ADMITERE LICEU 2019. Cum se calculează media de admitere. Clasele cu program bilingv

0

ADMITERE LICEU 2019. Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a va avea loc pe 12 iulie 2019. Mai jos regăsiți modul în care se calculează media pe baza căreia se face înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial.

Candidaţii care au participat la repartizarea computerizată şi care, din diferite motive,
nu au fost repartizaţi computerizat pot fi repartizaţi, de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, pe locurile rămase libere, în perioada de rezolvare a situaţiilor speciale, respectându-se, în toate cazurile, criteriul referitor la media de admitere, fără a depăşi numărul maxim de 30 de elevi la clasă.

Citește și ADMITERE LICEU 2019. Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2019-2020


Cum se calculează media de admitere la liceucu excepția colegiilor naționale militare

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

Calculul mediei de admitere se face astfel:

𝑀𝐴 = 0,2 × 𝐴𝐵𝑆 + 0,8 × 𝐸𝑁

unde: MA = media de admitere; ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenții clasei a VIII-a

 • Candidații care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și au susținut
  Evaluarea Națională la limba și literatura maternă respectivă pot opta pentru
  stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba
  de limbă şi literatură maternă. În acest sens, părinții sau reprezentanții legali ai
  acestor candidați completează o declarație, semnată de părinte sau reprezentat
  legal şi de candidat, care însoțește fișa de înscriere în vederea repartizării
  computerizate. Aceşti candidați, care au optat pentru stabilirea mediei la
  evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură
  maternă, nu pot fi înscriși în învăţământul liceal sau profesional în clase cu
  predare în limbile minorităților naționale.

Cum se calculează media de admitere la colegiile naționale militare

Media finală de admitere se calculează astfel:
MFA = 0,3 MA + 0,7 NT

unde: MA = media de admitere (calculată mai sus); NT = nota la testul tip grilă de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică; MFA = media finală de admitere.


ADMITERE LICEU 2019. Admiterea în clasele cu program bilingv

Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională

Candidaţii care promovează, pe parcursul învăţământului gimnazial, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.

Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene se fac, la cerere, dacă certificatul obţinut/diploma obţinută validează un nivel de competenţă lingvistică egal sau superior nivelului A2, corespunzător Cadrului european comun de referinţă pentru limbi.

Se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute pentru limbile moderne, examenele şi
instituţiile menţionate în Lista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat.


De asemenea se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute la examenele care conferă nivelul de competenţă lingvistică A2, organizat de instituţiile prevăzute în lista menţionată, pentru limba modernă la care fiecare instituţie are deja examene prevăzute în listă.

Candidaţilor, care, în clasa a VII-a/a VIII-a, au obţinut premiul I, al II-lea, al III-lea sau menţiune la etapa naţională a olimpiadei de limba engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă și rusă, li se recunosc rezultatele obţinute la olimpiadă, în baza diplomei emise de Ministerul Educaţiei Naţionale, şi li se echivalează cu nota 10 la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.

Candidaţii cărora li se recunosc şi li se echivalează rezultatele obţinute la examene cu
recunoaştere internaţională primesc nota 10 la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.

Unităţile de învăţământ pot organiza, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, clase sau grupe cu profil bilingv pentru nivel începători, fără susţinerea de probe de verificare a cunoştinţelor de limba modernă respectivă.


ADMITERE LICEU 2019. Admiterea în liceele vocaționale

Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul şcolar 2019 – 2020 în liceele vocaţionale

În cazul în care, după comunicarea rezultatelor la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini, există candidaţi admişi care solicită, în scris, că renunţă la locul obţinut pentru a participa la etapa de repartizare computerizată, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi care au susţinut proba respectivă de aptitudini, în ordinea rezultatelor obţinute la această probă.


ADMITERE LICEU 2019. Admiterea la colegiile naţionale militare 

Candidaţii care participă la admiterea în colegiile naţionale militare ale Ministerului Apărării Naţionale sunt recrutaţi, pe parcursul anului şcolar 2018 – 2019, de birourile/oficiile informarerecrutare judeţene/de sector al municipiului Bucureşti şi participă la activitatea de selecţie organizată în centrele zonale de selecţie şi orientare ale Ministerului Apărării Naţionale.

Structura, durata, conţinutul şi baremul de evaluare şi notare pentru proba de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică se stabilesc prin reglementări proprii ale Ministerului Apărării Naţionale.

Candidaţii care participă la admiterea în învăţământul preuniversitar liceal militar sunt ierarhizaţi şi repartizaţi, pe baza opţiunilor din fişa de înscriere specifică, în limita cifrei de şcolarizare aprobate pentru fiecare colegiu naţional militar, în ordine strict descrescătoare a mediei finale de admitere.

Citește și

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here