Bursele elevilor începând cu anul școlar 2023-2024. Proiect: Primii 30% dintre elevii fiecărei clase primesc burse de merit. Care sunt condițiile

21

Începând cu anul școlar 2023-2024, elevii vor beneficia, după caz, conform noii legi a educației, de patru tipuri de burse: burse de merit, burse sociale, burse tehnologice și burse de excelență olimpică I și II. Potrivit unui proiect publicat de Ministerul Educației, bursele de merit se vor acorda primilor 30% dintre elevii fiecărei clase de gimnaziu și liceu, în ordinea descrescătoare a mediilor generale anuale, cu condiția să nu fi acumulat mai mult de 20 de absențe nemotivate în anul școlar anterior și să aibă media 10 la purtare.

UPDATE Metodologia-cadru de acordare a burselor școlare a fost publicată în Monitorul Oficial. Detalii aici.

UPDATE (12 septembrie) Metodologia-cadru de acordare a burselor școlare a fost trimisă spre publicare în Monitorul Oficial. Ministerul Educației: Bursele de merit se vor acorda pentru 30% din elevii din fiecare clasă, cu posibilitatea extinderii listei de beneficiari pentru a cuprinde toți elevii cu media mai mare sau egală cu 9,50.” Detalii aici.

Ministerul Educației a lansat vineri, 25 august, în consultare publică proiectul Metodologiei-cadru de acordare a burselor școlare, care modifică, începând cu anul școlar 2023-2024, modalitatea de acordare a burselor de merit la gimnaziu și liceu. Dacă până acum primeau burse de merit elevii cu media peste 9.50, din noul an școlar, vor beneficia de burse de merit primii 30% dintre elevii unei clase, în ordinea descrescătoare a mediilor.

Pe lângă bursele de merit, elevii de gimnaziu și liceu din învățământul de stat mai pot beneficia, după caz, de bursă socială, bursă tehnologică, bursă de excelenţă olimpică I și bursă de excelenţă olimpică II.

De asemenea, elevii din clasele primare pot beneficia de burse sociale, în timp ce elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar particular şi confesional vor primi de la bugetul de stat: burse de excelenţă olimpică I şi II (elevii de la cursurile cu frecvenţă de zi, nivel gimnazial și liceal); burse sociale, dacă sunt şcolarizaţi fără taxe (elevii de la cursurile cu frecvenţă de zi, nivel primar, gimnazial și liceal); burse tehnologice, dacă se încadrează în specializările şi condiţiile stabilite prin prezenta metodologie (elevii de la cursurile cu frecvenţă de zi din învăţământul tehnologic).

Totodată, se acordă burse sociale elevilor minori aflați în risc de excluziune socială, neangajaţi pe piaţa muncii şi înscrişi în formele de învăţământ cu frecvenţă redusă sau în programele educaţionale de tip „A doua şansă”.

Conform proiectului, bursele se acordă în fiecare an școlar, pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii Evaluării Naționale de către absolvenții clasei a VIII-a, a examenului național de Bacalaureat, a examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice.

Bursele de merit

Potrivit proiectului de metodologie, bursele de merit se acordă pentru elevii de gimnaziu şi liceu, după cum urmează:

 • 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu şi liceu dintr-o unitate de învăţământ preuniversitar, inclusiv elevii din clasa a IX-a, în ordinea descrescătoare a mediilor generale anuale, cu condiția să nu fi acumulat mai mult de 20 de absențe nemotivate în anul școlar anterior;
 • elevilor care au obținut premiile I la concursurile şcolare și extrașcolare naţionale recunoscute și finanțate de Ministerul Educaţiei, conform calendarelor competiționale aprobate prin ordin de ministru;
 • elevilor care au obținut premiul I la concursurile şcolare și extrașcolare naţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei, fără finanțare, conform calendarelor competiționale aprobate prin ordin de ministru;
 • elevilor care au obținut medalii de aur la campionatele naţionale organizate de federaţiile sportive naţionale în sporturi olimpice.

Proiectul stabilește că bursele de merit se acordă pe perioada anului școlar următor celui în care s-au obținut rezultatele și ”pot primi bursă de merit doar elevii promovați la toate disciplinele și care au obținut media 10 la purtare, la finalul cursurilor din anul școlar anterior”.

Bursele de merit se acordă elevilor pe baza mediei generale la propunerea dirigintelui, nefiind condiționate de depunerea unei cereri în acest sens. ”Profesorul diriginte va înainta la secretariatul unității de învățământ lista cu elevii propuși pentru bursa de merit pe baza mediei generale, în primele 30 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar”, prevede proiectul.

Bursele de excelență olimpică I și II

 • Conform proiectului, bursa de excelență olimpică I se acordă elevilor care obțin distincții, respectiv premiile I, II, III și mențiune, la olimpiadele școlare internaționale, respectiv campionatele sportive școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației și la Jocurile Olimpice în parteneriat cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Bursele de excelență olimpică I se plătesc lunar elevilor de gimnaziu și liceu, pe întreaga durată a anului școlar următor obținerii distincției. Prin excepție, elevii din ultimul an de studii liceale primesc un premiu în cuantum egal cu valoarea cumulată a bursei pentru un an școlar;
 • Bursa de excelență olimpică II se acordă elevilor care obțin distincții, respectiv premiile I, II și III la olimpiadele școlare naționale organizate și finanțate de Ministerul Educației. Bursele de excelență olimpică II se plătesc lunar elevilor de gimnaziu și liceu, pe întreaga durată a anului școlar următor obținerii distincției. Prin excepție, elevii din ultimul an de studii liceale primesc un premiu în cuantum egal cu valoarea cumulată a bursei pentru un an școlar.

Pot primi bursă de excelență olimpică doar elevii promovați la toate disciplinele și care au obținut media 10 la purtare, la finalul cursurilor din anul școlar anterior, se mai arată în proiect.

Bursele sociale

Bursa socială se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat, înscriși la cursurile cu frecvență, inclusiv celor școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în școala de spital, care se încadrează în cel puțin una dintre următoarele situații:

 • elevi proveniți din familii care realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie; se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii;
 • elevi cu ambii părinți decedați și elevi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgență;
 • elevi care provin din familii monoparentale care realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic sau egal cu salariul minim net pe economie. Se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii;
 • elevi care au deficienţe/afectări funcţionale produse de boli, tulburări sau afecţiuni ale structurilor şi funcţiilor organismului;
 • elevi proveniţi din familii care beneficiază de venit minim de incluziune conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările şi completările ulterioare, în baza deciziei de stabilire a dreptului la ajutor de incluziune a familiei elevului.

Pentru obținerea bursei sociale, elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învățământ o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei sociale, în primele 30 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar.

Conform proiectului, bursele sociale se acordă și pe perioada vacanțelor școlare, dar nu și pentru elevii care nu au promovat anul școlar, care la sfârșitul anului școlar sunt corigenți la mai mult de o disciplină și au acumulat mai mult de 20 absențe nemotivate/an, pentru absolvenții învățământului gimnazial care nu au fost admiși în liceu/învățământ profesional, cursuri cu frecvență, într-o unitate de învățământ preuniversitar de stat și elevii care repetă anul școlar din alte motive decât medicale.

Elevii care acumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa socială pentru luna respectivă, mai stabilește proiectul.

Bursele tehnologice

Potrivit proiectului, ”bursa tehnologică reprezintă o formă de stimulare a elevilor care urmează învățământul tehnologic”, însă în anii școlari 2023-2024 și 2024-2025, bursa tehnologică se acordă doar elevilor din învățământul profesional, inclusiv dual, nivel 3 EQF/CNC.

 • Elevii declaraţi repetenţi la finalul unui an şcolar nu beneficiază de bursa tehnologică pentru anul de studiu pe care îl repetă.
 • Elevii care cumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa tehnologică pentru luna respectivă.
 • Bursa tehnologică nu se acordă în primele 3 luni calendaristice din anul şcolar următor, în cazul în care elevul a comis abateri disciplinare grave, care conduc la scăderea mediei generale la purtare sub nota 7 în anul şcolar precedent.
 • Bursa tehnologică se acordă elevilor la propunerea dirigintelui, nefiind condiționate de depunerea unei cereri în acest sens. Profesorul diriginte va înainta la secretariatul unității de învățământ lista cu eleviipropuși pentru bursa tehnologică, în primele 30 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar.

Ce mai prevede proiectul: 

 • Acordarea de burse pentru mamele minore. Cuantumul minim al bursei pentru mamele minore este de 700 lei/lună. Bursa se acordă pe perioada cursurilor. Bursierele care acumulează 60 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa pentru luna respectivă. Bursa pentru mamele minore se poate cumula cu toate tipurile de burse.
 • Un elev poate beneficia de o singură bursă de excelență olimpică pe an, indiferent de rezultatele obținute în anul școlar anterior.
 • Un elev poate beneficia de o singură bursă de merit pe an, indiferent de rezultatele obținute în anul școlar anterior, ca medie generală sau rezultate la competiții.
 • Bursa de excelență olimpică I sau II nu se cumulează cu bursa de merit.
 • Bursa socială se poate cumula cu bursa de excelență olimpică I sau II/bursa de merit și cu bursa tehnologică.
 • Bursa tehnologică se poate cumula cu bursa de excelență olimpică I sau II/bursa de merit și cu bursa socială.

Valoarea burselor. Cât vor primi elevii

Cuantumul lunar al burselor pentru anul școlar 2023-2024 este stabilit de Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, iar începând cu anul școlar 2024-2025, cuantumul minim al burselor va fi aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, la propunerea Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar.

Care este cuantumul minim al burselor școlare în anul școlar 2023-2024:

 • bursa de merit — 450 lei/lună;
 • bursa socială — 300 lei/lună;
 • bursa tehnologică — 300 lei/lună. 

Potrivit noii legi a educației, cuantumul lunar al burselor de excelență olimpică I/internațională și II/națională este diferențiat în funcție de nivelul distincției obținute, confom legii:

 • pentru locul I, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internațional reprezintă echivalentul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată la data acordării acesteia;
 • pentru locul al II-lea, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internațional reprezintă echivalentul a 75% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată la data acordării acesteia;
 • pentru locul al III-lea, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internațional reprezintă echivalentul a 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată la data acordării acesteia;
 • pentru mențiune, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internațional reprezintă echivalentul a 25% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată la data acordării acesteia;
 • bursa de excelență olimpică II/națională este în cuantum de 700 lei/lună și poate fi actualizat, anual, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Educației, la propunerea CNFÎP.

Proiectul Metodologiei-cadru de acordare a burselor școlare – documentul integral: aici. 

Proiectul a fost lansat în consultare publică vineri, 25 august. Propunerile și sugestiile pot fi trimise în 10 zile calendaristice de la data publicării pe adresele de e-mail catalina.chendea@edu.gov.ro și ufip@edu.gov.ro. 

Citește și:

21 COMENTARII

 1. Copilul meu are media generală 9,87 la final de clasa a 6-a, dar nu va primi bursă de merit, pentru că nu se află în top 30%. Iar probabil vor fi multi copii cu media sub 7 care vor primi această bursă! Unde este MERITUL? Unde este corectitudinea?

  • Am trimis email petitie catre cabinet@edu.gov.ro si catre registratura@edu.gov.ro plus pe pagina de Facebook si Instagram a ministerului!
   Copilul meu e al unspazece-lea din 30 de copii, cu media 9,61, deci nu o sa ia bursa.
   Hai sa zicem ca e de inteles, dar regulile nu le schimbi pe parcurs!
   Ce e anormal e faptul ca la unele profiluri sau licee o sa ia burse de merit copii ce au media 7 sau poate chiar 6!
   Speram ca regulile sa nu se modifice sau cel putin copii care au invatat pentru a avea bursa de merit sa primeasca si in anul 2023-2024.

 2. Primii 30% din elevii unei clase vor primi burse de merit pe parcursul anului școlar, începând cu septembrie 2023, potrivit unui proiect de ordin de ministru, pus în dezbatere publică, vineri, 25 august 2023.

  Cum este posibil asa ceva ??
  La un colegiu unde profesorii sunt exigenti si un elev cu 9.80 nu primeste bursa ? (dupa noua gandire precara a politicienilor) , iar un elev de la o scoala mai putin cotata si poate cu medie mult mai mica sa primeasca bursa ???
  Cum se pot gandi la asemenea ineptii!

 3. cred că vă bateți joc de copii.Cum este posibilă o asemenea aberație privind bursele de merit.Este posibilă o asemenea abordare?Cum adică max.30 la sută din elevii unei clase primesc bursa de merit.Ceilalti care au medii peste 9;50 ce fac?Unde este echitatea?Cine a putut să de-a o asemenea lege ?

 4. Nu mi se pare deloc corect, adica unii au media 7 si iau bursa, si eu am 9.50+ si nu i au bursa pt ca toata clasa are cu cateva sutimi mai multe si nu sunt in top 30%, unde e coerctitudinea..?

 5. Astia nu sunt normali la creier!
  Copilul meu a invatat la un profil greu Mate-Info de a obtinut 9:61.
  E al unspazece-lea din 30 de copii deci nu o sa ia bursa.
  Hai sa zicem ca e de inteles, dar regulile nu le schimbi pe parcurs.
  Ce e dobitocie ca de la profiluri sau licee mai slabe o sa ia burse de merit copii ce au media 7 sau poate chiar 6!
  Multumim ganditorilor!

 6. NU ESTE CORECT!
  Cum este posibil ca un elev cu media mai mica decât 7 sa ia bursa iar eu, cu 9,70+ și alții cu medii peste 9,50 nu? Discriminare ordinara! De exemplu dacă într-o școală în clasa x sa ia burse și elevi cu media 7 iar în clasa y unul cu 9,50 sa nu. Cine ar da asa o lege?!

 7. In clasa la copilul meu sunt 12 copii din 30 cu media 10 , oare cum vor decide care vor fi cei 9 care vor primi bursa , lege negandita ca multe altele.

 8. guvernul și ministerul păcii schimbă regulile când doresc : 30% din numărul elevilor unei clase foarte bune are aceeași valoare ca și 30% dint_o clasa cu elevi mai slabi ? Schimbați legea cum vreți voi, după ce copiii au muncit pe tru fiecare sutime pentru a trece peste 9.50, iar acum veniți și vă „treziți” = dormiti pe voi cu modificări de ultim moment.

 9. va bateți joc de tara asta și sper ca mesajele astea sa devina cat mai curând virale pentru ca ăștia de baga niște legi sau aia de le aproba nu au pic de gândire adică acum nu mai conteaza media contează dacă ești în primi 30% serios sa fim serioși am înțeles 9.50 de la 8.50 mi se pare rezonabil având în vedere ca au crescut și valoarea bursei da dacă s a ajuns unu de la un liceu la care se întra cu media 2.50 sa fie primu din clasa cu media sa zicem 7 sa ia bursa da eu cu 9.50+ la un liceu de prestigiu sa rămânem prosti având în vedere cat am muncit mi se pare bătaie de joc o sa ajungă tara asta o bătaie de joc și va mai int dc😂😂😂

 10. Bursele de merit presupun existenta unor merite reale la învățătură. Exista licee la care promovabilitatea la examenul de bacalaureat este zero, unde elevii au întrat cu medii sub 5 la EN, iar o alta categorie de licee la care s-a întrat cu medii de 9,90.Este firesc ca acești elevi sa nu primească burse pentru meritele lor în favoarea celor care merg la școală numai pentru prezenta, iar ca recompensa sa primească burse de merit? Oare aceasta lege a fost gândită?

 11. În privința obținerii burselor de merit, noul proiect (30% și nu pragul de 9.50) îi avantajează pe unii elevi, dar îi dezavantajează pe alții. Fără nicio urmă de cinism, excelent raționamentul dumneavoastră din ultima parte a mesajului: ar probabil vor fi multi copii cu media sub 7 care vor primi această bursă! Unde este MERITUL? Unde este corectitudinea? Subscriu toate cele spuse de către dumneavoastră. Îmi fac mea culpa pentru că nu cunosc foarte bine legislația/metodologia, dar, sper, dacă mai este posibil, că lucrurile să nu rămână așa.

 12. sper sa nu treaca acest proiect.
  copiii vor dori sa intre la cele mai proaste licee sau cele mai slabe scoli generale doar pt amaratii aia de 400 lei care pt ei inseamna mult.

 13. Deci copilul meu care are media 9,88 nu primește bursa pentru ca nu se încadrează în cei 30% , iar unul cu media 7 dintr-o clasă mediocră va lua bursă? Credeti ca acest copil va mai invata anul viitor pentru a prinde o bursă? Cum se va simti el când va auzi că în clasa paralelă un copil cu media 7 sau 6 ia bursă? Cei care dau legile sunt niste incompetenți….

 14. Nu este normal nici bursele sociale pt elevii orfani sau din familii monoparentale să fie condiționate de venitul familiar.Au un singur părinte nu credeti ca este de ajuns….

 15. Cum facem sa oprim aceasta lege? Am trimis petitie pe mail, dar cate vor fi citite si luate in considerare? Ce facem mai mult de asta? Este incredibil ce se intampla. Copii muncitori cu medii de 9.85 la scoli bune, cu premii la olimpiade scolare sportive, copii muncitori, nu vor primi burse!!!!!! Iar copii care nu muncesc atat si iau medii de 6-7, sunt recompensati.. Nu este posibil asa ceva!!! Asa ii invatam pe copii??? Cei care nu muncesc primesc bani? si apoi vedem cand sunt adulti ce se intampla!!!

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.