Condițiile pentru ocuparea posturilor de inspectori școlari și inspectori școlari generali. Metodologiile de concurs, puse în dezbatere publică

0
Foto: pixabay.com

Ministerul Educației și Cercetării a lansat, vineri, în dezbatere publică proiectele metodologiilor de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar, inspector școlar general, inspector școlar general adjunct și director al casei corpului didactic. Monica Anisie, ministrul Educației, anunța că va pune metodologiile în dezbatere publică, după ce Guvernul a fost criticat pentru numirea unor membri ai PNL în funcțiile de conducere din cadrul inspectoratelor școlare județene.

Proiectele, publicate pe site-ul Ministerului Educației, prevăd condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cei care candidează pentru posturile de inspector școlar, inspectori generali și director CCD, precum și probele de concurs și modul de desfășurare a acestuia.

Concursul pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct şi director al CCD – proiect

 • La concursul pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic poate candida personalul didactic care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:
   • este membru al corpului naţional de experţi în management educaţional;
   • este absolvent al învăţământului universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau al ciclului I de studii universitare de licenţă şi al ciclului II de studii universitare de master, finalizate cu diplomă de licenţă şi diplomă de master;
   • este cadru didactic de predare titular în învăţământ şi are gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor;
   • are o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 8 ani, dintre care cel puţin 5 în ultimii 10 ani;
   • a obţinut calificativul „foarte bine” în ultimii 5 ani şcolari încheiaţi şi nu a fost sancţionat disciplinar în această perioadă, până la înscrierea la concurs;
   • are recomandare cu privire la calităţile profesionale, manageriale şi morale din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ sau din partea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar ori recomandarea senatului universităţii sau a organului de conducere al instituţiei în care candidatul îşi desfăşoară activitatea la data înscrierii la concurs;
   • nu a desfăşurat activități de poliţie politică şi nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
   • este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei
   • la data susţinerii concursului nu îndeplinește condițiile legale de pensionare pentru limită de vârstă și vechime în muncă.
 • Concursul cuprinde trei probe:
  1. evaluarea curriculumului vitae – se analizează şi se evaluează rezultatele obţinute în educaţie şi formare, aptitudinile şi competenţele personale, pe baza itemilor şi a punctajelor prevăzute în anexa nr. 4 din metodologie;
  2. rezolvarea testului-grilă utilizând calculatorul, în maximum 50 de minute:
   – rezolvarea a 10 itemi, dintre care 8 itemi în limba română şi 2 itemi în limba străină
   aleasă de candidat, fiecare item rezolvat corect fiind punctat cu 0,85 puncte, conform fişei de evaluare prevăzute în anexa nr. 5 din metodologie;
   – expedierea la o adresă de e-mail indicată de comisia de concurs a testului-grilă
   rezolvat, punctată cu 1,50 puncte, conform fişei de evaluare prevăzute în anexa nr. 5 din metodologie;
  3. susţinerea interviului în faţa comisiei de concurs – se apreciază, pe baza itemilor şi punctajelor prevăzute în anexa nr. 6 din metodologie, următoarele aspecte:
   – calitatea şi susţinerea ofertei manageriale: originalitatea, specificitatea, adecvarea la situaţiile concrete din judeţ, precum şi răspunsurile la întrebările referitoare la inspecţia şcolară, procesele de asigurare a calităţii, aplicarea legislaţiei generale şi specifice în toate domeniile funcţionale inspectoratului şcolar, în conformitate cu atribuţiile ce îi revin, managementul educaţional şi normele deontologice specifice profesiei şi funcţiei;
   – prezentarea studiului de caz: analiza unei/unor situaţii concrete dificile/dilematice/
   de criză întâlnite la nivelul judeţului şi prezentarea unor posibile strategii manageriale
   pentru soluţionarea acestora.
 • Susţinerea de către candidaţi a probelor se înregistrează audio-video.
 • Punctajul minim de promovare a fiecărei probe de concurs este de 35 de puncte.
 • Secretarul de stat care coordonează activitatea din învăţământul preuniversitar din cadrul Ministerului Educației şi Cercetării stabileşte perioada de organizare şi desfăşurare a concursului şi bibliografia obligatorie pentru concurs.

Consultă aici: Proiectul metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de inspector general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al Casei Corpului Didactic (CCD)

Concursul pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar – proiect

 • La concurs pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar din inspectoratele școlare poate candida cadrul didactic care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:
   • este absolvent al unei instituții de învățământ superior de lungă durată cu diplomă de licență sau al ciclului II Bologna cu diplomă de master;
   • este titular, având încheiat contract de muncă individual pe perioadă nedeterminată în învățământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau titlul științific de doctor, cu vechime efectivă la catedră de minimum 7 ani în învățământul preuniversitar;
   • a obținut calificativul anual „foarte bine” în ultimii 5 ani și nu a fost sancționat disciplinar în aceeași perioadă, până la înscrierea la concurs;
   •  nu a fost condamnat penal pentru săvârșirea unei infracțiuni sau nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere, îndrumare ori control prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă de condamnare penală;
   • este apt din punct de vedere medical;
   • este membru al Corpului național de experți în management educațional.
  • Pentru funcția de inspector școlar pentru învățământul preșcolar, respectiv pentru cea de inspector școlar pentru învățământul primar, candidatul trebuie să fie absolvent cu diplomă de licență cel puțin al ciclului I de studii universitare, să fie încadrat sau să fi fost încadrat pe un post de educatoare/învățător/institutor/profesor pentru învățământ preșcolar/profesor pentru învățământ primar.
  • Pentru funcția de inspector școlar pentru o disciplină/discipline de învățământ, candidatul trebuie să aibă obținută prin studii specializarea/specializările care să-i permită predarea disciplinei respective în învățământul preuniversitar.
 • Concursul constă în susținerea următoarelor probe:
  • Evaluarea curriculumului vitae – se face în plenul comisiei de concurs, pe baza
   documentelor din dosarul de înscriere.
  • Evaluarea inspecției speciale la clasă, a proiectării și realizării lecției de către candidat – se face, în plenul comisiei, conform fișei de evaluare a lecției prevăzute în anexa nr. 5 din metodologie.
  • Evaluarea probei practice – asistența la o oră, analiza lecției, întocmirea procesului-verbal de inspecție – se realizează în plenul comisiei, conform fișei de evaluare prevăzute în anexa nr. 6 din metodologie.
  • Evaluarea probei de interviu privind managementul educațional și deontologia profesională – se face în plenul comisiei de concurs utilizându-se fișa de evaluare prevăzută în anexa nr. 7 din metodologie.
  • Proba scrisă în profilul postului pentru care candidează –  reprezintă un test-grilă alcătuit din 20 de itemi din management educațional și legislație, din care 6 itemi de management educațional și 14 itemi de legislație. Evaluare se face în plenul comisiei de concurs utilizându-se fișa de evaluare prevăzută în anexa nr. 8 din metodologie.
 • Punctajul total maxim este de 50 puncte, iar punctajul minim de promovare a concursului este de 35 puncte, cu condiția promovării fiecărei probe în parte. În cazul neobținerii punctajului minim la una dintre probe, candidatul va fi declarat respins. Este declarat reușit la concurs candidatul promovat care a obținut cel mai mare punctaj total.
 • Numirea inspectorilor școlari se face de către inspectorul școlar general pentru un mandat de 4 ani.

Consultă aici: Proiectul metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de inspector școlar din inspectoratele școlare

Potrivit Ministerului Educației, propunerile, observațiile și sugestiile pe marginea proiectelor de metodologii pot fi trimise pe adresa de e-mail dezbateripublice@edu.gov.ro, până la data de 14 februarie 2020. Calendarele acestor concursuri vor fi aprobate ulterior și anunțate în conformitate cu prevederile metodologiilor de concurs finale.

Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, anunța, pe 10 ianuarie, că va pune în dezbatere publică metodologiile pentru organizarea concursurilor de inspectori școlari şi directori de şcoală.

”După foarte mulţi ani, în 2016, am fost prima persoană care a organizat concursuri pentru inspectori şcolari şi directori de şcoli. Această situaţie de provizorat în care îi ţinem pe colegii directori, inspectori sau inspectori generali nu este o situaţie foarte bună pentru că lăsăm loc politicului să se implice în educaţie. De aceea, în 2016, am organizat acele concursuri şi voi continua anul acesta să organizez concursuri. Şi anunţ că săptămâna viitoare voi supune dezbaterii publice metodologiile de concurs, pentru că au trecut 4 ani de când am ţinut acele concursuri. Au expirat mandatele unora dintre ei. (…) Am luat decizia să reluăm concursurile”, declara Monica Anisie.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here