Totul despre anul școlar 2019-2020: Examene, noutăți, admitere, manuale școlare și priorități – document MEN

0

Peste 2,8 milioane de elevi şi preșcolari încep, luni, cursurile anului şcolar 2019 – 2020, iar 215.289 cadre didactice vor preda la ore. Datele se regăsesc într-un document al Ministerul Educației, dat publicității vineri, în care sunt prezentate informații despre noul an școlar, începând cu structura acestuia și terminând cu proiectele ministerului. În document, MEN face precizări legate de situația manualelor școlare, punctează noutățile de la examenele naționale și admiterea la liceu, dar își face cunoscute și prioritățile pe termen scurt, între care elaborarea și aprobarea planurilor-cadru și a programelor școlare pentru învățământul liceal și măsuri pentru creșterea siguranței în școli.

Anul școlar 2019-2020 – document MEN:

Date generale sistem preuniversitar

 • Număr total elevi învățământ preuniversitar: 2.824.594 (la 30.06.2019)
 • Număr total profesori: 215.289
 • Număr total unități de învățământ: 6.293 cu personalitate juridică + 11.171 structuri arondate

Structura anului școlar 2019-2020

 • Durata: 35 săptămâni de cursuri, structurate în două semestre:
  • semestrul I (9 septembrie 2019 – 20 decembrie 2019)
  • semestrul al II-lea (13 ianuarie 2020 – 12 iunie 2020)
  • 29 mai 2020: încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă
  • 5 iunie 2020: încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
 • Vacanţele elevilor din toate ciclurile de învățământ sunt programate astfel:
  •  vacanţa de iarnă (21 decembrie 2019 – 12 ianuarie 2020)
  • vacanţa de primăvară (4 aprilie – 21 aprilie 2020)
  • vacanţa de vară (13 iunie – data din septembrie 2020 la care vor
   începe cursurile anului şcolar 2020 – 2021)
  • suplimentar, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar beneficiază de vacanţă în săptămâna 26 octombrie – 3 noiembrie 2019.

Manuale școlare

 • MEN informează că ”manualele școlare pentru clasele I-VI, respectiv clasele VIII-XII, care au făcut obiectul retipăririlor, au ajuns deja în județe și în unitățile de învățământ, astfel încât în prima zi de școală să fie puse la dispoziția elevilor.
 • Pentru manualele care au făcut obiectul licitației din acest an s-au încheiat acorduri-cadru. Formatul electronic al acestor manuale este disponibil pe platforma manuale.edu.ro și poate fi consultat de către toți cei interesați. Unitățile de învățământ vor comanda manualele până joi, 12.09.2019, urmând ca acestea să ajungă pe băncile elevilor până la data de 1.10.2019.
 • Pentru manualele neofertate, Ministerul Educației Naționale a înaintat o solicitare către Editura Didactică și Pedagogică pentru elaborarea acestora.”

Remedierea situației unităților fără grupuri sanitare

 • ”MEN, conform HG nr. 363/2019, a alocat aproximativ 65 milioane lei pentru îmbunătățirea condițiilor din 858 de unități de învățământ care funcționează cu grupuri sanitare situate în curte, fără apă curentă și fără canalizare.
 • ISTORIC:
   2017: 2.219 unități de învățământ cu grupuri sanitare situate în curte, fără apă curentă și fără canalizare;
   2018: 1.489 unități de învățământ care funcționau cu grupuri sanitare neconforme;
   martie 2019: 1.180 școli care funcționau cu grupuri sanitare necorespunzătoare.”

Evaluările intermediare II-IV-VI

Evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a (EN II):

  • 11 mai 2020: probele scrise la Limba română și
   Limba maternă
  • 12 mai 2020: teste citire la Limba română și Limba maternă
  • 13 mai 2020: proba de Matematică
  • 14 mai 2020: proba de Limba română (scris și citit) pentru elevii din rândul minorităților naționale

Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar (la finalul clasei a IV-a):

  • 19 mai 2020: proba de Limba română
  • 20 mai 2020: proba de Matematică
  • 21 mai 2020: proba de Limba maternă

Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul inferior al gimnaziului (V-VI):

  • 27 mai 2020: proba de Limbă și comunicare
  • 28 mai 2020: proba de Matematică și științele naturii

Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a

 • Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a se desfășoară, în anul școlar 2019-2020, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011, aprobată
  prin ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.801/2010 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011, precum și cu prevederile ordinului de ministru nr. 4.916/26.08.2019.
 • Noutatea în desfășurarea examenului de Evaluare Națională 2020 o reprezintă modalitatea de soluționare a contestațiilor și anume:
 • „În cadrul etapei de soluționare a contestațiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, notele acordate după reevaluare sunt comparate cu cele acordate în etapa de evaluarea inițială. În situația în care se constată o diferență de notare mai mare de 1 punct, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații, președintele comisiei de contestații numește o a treia comisie formată din alți doi profesori cu experiență, alții decât cei care au evaluat inițial lucrările în centrul de contestații.” [art 8, alin.3 din ordinul nr. 4.916/2019] (anterior era luată în considerare o diferență de 1,5 puncte).

Bacalaureat 2020

 • În anul școlar 2019 – 2020, examenul național de Bacalaureat se va desfășura în conformitate cu prevederile ordinului de ministru nr. 4.950/27.08.2019, fiind reglementat, la fel ca în anii precedenți, de aceleași actele normative vizând modalitatea de organizare și derulare, programele de examen în vigoare, proceduri privind asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere/auz/tulburări specifice de învățare, arondarea elevilor din clasele terminale cu specializări/calificări autorizate să funcționeze provizoriu la unități de învățământ liceal de stat în care există specializări/calificări identice acreditate, evaluarea lucrărilor la probele scrise, afișarea rezultatelor cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal etc.
 • Elementul de noutate pentru sesiunea 2020 a examenului național de Bacalaureat îl reprezintă aprobarea programei de examen pentru limba chineză, oferind elevilor care au studiat această limbă posibilitatea de a susține proba C (evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională) la această disciplină.
 • Calendar examen Bacalaureat [sesiunea iunie – iulie 2020]:
  • 25-26 mai 2020: înscrierea candidaților
  • 9-19 iunie 2020: probe orale
  •  22 – 25 iunie 2020: probe scrise
  •  30 iunie: afișarea rezultatelor inițiale
  •  7 iulie 2020: afișarea rezultatelor finale, în urma soluționării contestațiilor
 •  Calendar examen Bacalaureat [sesiunea august – septembrie 2020]:
  • 13-27 iulie 2020: înscrierea candidaților
  • 18-28 august 2020: probe scrise și orale
  •  28 august 2020: afișarea rezultatelor inițiale
  • 3 septembrie: afișarea rezultatelor finale, în urma soluționării contestațiilor

Admiterea în învățământul liceal de stat 2020

 • Potrivit ordinului ministrului educației naționale nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021, admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a
  admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012.
 • La procesul de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021 participă numai elevii care au susținut Evaluarea Națională și a căror medie de admitere este minimum 5.00 (cinci).
 • Absolvenții clasei a VIII-a din seriile anterioare, care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020-2021 și care au participat la procesul de admitere în anii precedenți, dar nu au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ, se pot înscrie la procesul de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021.
 • Etape semnificative în derularea procesului de admitere:
  • 2-6 iulie 2020: completarea opțiunilor în fișele de înscriere pentru admiterea la liceu a absolvenţilor clasei a VIII-a și a părinţilor acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a.
  • 3-7 iulie 2020: verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator.
  • 10 iulie 2020: repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a.
  • 21-31 iulie 2020: a doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020 – 2021.

Definitivat 2020

 • Sesiunea 2020 a examenului național de definitivare în învățământ se va desfășura, ca
  și anul trecut, în baza prevederilor Metodologiei – cadru, aprobată prin ordinul de
  ministru nr. 5.211/2018.
 • Calendarul organizării și desfășurării examenului național de definitivare în învățământ în
  anul școlar 2019-2020 a fost aprobat prin ordinul de ministru nr. 4.910/23.08.2019.

Noul curriculum pentru educație timpurie

 • ”Prin ordinul de ministru nr. 4.694/2.08.2019 a fost elaborat și promovat Curriculumul pentru educaţia timpurie (0 – 6 ani).
 • Noul curriculum adoptă o viziune actualizată și îmbunătățită în privința educației timpurii, reflectată în Planul de învățământ pentru educație timpurie, Programa școlară pentru educație timpurie și Metodologia de aplicare a Planului de învățământ pentru educație timpurie și ținând cont de următoarele aspecte:
  •  necesitatea corelării cu prevederi și recomandări din documente promovate la nivel european privind competentele-cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi, documente strategice ale Comisiei Europene și Consiliului Uniunii Europene privind educația și îngrijirea timpurie;
  • corelarea cu schimbările inițiate la nivelurile învățământului preuniversitar pentru construirea unei concepţii curriculare unitare şi coerente, având ca referinţă competenţele-cheie care determină profilul de formare al elevului, definite la nivel european şi statuate de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
  • necesitatea unei abordări sistemice a educaţiei timpurii, care înglobează, deopotrivă, educaţia antepreşcolară şi educaţia preşcolară, corectându-se abordarea lor fragmentată din practica de până acum.

Abilitare curriculară cadre didactice – Proiectul CRED

 • Programul de formare continuă acreditat urmărește:
  • înțelegerea elementelor de noutate și inovație aduse de noile programe școlare și integrarea acestor schimbări în sala de clasă;
  • încurajarea utilizării la clasă a unor noi metode și strategii didactice care să ofere contexte autentice de dezvoltare a competențelor elevilor;
  • dobândirea abilității de utilizator și dezvoltator de resurse educaționale deschise;
  • identificarea adaptărilor curriculare care să sprijine fiecare elevsă își atingă potențialul.

Desemnare câștigători selecție Creatori de educație

 • Prima ediție a selecției naționale de bune practici în învățământul primar și gimnazial românesc, organizată în cadrul proiectului CRED, se apropie de final. Sesiunea de voturi se încheie luni, 9 septembrie.
 • „Creatori de educație” are scopul de a promova exemplele de bune practici, din învățământul românesc, nivelurile primar și gimnazial.
 • În selecția națională au fost înscrise peste 280 de cadre didactice, din întreaga țară.
 •  La data de 22 iulie, publicul a primit acces la o platformă online de votare, prin intermediul căreia au putut fi descoperiți toți „creatorii de educație” și activitățile lor inovatoare. Totodată, vizitatorii site-ului au avut posibilitatea de a vota proiectele care i-au inspirat.
 • Marți, 10 septembrie, în a doua jumătate a zilei, vor fi anunțate numele cadrelor didactice câștigătoare, fiind acordate:
  • 20 de premii pentru nivelul primar (TC, CDS, nonformal) – în urma evaluării comisiei naționale;
  • 20 de premii pentru nivelul gimnazial (TC, CDS, nonformal) – în urma evaluării comisiei naționale;
  • 10 premii speciale – în urma votului online.

Proiecte – Infrastructură

 • Wi-Fi Campus: Platforma națională de internet wireless în 4.500 de școli din România (valoare: aprox. 165 milioane de lei, fără TVA) se află în derulare, contractul a fost semnat. Contractele aferente derulării celorlalte două proiecte, Sistem Informatic de
  Management al Școlarității (SIMS) și Platforma Națională de Educație „Biblioteca Școlară
  Virtuală’, vor fi semnate marți, 10 septembrie, la Ministerul Fondurilor Europene.
 • Sistemul Informatic de Management al Școlarității – SIMS (225 milioane de lei, dintre care circa 191 milioane lei – fonduri nerambursabile) vizează realizarea în mediul online a managementului scolarității pe baza fluxurilor definite în cadrul proiectului eGOV (de exemplu: înscrierea online la liceu, implementarea Catalogului electronic la nivel național etc.), precum și evaluarea online a lucrărilor scrise la examenele naționale.
 • Platforma Națională de Educație (250 milioane lei, dintre care aproximativ 210 milioane lei sunt fonduri nerambursabile) presupune realizarea Bibliotecii naționale virtuale și a Platformei de resurse educaționale deschise RED. Cele două proiecte formează o platformă de resurse și de gestionare a sistemului de învățământ, de predare, învățare și evaluare, care include diverse componente de mare complexitate, printre care:
  •  gestiunea în mediul online a notelor și absențelor, cu eliminarea suportului fizic al acestora și posibilitatea de consultare online de către părinți etc. – SIMS
  •  integrarea cu sisteme de tip Catalog Electronic – SIMS platformă de comunicare și schimb de documente între utilizatorii sistemului (profesori, elevi, părinți) – SIMS
  • sistem de analiză avansată a datelor, bazat pe tehnologii de tip Big Data/Machine Learning, pentru realizarea de studii avansate pe baza datelor colectate din sistemul de învățământ și alte surse externe (pe măsură ce acestea se vor
   integra) – SIMS
  • platformă pe care profesorii pot lansa propriile lor lecții personalizate în raport cu elevii din clasele la care predau – PNE
  • platformă de comunicare și schimb de documente între utilizatorii sistemului (profesori, elevi, părinți) – PNE
  • platformă cu lecții digitalizate pentru creșterea atractivității predării – PNE.

Priorități pe termen scurt

 • Elaborarea și aprobarea planurilor-cadru și a programelor școlare pentru
  învățământul liceal;
 • Măsuri pentru creșterea siguranței în școli;
 • Acțiuni pentru reducerea abandonului școlar;
 • Noi programe școlare pentru clasa pregătitoare și clasa a V-a pentru învățământul
  special;
 •  Noi programe școlare pentru învățarea limbii române de către elevii migranți;
 • Aprobarea și implementarea, în cadrul Comisiei Naționale pentru Desegregare și
  Incluziune Educațională, a Metodologiei pentru prevenirea segregării școlare și
  incluziunea educațională în învățământul preuniversitar de stat (metodologia va fi
  pilotată în trei județe, începând cu data de 1 octombrie 2019).

Documentul MEN poate fi consultat AICI.

Citește și:

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here