, și, în consecință, procesul de predare – învățare – evaluare s-a realizat prin abordare disciplinară și nu transdisciplinară.
  • Conform prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, învăţământul general obligatoriu cuprinde învăţământul primar, învăţământul gimnazial şi primii 2 ani ai învăţământului secundar superior.
  • Astfel, abordarea transdisciplinară a planurilor-cadru pentru învățământul liceal, a programelor și manualelor școlare trebuie corelată cu planurile-cadru şi programele din învăţământul gimnazial, cu sistemul de evaluare transdisciplinară a absolvenţilor clasei a VIII-a.
  • Astfel, având în vedere că, în prezent, învăţământul gimnazial şi evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a nu se bazează pe o abordare transdisciplinară, pentru generaţia de elevi care începe clasa a IX-a în anul şcolar 2020 – 2021 nu pot fi asigurate condiţiile de studiu transdisciplinar şi de susţinere a probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat aşa cum sunt ele prevăzute în art. 77 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se impune o derogare de la prevederilor art. 361, alin.(3), lit.c) din Legea educației naționale nr. 1 /2011.

Ce prevede în prezent Legea educației naționale:

Evaluarea Națională

 • La finalul clasei a VIII-a, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, se realizează o evaluare naţională obligatorie a tuturor absolvenţilor. Rezultatele evaluării se exprimă printr-un punctaj, similar testelor internaţionale. Evaluarea se realizează prin următoarele probe:
   • o probă scrisă la limba şi literatura română;
   • o probă scrisă la limba maternă;
   • o probă scrisă transdisciplinară la matematică şi ştiinţe;
   • o probă scrisă la o limbă de circulaţie internaţională;
   • o probă practică de utilizare a calculatorului, susţinută în timpul anului;
   • o probă orală transdisciplinară de evaluare a competenţelor civice şi sociale, susţinută în timpul anului.
 • Rezultatele evaluării naţionale se înscriu în portofoliul educaţional al elevului.
 • Evaluarea naţională organizată la finalul clasei a VIII-a se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu generaţia de elevi care începe clasa a V-a în anul şcolar 2017 – 2018. (elevii care sunt acum în clasa a VII-a).

Bacalaureat

 • Elevii care au promovat clasa a XII-a/a XIII-a vor susţine examenul naţional de bacalaureat. Examenul naţional de bacalaureat constă în susţinerea următoarelor probe:
  • proba A de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba
   română;
  • proba B de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba
   maternă, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale;
  • proba C de evaluare a competenţei lingvistice la două limbi de circulaţie
   internaţională studiate pe parcursul învăţământului liceal.
  • proba D de evaluare a competenţelor digitale.
  • proba E scrisă de evaluare a competenţelor formate pe durata învăţământului liceal, după cum urmează:
   • probă scrisă la Limba şi literatura română – probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările;
   • probă scrisă la Limba şi literatura maternă – probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale;
   • două probe scrise, diferenţiate după cum urmează:

1. pentru profilul real din filiera teoretică:
matematică;
– probă transdisciplinară din ştiinţe: fizică, chimie, biologie;

2. pentru profilul umanist din filiera teoretică:
– o limbă de circulaţie internaţională;
– probă transdisciplinară din geografie, istorie, ştiinţe socioumane;

3. pentru filiera tehnologică:
– probă scrisă disciplinară specifică profilului;
– probă transdisciplinară specifică domeniului de pregătire;

4. pentru filiera vocaţională:
– probă practică sau scrisă, după caz, specifică profilului ori specializării;
– probă transdisciplinară specifică profilului sau specializării

 • Examenul naţional de bacalaureat se consideră promovat de către absolvenţii
  învăţământului secundar superior, liceal, care îndeplinesc cumulativ următoarele
  condiţii:

  • au susţinut probele A, B, C şi D;
  • au susţinut probele scrise E şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea;
  • au obţinut media aritmetică, calculată cu două zecimale exacte, a notelor obţinute la probele scrise E cel puţin egală cu 6.
 • Evaluările A, B, C şi D se organizează şi se desfăşoară la nivelul unităţii de învăţământ, în timpul anului şcolar, pe parcursul semestrului al II-lea, în faţa unei comisii prezidate de directorul unităţii de învăţământ şi numite prin decizie a inspectorului şcolar general, în condiţiile stabilite prin metodologie specifică.
 • Probele scrise E la examenul naţional de bacalaureat se susţin după încheierea cursurilor, în faţa unei comisii stabilite de inspectoratul şcolar.
 • Examenul de bacalaureat se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu generaţia de elevi care începe clasa a IX-a în anul şcolar 2017 – 2018 (elevii care sunt acum în clasa a XI-a).

Admiterea la liceu

Admiterea în învăţământul liceal sau în învăţământul profesional se realizează
după următoarea procedură:

 • în cazul în care numărul de candidaţi nu depăşeşte numărul locurilor oferite deunitatea de învăţământ, admiterea se va realiza pe baza portofoliului educaţional al elevului;
 • în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ, admiterea se face luând în calcul în proporţie de 70% portofoliul educaţional al elevului, media de absolvire a învăţământului obligatoriu, precum şi media la probele de la evaluarea naţională de la sfârşitul clasei a VIII-a şi în proporţie de 30% nota obţinută la proba de admitere stabilită de unitatea de învăţământ.
 • În cazul mediilor egale, diferenţierea se face pe baza portofoliului educaţional al elevului.
 • Admiterea la liceu se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentei legi
  începând cu generaţia de elevi care începe clasa a V-a în anul şcolar 2017 – 2018 (elevii care sunt acum în clasa a VII-a).

Ministrul Educației, Monica Anisie, declara recent că, dacă nu va trece în Parlament iniţiativa legislativă privind amânarea evaluării naţionale transdisciplinare, Ministerul Educaţiei va iniţia o ordonanţă de urgenţă în acest sens.

Proiectul de lege a fost adoptat tacit de Camera Deputaților și se află la Senat, care este camera decizională.

Inițiativa prevede prorogarea termenului de aplicare a prevederilor din Legea educației, astfel încât Evaluarea Națională, în forma prevăzută de lege (șase probe), să se desfășoare începând cu generaţia de elevi care începe clasa a V-a în anul şcolar 2020-2021.

La Comisia pentru învățământ din Camera Deputaților a fost adoptat și un amendament care amână modificările prevăzute de Legea educației naționale în ceea ce privește examenul de Bacalaureat.

Citește și:

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here