Titularizare 2023. Candidații se pot înscrie la concursul de titularizare în perioada 8-17 mai. Proba scrisă va avea loc pe 12 iulie

0
Foto: pixabay.com

TITULARIZARE 2023. Săptămâna viitoare încep înscrierile pentru concursul de titularizare 2023. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei, candidații își pot depune dosarele în perioada 8-17 mai. Proba scrisă a concursului va avea loc pe 12 iulie, iar rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate pe 26 iulie.

Conform calendarului, termenul pentru verificarea și publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs este data de 5 mai. Începând din 8 mai, până pe 17 mai, candidații își vor putea înregistra dosarele de înscriere la inspectoratele şcolare/centrele de înscriere.

Probele practice/orale și inspecțiile speciale la clasă, precum și soluţionarea contestaţiilor la aceste probe sunt programate în perioada 24 mai-30 iunie, iar rezultatele vor fi afișate pe 4 iulie.

Proba scrisă a concursului se va desfășura pe 12 iulie. Rezultatele inițiale vor fi comunicate în data de 18 iulie, iar cele finale, după soluționarea contestațiilor, pe 26 iulie. Repartizarea candidaţilor are ca termen 27 iulie.

Potrivit metodologiei-cadru, pentru a obţine statutul de titular, un candidat trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) la proba scrisă, dar şi la inspecţia specială la clasă/proba practică şi să fie repartizat pe un post didactic vacant publicat pentru angajarea pe perioadă nedeterminată.

Ce prevede documentul:

 • Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină minimum nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială la clasă în profilul postului sau cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2023, pe parcursul anului şcolar 2022-2023. Media de repartizare se calculează astfel: [(nota obținută la proba scrisa)*3+(nota obținută la proba practică/inspecția specială la clasă)]/4.
 • Pentru angajarea pe perioadă determinată, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială în profilul postului sau cel puțin media 5 (cinci) la inspecțiile la clasă în profilul postului sau în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2023, pe parcursul anului şcolar 2022-2023. Media de repartizare se calculează astfel: [(nota obținută la proba scrisă)*3+(nota obținută la proba practică/inspecția specială la clasă)]/4.

Calendarul concursului de Titularizare 2023

 • Ocuparea prin concurs naţional a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar:
  • a) înregistrarea, analizarea şi soluţionarea cererilor de concediu fără plată în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ şi transmiterea situaţiei la inspectoratele şcolare; Până la 4 mai 2023
  • b) verificarea și publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs; Termen: 5 mai 2023
  • c) înregistrarea, la inspectoratele şcolare/centrele de înscriere, a dosarelor de înscriere ale candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2023; Perioada: 8-17 mai 2023
  • d) verificarea și avizarea dosarelor candidaților de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de organizare și desfășurare a concursului; Perioada: 9-18 mai 2023 
  • e) validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului; neprezentarea la validare a absolvenţilor din promoțiile anterioare, atrage după sine anularea înscrierii la concurs. Perioadele: 9-19 mai 2023; 5-7 iulie 2023 pentru absolvenții promoției 2023/absolvenţii 2023 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic/candidaţii cuprinşi în programe recunoscute de Ministerul Educației prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfăşura activităţi didactice în unităţi de învăţământ preuniversitar situate în medii dezavantajate, în anul şcolar 2023-2024;
   • Notă: (1) În perioada 8-17 mai 2023 pot depune dosare de înscriere şi cadrele didactice a căror reducere de activitate a apărut în perioada martie-mai 2023.
   • (2) În mod excepţional, absolvenţii promoţiei 2023 (studiilor medii/postliceale/universitare de licență/universitare de masterat/departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverinţa de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în data de 12 iulie 2023, până la ora 8.00. Absolvenţii promoţiei 2023 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, numai după prezentarea adeverinţei de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică.
   • (3) Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, candidaţii nu mai validează fişele de înscriere şi optează, în scris, pentru judeţul/municipiul Bucureşti în care se prezintă la repartizare.
  • f) afișarea, la avizierele inspectoratelor şcolare, a:
   • (i) listei candidaților înscriși și a graficului privind susținerea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă;
   • (ii) listei cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei înscrise la
    concursul naţional care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate şi a listei posturilor didactice/catedrelor pe care sunt angajate aceste cadre didactice. Termen: 23 mai 2023
   • Notă: Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, candidatul care observă erori în datele afișate informează, în scris, prin poștă electronică, inspectoratul școlar în vederea corectării acestora până la data de 7 iulie 2023.
  • g) stabilirea centrelor de concurs şi comunicarea acestora la Ministerul Educaţiei, Direcţia Generală Management Resurse Umane şi Reţea Şcolară;
  • h) organizarea și desfășurarea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă şi soluţionarea contestaţiilor la aceste probe*. Perioada: 24 mai-30 iunie 2023
   • Notă: (1) În perioada 24 mai-30 iunie 2023 pot participa la probele practice/orale şi inspecţiile la clasă şi cadrele didactice titulare rămase cu reducerea de activitate nesoluţionată sau a căror reducere de activitate a apărut în perioada martie-mai 2023.
   • (2) Cadrele didactice titulare solicitate pentru detaşare în interesul învăţământului pot participa la probele practice/orale în perioada 24 mai – 6 iunie 2023.
  • i) afişarea rezultatelor la probele practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă; Termen: 4 iulie 2023
  • j) desfășurarea probei scrise; Termen: 12 iulie 2023
  • k) comunicarea rezultatelor iniţiale; Termen: 18 iulie 2023
  • l) înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare; Perioada: 18-19 iulie 2023
  • m) soluţionarea contestațiilor; Perioada: 20-25 iulie 2023
  • n) comunicarea rezultatelor finale; Termen: 26 iulie 2023
  • o) repartizarea candidaţilor conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. a) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz; Termen: 27 iulie 2023
  • p) ședință de repartizare, în ordine, a:
   • (i) cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. b) din Metodologie;
   • (ii) cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. c) din Metodologie;
   • (iii)cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică de predare incompletă, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. d) din Metodologie;
   • (iv)cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. e) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz;
   • (v) repartizarea cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au participat la concursul naţional, sesiunea 2023, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. f) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz; Termen: 28 iulie 2023
  • q) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate; Termen: 31 iulie 2023
  • r) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră. Perioada: 28 iulie-25 august 2023
 • Repartizarea candidaţilor care au obţinut cel puţin nota/media de repartizare 7 (şapte) la concursul naţional, sesiunea 2023, după caz:
  • a) repartizarea în şedinţă, conform prevederilor Metodologiei, în ordine, a:
   • (i) cadrelor didactice titulare pentru completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/determinată, respectiv a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) din Metodologie pentru completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată;
   • (ii) cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată;
   • (iii)cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei şi a cadrelor didactice prevăzute la art. 53 alin. (5) din Metodologie pentru completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată;
   • (iv) cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 63 din Metodologie;
   • (v) candidaţilor care au obţinut cel puţin nota/media de repartizare 7 (şapte) la concursul naţional, sesiunea 2023, după caz, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare, având prioritate candidaţii care beneficiază şi de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2023-2024, în condiţiile art. 63 sau 87 din Metodologie, în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (şapte) la concursurile naţionale, sesiunile 2022 şi/sau 2021, respectiv 2022, 2021, 2020 şi/sau 2019 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar; Perioada: 17-18 august 2023
  • b) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate; Termen: 18 august 2023
  • c) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră. Perioada: 21-28 august 2023

Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2023 – 2024

Citește și: Titularizare 2023. Calendarul concursului a fost aprobat. Proba scrisă va avea loc pe 12 iulie – document

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here