Admitere liceu 2023: Au început probele de aptitudini și probele de limbi străine. Primele rezultate, afișate în data de 22 mai

0

ADMITERE LICEU 2023. Elevii de clasa a VIII-a susțin, începând de miercuri, 17 mai, până vineri, 19 mai, probele de aptitudini și probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă, pentru admiterea în clasa a IX-a la liceele vocaționale și, respectiv, la liceele care organizează clase sau grupe cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv. 

Potrivit calendarului admiterii la liceu pentru anul școlar 2023-2024, probele de aptitudini și probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă au loc în perioada 17-19 mai. Rezultatele inițiale vor fi comunicate în data de 22 mai, iar cele finale, în urma contestațiilor, pe 26 mai.

Conform Ordinului privind admiterea la liceu 2023, candidații care, pe parcursul învățământului gimnazial, au promovat examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv. Elevii cărora li se recunosc și li se echivalează rezultatele obținute la examene cu recunoaștere internațională primesc nota 10 la proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv.

De asemena, candidaților care, în clasa a VII-a/a VIII-a, au obținut premiul I, al II-lea, al III-lea sau mențiune la etapa națională a olimpiadei de limba modernă li se recunosc rezultatele obținute la olimpiadă, în baza diplomei emise de Ministerul Educației, și li se echivalează cu nota 10 la proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, pentru limba modernă la care au obținut distincția respectivă.

Probele de aptitudini

Potrivit Ordinului privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023—2024, la profilurile artistic, sportiv, teologic, militar și pentru specializarea filologie de la Liceul Waldorf, aprecierea probelor de aptitudini se face prin note. Detalii aici – Metodologia de organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale (Anexa nr. 3).

Calculul mediei finale de admitere pentru acești candidați se face astfel:

 1. Pentru profilul artistic, pentru profilul sportiv și pentru specializarea filologie de la liceul Waldor: (3 APT + MA)/4 = MFA, unde: APT = nota finală la probele de aptitudini; MA = media de admitere (calculată conform Punctului I); MFA = media finală de admitere.
 2. Pentru profilul teologic: (APT + MA)/2 = MFA, unde: APT = nota finală la probele de aptitudini; MA = media de admitere (calculată conform Punctului I); MFA = media finală de admitere.
 3. Pentru profilul militar: 0,2 MA + 0,8 NP = MFA, unde: NP = nota la proba de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatura română și Matematică; MA = media de admitere (calculată conform Punctului I); MFA = media finală de admitere.

* Pentru anul școlar 2023-2024, media de admitere la liceu va fi reprezentată de media generală la Evaluarea Națională, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele incluse în Evaluarea Națională.

Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă

Conform Metodologiei de organizare și desfășurare și structura probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv (Anexa nr. 4 din ordin), examenul de verificare a cunoștințelor de limbă modernă constă din două probe: proba scrisă, pentru care se acordă un punctaj de maximum 70 de puncte, din care 10 puncte din oficiu, și proba orală, pentru care se acordă un punctaj de maximum 30 de puncte.

 • Subiectele pentru proba scrisă cuprind itemi obiectivi pentru verificarea competențelor de înțelegere de texte și a funcțiilor comunicative/actelor de limbaj corespunzătoare nivelului A2, cum ar fi întrebări cu răspunsuri multiple, întrebări cu răspuns scurt, întrebări de tip adevărat/fals cu justificare, exerciții de realizare a unor corespondențe, text lacunar. Timpul alocat probei scrise este de 60 minute. Pentru proba scrisă se pot depune contestații la centrul la care s-a desfășurat proba.
 • Proba orală cuprinde itemi pentru verificarea competențelor de discurs oral și de participare la conversație de nivel A2. La proba orală nu se admit contestații.

Potrivit metodologiei, profesorii examinatori acordă puncte candidatului la fiecare dintre cele două probe. Media aritmetică a punctajelor acordate de cei doi evaluatori la fiecare probă reprezintă punctajul final al candidatului la proba respectivă. Punctajele finale obținute la cele două probe (scrisă și orală) se adună, iar rezultatul se împarte la 10, obținându-se astfel nota finală a candidatului.

Elevii care au obținut minimum nota 6 (șase) la proba de verificare a cunoștințelor de limba modernă sunt considerați admiși.

Ordinul mai stabilește că pentru grupele/clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv pentru începători nu se organizează proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv. Comisiile de admitere județene/a municipiului București vor aloca coduri distincte pentru clasele sau grupele cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv pentru începători și vor menționa în broșura de admitere faptul că nu se susține probă de verificare a cunoștințelor de limbă modernă. Admiterea candidaților la clasele sau grupele cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv pentru începători se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și în funcție de opțiuni.

Totodată, documentul prevede că rezultatele obținute de candidați la probele de aptitudini și la probele de limbă modernă sau maternă sunt recunoscute în orice județ sau în municipiul București în care aceștia optează să se înscrie pentru repartizarea computerizată, indiferent de județul sau sectorul din municipiul București în care candidații au susținut probele respective.

De asemenea, în metodologia de organizare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă se arată că:

 • La liceele unde se organizează clase sau grupe cu predare a unei limbi moderne în
  regim intensiv, în cazul în care numărul elevilor care optează pentru aceste clase sau grupe este mai mare decât numărul de locuri prevăzut, se organizează o probă de departajare. Pentru organizarea și desfășurarea acestei probe se constituie o comisie la nivelul unități de învățământ formată din profesori de specialitate (care nu au rude/ afini până la gradul II inclusiv în concurs). Această comisie elaborează subiectele, care respectă structura și punctajele prevăzute pentru desfășurarea probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv.
 • Candidații care au susținut și au promovat proba de verificare a cunoștințelor de
  limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv vor putea opta pentru recunoașterea notei obținute, în liceul la care au fost
  repartizați computerizat, pentru clasele cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, fără a mai susține proba, dacă au fost admiși la profilul la care se organizează grupa sau clasa cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv.

Calendarul admiterii la liceu 2023-2024: Probele de aptitudini

 • 10 – 12 mai 2023: Eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini.
 • 15 – 16 mai 2023: Înscrierea pentru probele de aptitudini.
 • 17 – 19 mai 2023: Desfășurarea probelor de aptitudini.
 • 22 mai 2023: Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini; Depunerea contestațiilor la probele de aptitudini (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor).
 • 26 mai 2023: Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor, la probele de
  aptitudini; Transmiterea, în format electronic și în scris, către comisia de admitere
  județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată.
 • 15 iunie 2023: Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului
  București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin activarea rapoartelor specifice în aplicația informatică centralizată; Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaților corigenți, repetenți, amânați sau exmatriculați, în aplicația informatică centralizată.
 • 4 iulie 2023: Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date județene cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.

Calendarul admiterii la liceu 2023-2024: Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

 • 10 – 12 mai 2023: Eliberarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de verificare a cunoștințelor de
  limbă modernă sau maternă.
 • 15 – 16 mai 2023: Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.
  • NOTĂ: Documentele necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională pot fi depuse la unitatea de învățământ de proveniență până la data de 22 mai 2023.
 • 17 – 19 mai 2023: Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.
 • 22 mai 2023: Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă
  modernă sau maternă/ Depunerea contestațiilor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor).
 • 26 mai 2023: Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, la probele de verificare
  a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă/ Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată.
 • 29 – 30 mai 2023: Ridicarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă
  sau maternă.
 • 9 iunie 2023: Depunerea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, la unitățile de învățământ de proveniență.
 • 15 iunie 2023: Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului
  București, în format electronic, către Centrul național de admitere a listei candidaților care au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea și confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicația informatică centralizată.

Potrivit calendarului admiterii la liceu pentru anul școlar 2023-2024, broșurile care cuprind informații despre admiterea la liceu vor fi postate pe site-urile inspectoratelor școlare județene în data de 8 mai. În perioada 8 – 12 mai, broșurile vor fi transmise către unitățile de învățământ gimnazial. Repartizarea computerizată în licee va avea loc pe 19 iulie.

Citește și:

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.