Ordonanța de urgență care modifică examenul de Bacalaureat din acest an, publicată în Monitorul Oficial

0

Ordonanța de urgență prin care sunt luate mai multe măsuri în Educație, între care și schimbarea examenului de Bacalaureat din acest an, a fost publicată în Monitorul Oficial. Ordonanța prevede modificări la examenele de Definitivat, Titularizare și obținerea gradelor didactice, dar stabilește și obligația operatorilor de transport de a asigura transport gratuit pentru elevi.

În Ordonanța de urgență, adoptată joi de Guvern, se arată că, la examenul de Bacalaureat din acest an, probele de competențe vor fi echivalate sau recunoscute, conform unei metodologii aprobate de ministrul Educației.

”(…) pentru anul școlar 2019-2020, probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal și probele de evaluare a competenţelor digitale se echivalează/se recunosc conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență”, se arată în textul Ordonanței.

Ordonanța de urgență mai prevede:

 • modificări privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de definitivare în învăţământ, a examenului de titularizare şi pentru obţinerea gradelor didactice.
 • sprijin financiar pentru unitățile de învățământ particular autorizate provizoriu.

TEXTUL INTEGRAL al ordonanței de urgență cu MĂSURILE ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI:

Măsuri în domeniul educației în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Art. 34. —în conformitate cu dispozițiile art. 361 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 1/2011. cu modificările și completările ulterioare, pentru anul școlar 2019—2020, probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale, probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal și probele de evaluare a competențelor digitale se echivalează/se recunosc conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 35. — Prin derogare de la dispozițiile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, statul asigură finanțarea de bază și pentru preșcolarii și elevii din învățământul de stat, pentru preșcolarii din învățământul particular și cel confesional, autorizat provizoriu, precum și pentru elevii din învățământul general obligatoriu particular și cel confesional, care studiază în unități de învățământ autorizate provizoriu. De asemenea, statul asigură finanțarea de bază pentru învățământul profesional, liceal particular și cel confesional, autorizat provizoriu, pentru perioada suspendării cursurilor din anul școlar 2019—2020, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Finanțarea se face în baza și în limitele costului standard per elev, per preșcolar, după caz, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educației și Cercetării.

Art. 36. — Prin derogare de la dispozițiile art. 9 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, de suma aferentă finanțării de bază stabilită conform art. 9 alin. (4) din același act normativ beneficiază toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu, profesional și liceal, particular și confesional, care studiază în unități de învățământ autorizate provizoriu, pentru perioada suspendării cursurilor din anul școlar 2019—2020,începând cu intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 37. — Prin derogare de la dispozițiile art. 30 lit. c) și art. 31 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației aprobată prin Legea nr. 87/2006 cu modificările și completările ulterioare, în situația stării de alertă, departamentul de acreditare numește o comisie de experți în evaluare și acreditare, care analizează raportul de evaluare internă, verifică prin corespondență și în modul online la instituția solicitantă îndeplinirea standardelor pe domeniile și criteriile prevăzute la art. 10 și elaborează propriul raport de evaluare.

Art. 38. — Pentru anul școlar 2019—2020, cadrelor didactice care susțin examenul pentru definitivare în învățământ li se recunoaște nota obținută la ultima inspecție la clasă, susținută în calitate de cadru didactic calificat.

Art. 39. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei Ordonanțe de urgență și până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort, prin derogare de la prevederile art. 242 alin. (4), lit. a), b), și c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru sesiunea 2020, gradul didactic II se obține de către personalul didactic de predare care are o vechime la catedră de cel puțin 4 ani de la obținerea definitivării în învățământ, prin promovarea următoarelor probe:

a) cel puțin două inspecții școlare;

b) o probă scrisă, care conține elemente de pedagogie și de psihologie, precum și elemente din metodica specialității, cu abordări interdisciplinare și de creativitate, elaborată pe baza unei programe aprobate de Ministerul Educației și Cercetării, pentru fiecare specialitate în parte.

Art. 40. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort, prin derogare de la prevederile art. 252 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, soluționarea restrângerii de activitate pentru cadrele didactice titulare în sistemul de învățământ preuniversitar se realizează prin repartizarea pe posturi/catedre vacante, activitate coordonată de inspectoratele școlare județene/lnspectoratul Școlar al Municipiului București, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educației și Cercetării în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 41. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort, prin derogare de la prevederile art. 252 alin. (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cadrele didactice titulare în sistemul de învățământ preuniversitar beneficiază, la cerere, de pretransfer în aceeași localitate, în localitatea în care își are domiciliul cadrul didactic sau pentru apropiere de domiciliu, conform metodologiei elaborate cu consultarea partenerilor de dialog social și aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 42. — (1) Începând cu data intrării in vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort, prin derogare de la prevederile art. 254 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, concursul prevăzut de art. 254 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, constă într-o probă scrisă în cadrul concursului prevăzut la art. 89 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru angajarea personalului didactic de predare cu contract individual de muncă, pe baza programelor specifice aprobate de Ministerul Educației și Cercetării.

(2) începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort, prin derogare de la prevederile art. 254 alin. (8) lit. b) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, concursul prevăzut de art. 254 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările, privind angajarea prin plata cu ora a personalului didactic asociat și a personalului didactic pensionat constă în prezentarea unui curriculum vitae, care să conțină elemente relevante cu privire la activitatea profesională.

Art. 43. — La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă dispozițiile art. 7, art. 10 și art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ.

Art. 44. —Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 225/2020 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta ordonanță de urgență.


Măsuri privind transportul rutier județean de persoane și transportul elevilor

Art. 66. — (1) Transportul rutier județean de persoane prin curse regulate se desfășoară, până la data de 31.12.2021, în baza programelor de transport județene și a licențelor aflate în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României a Legii nr. 34/2020 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane.

(2) Consiliile județene vor încheia contracte de delegare a gestiunii pentru asigurarea în continuare a transportului public județean de persoane prin curse regulate, cu valabilitate până la data finalizării procedurilor pentru încheierea contractelor de servicii publice, potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai mult de 31.12.2021, cu operatorii de transport care dețin licențe de traseu valabile pe traseul respectiv la data publicării în Monitorul Oficial al României a Legii nr. 34/2020 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care traseele județene sunt operate în cadrul unei asociații de dezvoltare intercomunitară.

(4) Autoritatea Rutieră Română — A.R.R. va transmite consiliilor județene lista operatorilor de transport deținători de licențe de traseu pentru efectuarea transportului rutier județean contra cost de persoane prin servicii regulate, valabile la data publicării în Monitorul Oficial al României a Legii nr. 34/2020 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane.

Art. 67. — Operatorii de transport au obligația de a asigura transportul gratuit al elevilor și al altor categorii de persoane care beneficiază de facilități specifice de transport, sub sancțiunea:

a) încetării contractelor de delegare a serviciului public de transport rutier de persoane prin curse regulate la nivel județean;

b) retragerii licenței de traseu, în cazul transportului interjudețean.

Art. 68. — Resursele financiare necesare acoperirii compensației datorate din bugetul județului pentru asigurarea transportului elevilor, potrivit art. 105 alin. 2 lit. ee) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se alocă de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, repartizate pe județe și municipiul București, prin anexa la legile bugetare anuale.

Art. 69. — Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 84, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiază gratuit de servicii publice de transport local rutier, naval, cu metroul, precum și feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic.”

2. La articolul 84, alineatul (2) se abrogă.

3. La articolul 84, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu, la cererea acestora, beneficiază gratuit de transportul rutier, naval, precum și feroviar între localitatea de domiciliu și localitatea unde sunt școlarizați, pe durata cursurilor.”

4. La articolul 84, alineatul (31) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(31) Cheltuielile privind transportul elevilor prevăzute la alin. (1), exceptând cheltuielile privind transportul pe calea ferată, metrou, se suportă după cum urmează:

a) 50% din valoarea acestora se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării, din sumele alocate prin inspectoratele școlare pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, la care sunt înscriși elevii;

b) 50% din valoarea acestora se suportă din bugetele locale ale unităților administrativ teritoriale pe raza cărora domiciliază elevul.”

5. La articolul 84, după alineatul (34) se introduce un nou alineat, alineatul (35), cu următorul cuprins:

„(35) Cheltuielile privind transportul elevilor prevăzute la alin. (3), exceptând cheltuielile privind transportul pe calea ferată și transportul rutier interjudețean contra cost prin servicii regulate, se suportă după cum urmează:

a) 50% din valoarea acestora se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării, din sumele alocate prin inspectoratele școlare pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, la care sunt înscriși elevii;

b) 50% din valoarea acestora se suportă din bugetele județelor pe raza cărora se află unitatea de învățământ preuniversitar la care sunt înscriși elevii;”.

6. La articolul 105 alineatul (2), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

„e) cheltuieli pentru transportul elevilor, conform prevederilor art. 84 alin. (1) și alin. (31), și pentru transportul școlar;”.

7. La articolul 105 alineatul (2), după litera e) se adaugă o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins:

,,e1) cheltuieli pentru transportul elevilor, conform prevederilor art. 84 alin. (3) și alin. (35);”.

8. La articolul 111, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

„(7) Cheltuielile aferente facilităților acordate elevilor pentru transportul rutier interjudețean contra cost de persoane prin servicii regulate se finanțează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.”

Art. 70. — Mecanismele de decontare a sumelor de la bugetul de stat sunt reglementate prin hotărâre de Guvern emisă de Ministerul Educației și Cercetării împreună cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.


CALENDARUL pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare începând cu anul 2020

 • Stabilirea și numirea Comisiei centrale, a comisiilor județene, a comisiilor din unitățile și instituțiile de învățământ: Până la 6 aprilie
 • Depunerea cererilor: Până la 17 aprilie
 • Efectuarea anchetelor sociale și evaluarea cererilor de către comisiile din unitățile și instituțiile de învățământ împreună cu comisiile de anchetă socială: 18 mai – 29 mai
 • Centralizarea cererilor la Comisia centrală prin intermediul portalului dedicat: 2 iunie-5 iunie
 • Afișarea pe portalul Ministerului Educației și Cercetării a listei nominale a beneficiarilor:
  8 iunie
 • Afișarea în fiecare unitate de învățământ a listei beneficiarilor: 9 iunie
 • Depunerea contestațiilor: 8-12 iunie
 • Rezolvarea contestațiilor: 15-19 iunie
 • Afișarea rezultatului contestațiilor în flecare unitate de învățământ: 22 iunie
 • Afișarea pe portalul Ministerului Educației și Cercetării a listei finale a beneficiarilor, aprobată prin ordin a! ministrului: 6 iulie
 • Achiziția bonurilor valorice de către Ministerul Educației și Cercetării și distribuirea către inspectoratele școlare/universități: 6-27 iulie
 • Eliberarea bonurilor valorice către beneficiari:27 iulie- 14 august
  Achiziționarea de calculatoare: 27 iulie-12 octombrie
 • Depunerea copiilor de pe facturi și de pe procesele verbale de predare-primire de către elevi și studenți: 28 iulie -15 octombrie
 • Depunerea de către operatorii economici a bonurilor valorice, a copiilor de pe facturi și de pe procesele-verbale de predare-primire spre decontare, la comisia județeană, respectiv la comisiile din instituțiile de învățământ superior; înregistrarea operatorilor economici pe portalul dedicat: 25 iulie – 30 octombrie
 • Decontarea către operatorii economici: 30 iulie – 20 noiembrie

Citește și: 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here