Cum vor fi repartizați copiii și elevii la grupa mică, clasa pregătitoare, clasa a V-a și a IX-a – proiect de procedură. Părinții, observatori la repartizare

0

Repartizarea copiilor și elevilor în grupa mică (creșă și grădiniță), clasa pregătitoare și clasa a V-a se va face prin tragere la sorți sau în ordine alfabetică, pe baza unor liste alcătuite după anumite criterii, precum cele de vârstă și gen, prevede un proiect de procedură privind distribuția aleatorie a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în formațiunile de studiu de început de nivel. Potrivit proiectului, Consiliul de administrație al fiecărei unități de învățământ va opta pentru una dintre cele două proceduri, iar părinții pot participa, în calitate de observatori, la ședința de repartizare. La clasa a IX-a, distribuirea în clase a elevilor înscriși la o specializare se va realiza în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, cu respectarea criteriului de gen fete-băieți. 

Ministerul Educației a lansat marți, 30 ianuarie, în consultare publică proiectul de ordin privind aprobarea procedurii de distribuție aleatorie a antepreșcolarilor/ preșcolarilor/ elevilor în formațiunile de studiu în cazul unităților de învățământ unde se constituie cel puțin două formațiuni de studiu la grupele/clasele de început de nivel: grupa mică, clasa pregătitoare, clasa a V-a, clasa a IX-a din același domeniu/cu aceeași specializare.

”Conform acestui proiect, în funcție de decizia consiliului de administrație, distribuția în formațiuni de studiu se realizează prin tragere la sorți sau prin distribuția echitabilă a elevilor ordonați alfabetic.

Unitățile de învățământ preuniversitar au obligația să distribuie în mod echitabil în formațiuni de studiu și următoarele categorii de antepreșcolari/preșcolari/elevi: copiii cu cerințe educaționale speciale, cei care repetă anul școlar, cei care nu au parcurs ciclul preșcolar sau l-au parcurs incomplet, cei a căror limbă maternă diferă de limba de predare, cei transferați dintr-o altă țară/unitate de învățământ/clasă, precum și pe cei admiși pe locurile distinct alocate candidaților cu cerințe educaționale speciale sau pe locurile speciale pentru romi”, a precizat Ministerul Educaţiei, într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, în situația în care părintele sau reprezentantul legal dorește înscrierea fraților în aceeași clasă, aceștia sunt repartizați în clasa în care a fost distribuit primul dintre frați.

Ministerul Educației a mai transmis că, la nivelul fiecărei unități de învățământ, se constituie comisia de înscriere și distribuire a antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor care propune componența formațiunilor de studiu.

”Consiliul de administrație aprobă formațiunile de studiu, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de începerea cursurilor noului an școlar. Listele finale cu componența formațiunilor de studiu, semnate de directorul unității de învățământ, vor fi publice și se vor afișa la avizierul unității de învățământ și/sau pe pagina de internet a unității de învățământ cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de începerea cursurilor noului an școlar”, se mai arată în comunicat.

Conform proiectului, Consiliul de administrație al fiecărei unități de învățământ va elabora și o procedură internă pentru repartizarea aleatorie a cadrelor didactice la grupele și clasele pe care le vor prelua.

Ce prevede proiectul de procedură:

 • Procedura reglementează modalitatea de constituire a formațiunilor de studiu în învățământul preuniversitar, prin distribuirea aleatorie a antepreșcolarilor/ preșcolarilor/ elevilor, cu respectarea principiului nediscriminării,  al asigurării echităţii şi egalităţii de şanse, al transparenței, al incluziunii,al centrării educaţiei pe beneficiarii primari ai acesteia, al accesibilităţii şi disponibilităţii, al interesului superior al copilului/elevului.
 • Unitățile de învățământ preuniversitar au obligația să distribuie în mod echitabil, în formațiuni de studiu, și următoarele categorii de antepreșcolari/preșcolari/elevi: copiii cu cerințe educaționale speciale, cei care repetă anul școlar, cei care nu au parcurs ciclul preșcolar sau l-au parcurs incomplet, cei a căror limbă maternă diferă de limba de predare, cei transferați dintr-o altă țară/ unitate de învățământ/clasă, precum și pe cei admiși pe locurile distinct alocate candidaților cu cerințe educaționale speciale sau pe locurile speciale pentru romi.
 • Dispozițiile Procedurii de distribuție aleatorie a antepreșcolarilor/ preșcolarilor/ elevilor în formațiunile de studiu se aplică în unitățile de învățământ cu grupe de nivel antepreșcolar și/ sau preșcolar, precum și în cele cu clase de învățământ primar, gimnazial și liceal în care se constituie cel puțin două formațiuni de studiu la grupele/clasele de început de nivel: grupa mică, clasa pregătitoare, clasa a V-a, clasa a IX-a din același domeniu/ cu aceeași specializare.
 • Unitatea de învățământ elaborează propria procedură privind repartizarea
  antepreșcolarilor/ preșcolarilor/ elevilor înscriși în grupele/clasele de început de nivel: grupa mică, clasa pregătitoare, clasa a V-a, clasa a IX-a, cu respectarea prevederilor prezentei proceduri, și o afișează pe pagina de internet proprie sau la avizierul unității de învățământ.
 • Consiliul de administrație al unității de învățământ stabilește/elaborează o procedură internă pentru repartizarea aleatorie a cadrelor didactice care preiau antepreșcolarii din grupa mică în educația timpurie, elevii din clasa pregătitoare în învățământul primar, elevii din clasa a V-a în învățământul gimnazial, elevii din clasa a IX-a în învățământul liceal în anul școlar respectiv, cu respectarea prevederilor legale și cu asigurarea principiilor: transparenței, nondiscriminării și desegregării școlare.
 • La nivelul fiecărei unități de învățământ se constituie comisia de înscriere și distribuire a antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, a cărei componență este, după cum urmează: a) președinte – directorul/directorul adjunct al unității de învățământ; b) secretar – secretarul unității de învățământ; c) membri – cadrele didactice care preiau grupele /clasele de început de ciclu de învățământ.
 • Comisia de înscriere și distribuire a antepreșcolarilor/ preșcolarilor/ elevilor propune componența formațiunilor de studiu și consiliului de administrație aprobă formațiunile de studiu, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de începerea cursurilor noului an școlar.
 • Data la care are loc ședința de distribuire aleatorie a antepreșcolarilor/ preșcolarilor/ elevilor în formațiunile de studiu se comunică la avizierul/pe site-ul unității de învățământ, astfel încât părinții sau reprezentanţii legali ai copiilor/elevilor să poată participa, în calitate de observatori, la repartizarea pe grupe/clase a acestora.

Procedura de distribuție aleatorie a antepreșcolarilor, preșcolarilor în formațiunile de studiu în cadrul unităților de învățământ preuniversitar cu nivel preșcolar și/sau antepreșcolar (educație timpurie) – grupa mică

 • Art. 8 – Constituirea formațiunilor de copii în educația timpurie, respectiv în grupele mici din creșe și din grădinițe se realizează după finalizarea procesului de înscriere în educația timpurie.
 • Art. 9 (1) – Consiliul de administrație al unității de învățământ optează pentru una dintre variantele de distribuire aleatorie a antepreșcolarilor/preșcolarilor în formațiunile de studiu în educația timpurie – creșe și grădinițe, după cum urmează:
  – în ordine alfabetică;
  – prin tragere la sorți.
 • (2) Comisia de înscriere și distribuire a antepreșcolarilor/preșcolarilor din unitatea de învățământ, pe baza listei finale a copiilor înscriși în creșă/grădiniță, generată din Sistemul Informatic Integrat al Invățământului din România (SIIIR), grupează copiii după cum urmează:

 • (3) Pentru constituirea formațiunilor de studiu în ordine alfabetică, comisia de înscriere și distribuire a antepreșcolarilor/preșcolarilor din unitatea de învățământ ordonează alfabetic lista finală a copiilor înscriși în creșă/grădiniță, grupați pe categorii, conform prevederilor alin. 2, și distribuie alternativ astfel: primul copil din lista 1, respectiv din lista 2, la grupa mică A, al doilea copil din lista 1, respectiv din lista 2 la grupa mică B și așa mai departe, utilizându-se, pe rând, fiecare listă cu copiii dispuși alfabetic.
 • (4) În situația în care constituirea formațiunilor de studiu se face în ordine alfabetică,
  antepreșcolarii/preșcolarii a căror limbă maternă diferă de limba de predare se distribuie
  alternativ conform prevederilor alin. (3).
 • (5) Pentru constituirea formațiunilor de studiu prin tragere la sorți, comisia de înscriere și distribuire a antepreșcolarilor/preșcolarilor din unitatea de învățământ extrage, pe rând, copiii din lista finală a copiilor înscriși în creșă/grădiniță, grupați pe categorii, conform prevederilor alin. 2, și se distribuie alternativ, astfel: numele primului copil se extrage din lista 1 pentru grupa mică A, numele celui de-al doilea copil din lista 1 pentru grupa mică B, până la repartizarea pe grupe a copiilor de pe lista 1. În aceeași manieră se repartizează copiii de pe lista 2. Extragerea se face alternativ, fete, băieți, și antepreșcolari/preșcolari a căror limbă maternă diferă de limba de predare până la finalizarea constituirii formațiunilor de studiu.
 • (6) În cazul gemenilor/tripleților, părintele sau reprezentantul legal depune/transmite o declarație la unitatea de învățământ prin care precizează dacă dorește repartizarea fraților în aceeași grupă sau în grupe diferite. În situația în care părintele sau reprezentantul legal dorește înscrierea fraților în aceeași grupă, aceștia sunt repartizați în grupa în care a fost distribuit primul dintre frați.
 • Art.10 – Preșcolarii cu cerințe educaționale speciale sunt repartizați, echitabil, la nivelul tuturor claselor, în funcție de tipul de tulburare/afecțiune/dizabilitate/dificultate de învățare, fără să se aplice procedurile menționate la art. 9.
 • Art. 11 – Comisia de înscriere și distribuire a antepreșcolarilor/preșcolarilor din unitatea de învățământ înaintează consiliului de administrație, spre aprobare, componența fiecărei formațiuni de studiu rezultate.

Procedura de distribuție aleatorie a elevilor în formațiunile de studiu în cadrul unităților de învățământ preuniversitar cu nivel primar – clasa pregătitoare

 • Art. 12 (1) – Constituirea formațiunilor de elevi în clasa pregătitoare se realizează după finalizarea procesului de înscriere.
 • (2) – Consiliul de administrație al unității de învățământ optează pentru una dintre variantele de constituie a formațiunilor de studiu în clasa pregătitoare, după cum urmează:
  – în ordine alfabetică;
  – prin tragere la sorți.
 • (3) – Comisia de înscriere și distribuire a elevilor din unitatea de învățământ, pe baza listei finale a elevilor înscriși în clasa pregătitoare, generată din Sistemul Informatic Integrat al Invățământului din România (SIIIR), grupează elevii după cum urmează:

 • (4) Pentru constituirea formațiunilor de studiu în ordine alfabetică, se ordonează alfabetic elevii din lista finală, grupați pe categorii, conform prevederilor alin.(3), și se distribuie alternativ astfel: primul elev din lista 1, respectiv primul elev din lista 2, fete, respectiv băieți, la clasa pregătitoare A, al doilea elev din lista 1, respectiv din lista 2, fete, respectiv băieți, la clasa pregătitoare B și așa mai departe, utilizându-se, pe rând, fiecare listă cu elevii dispuși alfabetic.
 • (5) În situația în care constituirea formațiunilor de studiu se face în ordine alfabetică, elevii a căror limbă maternă diferă de limba de predare și elevii care nu au parcurs ciclul preșcolar sau l-au parcurs incomplet, precum și elevii care repetă anul școlar sau s-au retras din motive medicale se distribuie alternativ conform prevederilor alin. (3).
 • (6) Pentru constituirea formațiunilor de studiu prin tragere la sorți, se extrag, pe rând, elevii din lista finală, grupați pe categorii, conform prevederilor alin. (3) și se distribuie alternativ, astfel: numele primului elev se extrage din lista 1 pentru clasa pregătitoare A, numele celui de-al doilea elev din lista 1 pentru clasa pregătitoare B, până la repartizarea pe clase a elevilor de pe lista 1. În aceeași manieră se repartizează elevii de pe lista 2. Extragerea se va face alternativ, fete, băieți, elevi a căror limbă maternă diferă de limba de predare, elevi care nu au parcurs ciclul preșcolar sau l-au parcurs incomplet, elevi care repetă anul școlar sau s-au retras din motive medicale până la finalizarea constituirii formațiunilor de studiu.
 • Art. 13 (1) – Copiii cu cerințe educaționale speciale sunt repartizați echitabil, la nivelul tuturor claselor, în funcție de tipul de tulburare/afecțiune/dizabilitate/ dificultate de învățare, fără să se aplice procedurile menționate la art. 12.
 • Art.14 – În cazul gemenilor/tripleților, părintele sau reprezentantul legal depune/ transmite o declarație la unitatea de învățământ prin care precizează dacă dorește repartizarea fraților în aceeași clasă sau în clase diferite. În situația în care părintele sau reprezentantul legal dorește înscrierea fraților în aceeași clasă, aceștia sunt repartizați în clasa în care a fost distribuit primul dintre frați.
 • Art.15 – Comisia de înscriere și distribuire a elevilor din unitatea de învățământ înaintează consiliului de administrație, spre aprobare, componența fiecărei formațiuni de studiu rezultate.

Procedura de distribuție aleatorie a elevilor în formațiunile de studiu în cadrul unităților de învățământ preuniversitar cu nivel gimnazial – clasa a V-a 

 • Art. 16 (1) – Formațiunile de elevi care trec din clasa a IV-a în clasa a V-a își păstrează, de regulă, aceeași componență pe care au avut-o la ciclul primar.
 • (2) În cazul unităților de învățământ cu structuri, în care se organizează clasa a V-a doar la nivelul unității cu personalitate juridică, consiliul de administație al acestei decide dacă
  păstreză componența formațiunilor din ciclul primar sau dacă se constituie alte formațiuni de studiu, caz în care se aplică prevederile prezentei proceduri, astfel încât să se prevină segregarea de orice tip.
 • (3) Pentru formațiunile de elevi nou constituite în clasa a V-a (nivel gimnazial), acolo unde sunt două sau mai multe clase a V-a, consiliul de administrație al unității de învățământ optează pentru una dintre variantele de distribuire aleatorie a elevilor în formațiuni de studiu, după cum urmează:
  – în ordine alfabetică;
  – prin tragere la sorți.
 • (4) – Comisia de înscriere și distribuire a elevilor din unitatea de învățământ, pe baza listei finale a elevilor înscriși în clasa a V-a, grupează elevii după cum urmează:

 • (5) Pentru constituirea formațiunilor de studiu în ordine alfabetică, elevii,  ordonați alfabetic pe criteriul de gen fete-băieți, sunt distribuiți alternativ, astfel: primul elev – fată, respectiv băiat, la clasa a V-a A, al doilea elev din lista 1 -fete, respectiv din lista 2 -băieți, la clasa a V-a B și așa mai departe, utilizându-se, pe rând, fiecare listă cu elevii dispuși alfabetic.
 • (6) În situația în care constituirea formațiunilor de studiu se face în ordine alfabetică, elevii a căror limbă maternă diferă de limba de predare, elevii care repetă anul școlar și elevii transferați dintr-o altă țară/ unitate de învățământ/ clasă se distribuie alternativ conform prevederilor alin. (5).
 • (7) Pentru constituirea formațiunilor de studiu prin tragere la sorți, se extrag, pe rând, elevii din cele două liste finale unde sunt grupați pe criteriul de gen fete-băieți și se distribuie alternativ, astfel: numele primului elev se extrage din lista 1 pentru clasa a V- a A, numele celui de-al doilea elev din lista 1 pentru clasa a V-a B, numele celui de-al treilea elev din lista 1 pentru clasa a V-a C și tot așa, până la repartizarea pe clase a tuturor elevilor din lista 1. În aceeași manieră se repartizează elevii de pe lista 2. Extragerea se va face alternativ, fete, băieți, elevi a căror limbă maternă diferă de limba de predare, elevi care repetă anul școlar și elevii transferați dintr-o altă țară/ unitate de învățământ/ clasă până la finalizarea constituirii formațiunilor de studiu. Ulterior, lista fiecărei formațiuni de studiu constituite va fi ordonată alfabetic.
 • (8) În procesul de constituire a formațiunilor de studiu se va respecta și principiul continuității studiului limbii moderne L1 din ciclul primar.
 • Art. 17 – (1) În cazul constituirii unor noi formațiuni de studiu în clasa a a V-a, elevii cu
  cerințe educaționale speciale sunt repartizați echitabil, la nivelul tuturor claselor, în funcție de tipul de tulburare/afecțiune/dizabilitate/dificultate de învățare, fără să se aplice procedurile menționate la art. 16 alin. (5).
 • (2) în cazul gemenilor/tripleților, părintele sau reprezentantul legal depune/transmite o declarație la unitatea de învățământ prin care precizează dacă dorește repartizarea fraților în aceeași clasă sau în clase diferite. În situația în care părintele sau reprezentantul legal dorește înscrierea fraților în aceeași clasă, aceștia vor fi repartizați în clasa în care a fost distribuit primul dintre frați.
 • Art. 18. – Comisia de înscriere și distribuire a elevilor din unitatea de învățământ înaintează consiliului de administrație, spre aprobare, componența fiecărei formațiuni de studiu rezultate.

Procedura de distribuție aleatorie a elevilor în formațiunile de studiu în cadrul în cadrul unităților de învățământ preuniversitar cu nivel liceal – clasa a IX-a

 • Art. 19 – Constituirea formațiunilor de elevi în clasa a IX-a se realizează după finalizarea procesului de înscriere, înaintea începerii cursurilor noului an școlar.
 • Art.20 (1) – Pe baza listelor finale ale elevilor înscriși în clasa a IX-a, comisia de înscriere
  și distribuire a elevilor din unitatea de învățământ grupează elevii de la fiecare filieră, profil și specializare/calificare profesională în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și îi distribuie în clase, astfel: 
  • a) elevii înscriși la fiecare specializare/calificare profesională sunt ordonați în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și se realizează câte 2 liste pe criteriul de gen fete băieți;
  • b) distribuirea acestora pe clase se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, câte un elev la fiecare clasă: primul elev va fi distribuit în clasa a IX-a A, al doilea elev în clasa a IX-a B, ș.a.m.d., până la ultima clasă de la specializarea/ calificarea profesională respectivă, după care se reia distribuția, următorul elev va fi repartizat în clasa a IX-a A și tot așa;
  • c) algoritmul de mai sus se aplică atât elevilor din listele organizate pe criteriul de gen
   fete-băieți, cât și elevilor care au fost admiși pe locurile distinct alocate candidaților cu CES, elevilor admiși pe locurile speciale pentru romi, elevilor care repetă anul școlar, precum și elevilortransferați dintr-o altă țară/ unitate de învățământ/ clasă;
  • d) elevii cu cerințe educaționale speciale sunt repartizați echitabil, la nivelul tuturor claselor, în funcție de tipul de tulburare/afecțiune/dizabilitate/dificultate de învățare;
  • e) în cazul gemenilor/tripleților, părintele sau reprezentantul legal depune/transmite o declarație la unitatea de învățământ prin care precizează dacă dorește repartizarea fraților în aceeași clasă sau în clase diferite. În situația în care părintele sau reprezentantul legal dorește înscrierea fraților în aceeași clasă, aceștia vor fi repartizați în clasa în care a fost distribuit primul dintre frați.
 • (2) În procesul de constituire a formațiunilor de studiu se va respecta și principiul continuității studiului limbii moderne L1 și L2 din ciclul gimnazial.
 • Art. 21 – Comisia de înscriere și distribuire a elevilor din unitatea de învățământ înaintează consiliului de administrație, spre aprobare, componența fiecărei formațiuni de
  studiu rezultate.

Conform proiectului, listele finale cu componența formațiunilor de studiu în grupele mici – educație timpurie, la clasa pregătitoare – nivel primar, la clasa a V-a – nivel gimnazial și la clasa a IX-a – nivel liceal, semnate de directorul unității de învățământ, sunt publice și se afișează la avizierul unității de învățământ și/sau se postează pe pagina de internet a unității de învățământ cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de începerea cursurilor noului an școlar.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.