ADMITERE LICEU 2019. Cum se calculează media de admitere. Clasele cu program bilingv

0

ADMITERE LICEU 2019. Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a va avea loc pe 12 iulie 2019. Mai jos regăsiți modul în care se calculează media pe baza căreia se face înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial.

UPDATE Cum se calculează media de admitere la liceu. Ghidul admiterii și departajarea candidaților cu medii egale

Cum se calculează media de admitere la liceucu excepția colegiilor naționale militare

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

Calculul mediei de admitere se face astfel:

𝑀𝐴 = 0,2 × 𝐴𝐵𝑆 + 0,8 × 𝐸𝑁

unde: MA = media de admitere; ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenții clasei a VIII-a

  • Candidații care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și au susținut
   Evaluarea Națională la limba și literatura maternă respectivă pot opta pentru
   stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba
   de limbă şi literatură maternă. În acest sens, părinții sau reprezentanții legali ai
   acestor candidați completează o declarație, semnată de părinte sau reprezentat
   legal şi de candidat, care însoțește fișa de înscriere în vederea repartizării
   computerizate. Aceşti candidați, care au optat pentru stabilirea mediei la
   evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură
   maternă, nu pot fi înscriși în învăţământul liceal sau profesional în clase cu
   predare în limbile minorităților naționale.

Cum se calculează media de admitere la colegiile naționale militare

Media finală de admitere se calculează astfel:
MFA = 0,3 MA + 0,7 NT

unde: MA = media de admitere (calculată mai sus); NT = nota la testul tip grilă de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică; MFA = media finală de admitere.


ADMITERE LICEU 2019. Admiterea în clasele cu program bilingv

 • Pentru liceele care organizează clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne, va fi organizată o probă de verificare a cunoştinţelor la limba modernă respectivă.
   • Candidaţii care promovează, pe parcursul învăţământului gimnazial, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.
   • Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene se fac, la cerere, dacă certificatul obţinut/diploma obţinută validează un nivel de competenţă lingvistică egal sau superior nivelului A2, corespunzător Cadrului european comun de referinţă pentru limbi.
   • Se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute pentru limbile moderne, examenele şi instituţiile menţionate în Lista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat.
   • De asemenea se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute la examenele care conferă nivelul de competenţă lingvistică A2, organizat de instituţiile prevăzute în lista menţionată, pentru limba modernă la care fiecare instituţie are deja examene prevăzute în listă.
   • Candidaţilor, care, în clasa a VII-a/a VIII-a, au obţinut premiul I, al II-lea, al III-lea sau menţiune la etapa naţională a olimpiadei de limba engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă și rusă, li se recunosc rezultatele obţinute la olimpiadă, în baza diplomei emise de Ministerul Educaţiei Naţionale, şi li se echivalează cu nota 10 la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.
   • Candidaţii cărora li se recunosc şi li se echivalează rezultatele obţinute la examene cu recunoaştere internaţională primesc nota 10 la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.
   • Unităţile de învăţământ pot organiza, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, clase sau grupe cu profil bilingv pentru nivel începători, fără susţinerea de probe de verificare a cunoştinţelor de limba modernă respectivă.
 • În situaţia în care candidatul a obţinut la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă o notă mai mică decât 6, se consideră că el nu a promovat proba respectivă.
 • Nu vor putea fi înscrişi la clase cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv decât acei candidaţi care au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă. Pentru candidaţii care nu îndeplinesc condiţia de mai sus, nu se iau în considerare opţiunile pentru clase cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, înscrise în fişă.
 • Nota obţinută la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă nu va fi inclusă în calculul mediei de admitere, conform Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012 (articolul 11), care se aplică la admiterea din acest an.
 • Candidaţii care au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă şi nu au fost repartizaţi la clase bilingve vor putea opta, în cadrul liceului la care au fost repartizaţi, pentru clasele cu predare intensivă a unei limbi moderne, fără a mai susţine altă probă de verificare a cunoştinţelor de limbă.

ADMITERE LICEU 2019. Admiterea în liceele vocaționale

 • Pentru liceele din filiera vocaţională – profilurile sportiv, militar, teologic, artistic, pedagogic – precum şi pentru liceul Waldorf, specializarea filologie, se vor organiza probe de aptitudini.
 • În cazul în care, după comunicarea rezultatelor la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini, există candidaţi admişi care solicită, în scris, că renunţă la locul obţinut pentru a participa la etapa de repartizare computerizată, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi care au susţinut proba respectivă de aptitudini, în ordinea rezultatelor obţinute la această probă.

Citește și Ordinul privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2019-2020

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.