Metodologia de concurs pentru ocuparea funcțiilor de inspectori școlari generali și adjuncți, publicată în Monitorul Oficial

0
Foto: pixabay.com

Ordinul ministrului Educației prin care este aprobată metodologia de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic a fost publicat, luni, în Monitorul Oficial.  Potrivit metodologiei, susținerea probelor de către candidați se înregistrează audio-video, iar la desfășurarea interviului în fața comisiei de concurs pot participa, la cerere, în calitate de observatori, reprezentanți ai organizațiilor de părinți și un reprezentant al elevilor desemnat de Consiliul Național al Elevilor.

Condițiile pentru participarea la concurs

Potrivit metodologiei, la concursul pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic poate candida personalul didactic care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:

 • este membru al corpului național de experți în management educațional;
 • este absolvent al învățământului universitar de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă sau al ciclului I de studii universitare de licență și al ciclului II de studii universitare de master, finalizate cu diplomă de licență și diplomă de master;
 • este cadru didactic de predare titular în învățământ și are gradul didactic I sau titlul științific de doctor;
 • are o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 10 ani, dintre care cel puțin 5 în ultimii 10 ani;
 • a obținut calificativul „foarte bine” în ultimii 5 ani școlari încheiați și nu a fost sancționat disciplinar în această perioadă, până la înscrierea la concurs;
 • are recomandare cu privire la calitățile profesionale, manageriale și morale din partea consiliului profesoral al unității de învățământ sau din partea consiliului de administrație al inspectoratului școlar ori recomandarea senatului universității sau a organului de conducere al instituției în care candidatul își desfășoară activitatea la data înscrierii la concurs;
 • nu a desfășurat activități de poliție politică, nu a avut statutul de „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității” și nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
 • este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • la data susținerii concursului nu îndeplinește condițiile legale de pensionare, luând în calcul limita de vârstă și stagiul de cotizare;
 • nu îndeplinește, pe perioada exercitării mandatului, funcția de președinte sau vicepreședinte în cadrul unei organizații sindicale la nivel local, județean sau național.

Organizarea concursului

 • Concursul pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic se organizează de către Ministerul Educației și Cercetării și se desfășoară la sediul acestuia.
 • Secretarul de stat care coordonează activitatea din învățământul preuniversitar din cadrul Ministerului Educației și Cercetării stabilește perioada de organizare și desfășurare a concursului.
 • Dosarul de înscriere la concurs se depune în format electronic și trebuie să conțină documente administrative, documente justificative care să susțină declarațiile din curriculum vitae și oferta managerială a candidatului pentru postul pentru care candidează.
 •  Comisia de înscriere și validare a dosarelor candidaților înscriși la concurs verifică documentele administrative încărcate în format electronic. Rezultatele selectării dosarelor de înscriere încărcate în format electronic se afișează, cu mențiunea „Admis” sau „Respins”.
 • Comisia de elaborare a subiectelor de concurs elaborează:
   • un set de 120 de itemi din bibliografia de concurs în limba română; dintre cei 120 de itemi, 20 se traduc în toate limbile străine alese de candidați;
   • un set de câte 40 de itemi din bibliografia de concurs în fiecare limbă străină aleasă de candidați.
 • Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei anunțate. Pentru candidații la ocuparea aceleiași funcții, subiectele sunt identice în cadrul aceluiași concurs.

Probele de concurs și evaluarea candidaților

 • Concursul pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic cuprinde 3 probe:
   1. evaluarea curriculumului vitae – se analizează și se evaluează rezultatele obținute în educație și formare, aptitudinile și competențele personale, pe baza itemilor și a punctajelor prevăzute în anexa nr. 4;
   2. rezolvarea testului-grilă utilizând calculatorul, în maximum 50 de minute:
     • rezolvarea a 10 itemi, dintre care 8 itemi în limba română și 2 itemi în limba străină aleasă de candidat, fiecare item rezolvat corect fiind punctat cu 0,85 puncte, conform fișei de evaluare prevăzute în anexa nr. 5;
     • expedierea la o adresă de e-mail indicată de comisia de concurs a testului-grilă rezolvat, punctată cu 1,50 puncte, conform fișei de evaluare prevăzute în anexa nr. 5;
   3. susținerea interviului în fața comisiei de concurs – se apreciază, pe baza itemilor și punctajelor prevăzute în anexa nr. 6, următoarele aspecte:
     • calitatea și susținerea ofertei manageriale: originalitatea, specificitatea, adecvarea la situațiile concrete din județ/municipiul București, precum și răspunsurile la întrebările referitoare la inspecția școlară, procesele de asigurare a calității, aplicarea legislației generale și specifice în toate domeniile funcționale ale inspectoratului școlar/casei corpului didactic, în conformitate cu atribuțiile ce îi revin, managementul educațional și normele deontologice specifice profesiei și funcției;
     • prezentarea studiului de caz: analiza unei/unor situații concrete dificile/dilematice/de criză întâlnite la nivelul județului/municipiului București și prezentarea unor posibile strategii manageriale pentru soluționarea acestora.
 • Susținerea de către candidați a probelor se înregistrează audio-video. Punctajul maxim pentru fiecare probă de concurs este de 50 de puncte. Punctajul minim de promovare a fiecărei probe de concurs este de 35 de puncte.

Desfășurarea concursului

 • Programul de desfășurare a concursului se stabilește de către secretarul de stat care coordonează activitatea din învățământul preuniversitar.
 • La desfășurarea interviului în fața comisiei de concurs pot participa, la cerere, numai în calitate de observatori, fără a avea dreptul de a interveni, câte un reprezentant al organizațiilor de părinți recunoscute la nivel național, precum și reprezentantul elevilor desemnat de Consiliul Național al Elevilor.
 • Presa are acces la locul desfășurării concursului numai cu avizul președintelui comisiei de concurs, exclusiv înainte de începerea sau după încheierea probelor. Pentru realizarea materialelor specifice presei, înregistrări/fotografii/preluări de imagine, este necesar acceptul persoanelor care apar în materialele respective.

Stabilirea și afișarea rezultatelor

 • Evaluarea probelor de concurs se face de către președintele comisiei de concurs și de către membrii acesteia, în plenul comisiei, prin acordarea de puncte. Candidatul care a realizat punctajul minim de promovare pentru fiecare probă este declarat „admis”.
 • Dintre candidații admiși, după soluționarea contestațiilor, la concursul pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic este declarat „promovat” candidatul care a obținut cel mai mare punctaj.
 • La punctaj egal este declarat „promovat” candidatul care a obținut cel mai mare punctaj la proba prevăzută la art. 12 alin. (1) lit. c) „susținerea interviului în fața comisiei de concurs”. Dacă egalitatea se păstrează, este declarat „promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de rezolvare a testului-grilă, iar dacă, și în această situație, egalitatea se păstrează, este declarat „promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de evaluare a curriculumului vitae.
 • Eventualele contestații pentru fiecare probă de concurs sunt adresate ministrului educației și cercetării și se înregistrează, în termen de 5 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor concursului, la registratura Ministerului Educației și Cercetării.

 • Numirea candidaților declarați „promovat” la concursul pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic se face prin ordin al ministrului educației și cercetării, după expirarea perioadei de depunere și de soluționare a contestațiilor.
 • Inspectorii școlari generali, inspectorii școlari generali adjuncți și directorii caselor corpului didactic încheie un contract de management cu ministrul educației și cercetării. Contractul de management se încheie pe o perioadă de 4 ani.
 • În condițiile în care, după finalizarea concursului rămân vacante funcții de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic sau în cazul vacantării funcțiilor între perioadele de organizare a concursului, ocuparea acestora se poate realiza prin detașare în interesul învățământului, până la organizarea unui nou concurs, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar. Ministrul educației și cercetării emite ordinul privind ocuparea prin detașare în interesul învățământului.

 

Foto: Monitorul Oficial

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here