ADMITERE LICEU 2019. Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2019-2020

0
pixabay.com

ADMITERE LICEU 2019. Conform Calendarului admiterii pentru anul şcolar 2019 – 2020, repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a va avea loc în ziua de 12 iulie 2019. 

Înscrierile se fac în perioada 3-7 iulie 2019. Candidaţii completează pe fişa de înscriere, în ordinea descrescătoare a preferinţelor, codurile opţiunilor pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire dorite.

Modelul Fișei de înscriere în anul școlar 2019-2020 – admitere în clasa a IX-a – învățământul liceal de stat

Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2019-2020

Data-limită/Perioada Evenimentul
 

Pregătirea admiterii

1 februarie 2019 Elaborarea planului de măsuri județean/al municipiului București pentru pregătirea și organizarea admiterii
28 februarie 2019 Anunțarea de către inspectoratele școlare a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă

Transmiterea de către Comisia Națională de Admitere a modelului fișei de înscriere în clasa a IX-a și a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

13 mai 2019 Afișarea ofertei de școlarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii și calificări profesionale, pentru învățământul liceal, filiera tehnologică

Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învățământ liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare

Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel județean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a, în Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR), prin verificarea și corectarea, după caz, a informațiilor privind elevii și formațiunile de studiu la care aceștia sunt asociați

Tipărirea broșurii care cuprinde informațiile despre admitere

15-24 mai 2019  

Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând informațiile legate de admitere

Transmiterea de către inspectorate la școlile gimnaziale a listei centrelor de înscriere, precum și a școlilor arondate fiecărui centru

Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a graficului ședințelor de completare a opțiunilor de către absolvenții clasei a VIII-a și părinții acestora

31 mai 2019 Transmiterea la Ministerul Educației Naționale a broșurilor de admitere ale fiecărui județ, în versiune electronică și tipărită
20 mai-7 iunie 2019 Ședințe de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare
11 iunie 2019 Transmiterea de către fiecare unitate de învățământ gimnazial către comisia de admitere județeană/a municipiului București a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, precum și a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin completarea acestor informații în aplicația informatică centralizată
12 iunie 2019 Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către Comisia Națională de Admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice completării acestor date în aplicația informatică centralizată
2 iulie 2019 Transmiterea de către Comisia Națională de Admitere către comisiile județene a bazei de date cu mediile de admitere și a ierarhiei județene prin activarea, în aplicația informatică centralizată, a secțiunilor și rapoartelor specifice
3 iulie 2019 Completarea de către secretariatele școlilor a fișelor de înscriere cu numele/codul unității de învățământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenților claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere, prin tipărirea acestora din aplicația informatică centralizată

Anunțarea ierarhiei la nivel județean/al municipiului București a absolvenților claselor a VIII-a, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere

 

Probele de aptitudini

8-9 mai 2019 Eliberarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini
13-14 mai 2019 Înscrierea pentru probele de aptitudini
15-17 mai 2019 Desfășurarea probelor de aptitudini
20 mai 2019 Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini

Depunerea contestațiilor la probele de aptitudini (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor)

24 mai 2019 Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor, la probele de aptitudini

Transmiterea, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată

11 iunie 2019 Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin activarea rapoartelor specifice în aplicația informatică centralizată

Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaților corigenți, repetenți, amânați sau exmatriculați, în aplicația informatică centralizată

2 iulie 2019 Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date județene cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată
3 iulie 2019 Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și comunicarea rezultatelor în unitatea de învățământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată
4 iulie 2019 Ridicarea/Transmiterea de la liceele vocaționale a fișelor de înscriere ale candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini

Transmiterea, în format electronic, către Centrul Național de Admitere a listei candidaților declarați admiși, în fiecare județ, la clasele pentru care s-au susținut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată

 

Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

8-9 mai 2019 Eliberarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
13-14 mai 2019 Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă(*)
15-17 mai 2019 Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
20 mai 2019 Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

Depunerea contestațiilor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor)

24 mai 2019 Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată

27-29 mai 2019 Ridicarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
4 iunie 2019 Depunerea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, la unitățile de învățământ gimnazial absolvite
5 iunie 2019 Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București, în format electronic, către Centrul Național de Admitere a listei candidaților care au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea și confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicația informatică centralizată
 

Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi și a candidaților pentru învățământul special

15 mai 2019 Afișarea locurilor speciale pentru candidații romi
10-14 iunie 2019 Primirea cererilor de înscriere a candidaților pe locurile speciale pentru romi(**)
9-10 iulie 2019 Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi, utilizând aplicația informatică centralizată
9-10 iulie 2019 Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special, utilizând aplicația informatică centralizată
 

Etapa de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2019-2020

3-7 iulie 2019 Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a

Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt județ și depunerea/transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere

3-7 iulie 2019 Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere
4-8 iulie 2019 Verificarea de către părinți și candidați a fișelor editate de calculator, corectarea greșelilor în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată
8 iulie 2019 Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul județean de admitere/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată

Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la centrul de admitere județean/al municipiului București

9 iulie 2019 Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul Național de Admitere prin confirmarea de către acestea a finalizării operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată
10 iulie 2019 Verificarea și corectarea bazelor de date de către Comisia Națională de Admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională
10-11 iulie 2019 Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată
12 iulie 2019 Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2019-2020
12 iulie 2019 Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați în învățământul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere

Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământ liceal de stat din județ/municipiul București

15-18 iulie 2019 Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați
18 iulie 2019 Transmiterea de către unitățile de învățământul liceal de stat a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere
19, 22 și 23 iulie 2019 Rezolvarea de către comisia județeană de admitere/a municipiului București a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, a repartizării candidaților care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizați în etapa repartizării computerizate
 

A doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2019-2020

23 iulie 2019 Afișarea situației locurilor rămase libere, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă
24-25 iulie 2019 Înscrierea candidaților la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
26 și 29 iulie 2019 Desfășurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
24-30 iulie 2019 Primirea cererilor de înscriere a absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapei anterioare
31 iulie-1 august 2019 Repartizarea absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapei anterioare, utilizând aplicația informatică centralizată
1 august 2019 Transmiterea către Centrul Național de Admitere a rezultatelor repartizării prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată
 

Admiterea candidaților pentru învățământul seral și pentru cel cu frecvență redusă

10 mai 2019 Anunțarea centrului special de înscriere pentru candidații din seriile anterioare care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2019-2020
5 iulie 2019 Anunțarea calendarului admiterii la învățământ seral sau cu frecvență redusă pentru candidații din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2019-2020
15-18 iulie 2019 Înscrierea la învățământul seral sau cu frecvență redusă a candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2019-2020
19, 22 și 23 iulie 2019 Repartizarea candidaților din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2019-2020 pe locurile de la învățământul seral și cu frecvență redusă

 

(*) Documentele necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională pot fi depuse la unitatea de învățământ de proveniență până la data de 14 mai 2019.

(**) În mod excepțional, cererile de înscriere pe locurile speciale pentru romi se mai pot depune până la data de 28 iunie 2019, cu avizul președintelui comisiei de admitere județene/a municipiului București.

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.