Noi probe la Evaluarea Națională și Bacalaureat. Când se vor aplica și cum va fi Admiterea la liceu

0
Foto: unsplash.com

Elevii care, în anul școlar 2018-2019, sunt în clasa a VI-a, ar putea da Evaluarea Națională la finalul clasei a VIII-a după noi reguli. Mai exact, aceștia vor susține șase probe, dintre care două în timpul anului, dacă vor fi puse în aplicare prevederile în vigoare ale Legii Educației Naționale, adoptate în 2011 și modificate în 2018.

Legea prevede schimbări și la examenul de Bacalaureat, dar și la Admiterea în liceu pentru elevii care sunt acum în clasa a X-a și, respectiv, clasa a VI-a.

Astfel, noile reguli la Evaluarea Națională, Bacalaureat și Admiterea la liceu ar urma să fie puse în practică din anul școlar 2020-2021.

Ce prevede Legea Educației Naționale:

EVALUAREA NAȚIONALĂ CLASA A VIII-A

La finalul clasei a VIII-a, evaluarea naţională va cuprinde următoarele probe:

 • o probă scrisă la limba şi literatura română;
 • o probă scrisă la limba maternă
 • o probă scrisă transdisciplinară la matematică şi ştiinţe;
 • o probă scrisă la o limbă de circulaţie internaţională;
 • o probă practică de utilizare a calculatorului, susţinută în timpul anului;
 • o probă orală transdisciplinară de evaluare a competenţelor civice şi sociale, susţinută în timpul anului.

Evaluarea naţională organizată la finalul clasei a VIII-a se va desfăşura în
conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu generaţia de elevi care începe clasa a V-a în anul şcolar 2017 – 2018.


BACALAUREAT

Elevii care au promovat clasa a XII-a/a XIII-a vor susţine examenul naţional de
bacalaureat care va avea următoarele probe:

 • proba A de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română;
 • proba B de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale;
 • proba C de evaluare a competenţei lingvistice la două limbi de circulaţie internaţională studiate pe parcursul învăţământului liceal.

Rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de competenţă corespunzător Cadrului european comun de referinţă pentru limbi. Elevii care promovează, pe parcursul învăţământului preuniversitar, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene, la cerere şi conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului;

 • proba D de evaluare a competenţelor digitale.

Rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de competenţă, în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu. Elevii care promovează, pe parcursul învăţământului preuniversitar, examene cu recunoaştere uropeană pentru certificarea competenţelor digitale au dreptul la recunoaşterea şi la echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene, la cerere şi conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului;

 • proba E scrisă de evaluare a competenţelor formate pe durata învăţământului liceal, după cum urmează:
  • probă scrisă la Limba şi literatura română – probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările;
  •  probă scrisă la Limba şi literatura maternă – probă comună pentru elevii de la toatefilierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale;
  • două probe scrise, diferenţiate după cum urmează: 
 1. pentru profilul real din filiera teoretică:
  1. matematică;
  2. probă transdisciplinară din ştiinţe: fizică, chimie, biologie;
 2. pentru profilul umanist din filiera teoretică:
  1. o limbă de circulaţie internaţională;
  2. probă transdisciplinară din geografie, istorie, ştiinţe socio-umane;
 3.  pentru filiera tehnologică:
  1. probă scrisă disciplinară specifică profilului;
  2. probă transdisciplinară specifică domeniului de pregătire;
 4.  pentru filiera vocaţională:
  1. probă practică sau scrisă, după caz, specifică profilului/specializării;
  2. probă transdisciplinară specifică profilului sau specializării.

Examenul naţional de bacalaureat se consideră promovat de către absolvenţii
învăţământului secundar superior, liceal, care îndeplinesc cumulativ următoarele
condiţii:

 • au susţinut probele A, B, C şi D;
 • au susţinut probele scrise E şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea;
 • au obţinut media aritmetică, calculată cu două zecimale exacte, a notelor obţinute la probele scrise E cel puţin egală cu 6.

Absolvenţilor de liceu care au susţinut evaluările A, B, C şi D li se eliberează certificate care atestă nivelul de competenţă lingvistică, respectiv nivelul de competenţă digitală. Eliberarea acestor certificate nu este condiţionată de promovarea probelor scrise E.

În cazul nepromovării examenului naţional de bacalaureat, pot fi recunoscute în
sesiunile următoare, la cerere, rezultatele la evaluările A, B, C şi D, respectiv rezultatele la probele scrise E care au fost promovate cu cel puţin nota 5.

În decursul unui an şcolar se organizează două sesiuni ale examenului naţional de
bacalaureat.

Evaluările A, B, C şi D se organizează şi se desfăşoară la nivelul unităţii de învăţământ, în timpul anului şcolar, pe parcursul semestrului al II- lea, în faţa unei comisii prezidate de directorul unităţii de învăţământ şi numite prin
decizie a inspectorului şcolar general, în condiţiile stabilite prin metodologie specifică.

Probele scrise E la examenul naţional de bacalaureat se susţin după încheierea cursurilor, în faţa unei comisii stabilite de inspectoratul şcolar.

În situaţia în care absolvenţii studiilor liceale nu au susţinut/nu au promovat
examenul naţional de bacalaureat, aceştia pot beneficia de cursuri de pregătire pentru examenul de bacalaureat, organizate la nivelul unităţilor de învăţământ liceal, precum şi la nivelul instituţiilor de învăţământ superior acreditate. Fiecare absolvent poate
beneficia o singură dată de finanţare pentru a participa la cursurile de pregătire pentru
examenul de bacalaureat. Cursurile de pregătire în vederea promovării examenului naţional de bacalaureat, aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale, se desfăşoară potrivit unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

Examenul de bacalaureat se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentei
legi începând cu generaţia de elevi care începe clasa a IX-a în anul şcolar 2017 – 2018.


ADMITEREA LA LICEU

Admiterea în învăţământul liceal sau în învăţământul profesional se realizează
după următoarea procedură:

 • în cazul în care numărul de candidaţi nu depăşeşte numărul locurilor oferite deunitatea de învăţământ, admiterea se va realiza pe baza portofoliului educaţional al elevului;
 • în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ, admiterea se face luând în calcul în proporţie de 70% portofoliul educaţional al elevului, media de absolvire a învăţământului obligatoriu, precum şi media la probele de la evaluarea naţională de la sfârşitul clasei a VIII-a şi în proporţie de 30% nota obţinută la proba de admitere stabilită de unitatea de învăţământ.
 • În cazul mediilor egale, diferenţierea se face pe baza portofoliului educaţional al elevului.

Admiterea la liceu se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentei legi
începând cu generaţia de elevi care începe clasa a V-a în anul şcolar 2017 – 2018.

Citește și 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here