Proiect de ordin. Directorii de școli și profesorii, în concediu de odihnă pe perioada vacanțelor școlare

0
Foto: tribuna.ro

Directorii de școli vor beneficia de concediu de odihnă conform Codului Muncii, iar Consiliul de administraţie al fiecărei unităţi de învăţământ va lua măsurile necesare ca întregul personal de predare şi de conducere să efectueze concediul de odihnă în perioada vacanţelor şcolare, cu asigurarea personalului didactic necesar pentru desfăşurarea examenelor naţionale, prevede un proiect de ordin pus în dezbatere publică de Ministerul Educației.

Ministerul Educației a pus, marți, în dezbatere publică un ordin de ministru pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5559/2011.

Proiectul aduce completări în privința directorilor de școli, precum și prevederi legate de condițiile în care profesorii și directorii efectuează concediul de odihnă și pot fi rechemați din concediu la muncă.

”Pentru directori, concediul de odihnă nu este reglementat prin Legea educației și atunci s-a propus ca, în cazul directorilor, concediul de odihnă sa fie reglementat conform Codului Muncii. Pentru personalul didactic de predare concediul este stabilit prin lege la 62 de zile pe an”, a explicat secretarul de stat pentru Învățământ Preuniversitar, Florian Lixandru, pentru SparkNews.ro.

Ce prevede proiectul de ordin:

”Normele metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.559/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 13 octombrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (7), se modifică și va avea următorul cuprins:

„(7) Personalul de conducere, de îndrumare şi de control din inspectoratele şcolare şi casele corpului didactic, directorii şi directorii adjuncţi din unităţile de învăţământ preuniversitar şi centrele judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă psihopedagogică beneficiază de concediu de odihnă conform Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

Normele metodologice în vigoare prevăd la alineatul (7): Personalul de conducere, de îndrumare şi de control din inspectoratele şcolare şi casele corpului didactic beneficiază de concediu de odihnă, conform Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată.

2. La articolul 11, după alineatul (3) se introduc șase alineate, alineatele (4), (5), (6), (7), (8), şi (9) cu următorul cuprins:

(4) Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, pentru programările colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programările individuale. Programarea se face până la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor;

(5) Consiliul de administraţie al fiecărei unităţi de învăţământ va întreprinde măsurile necesare ca întregul personal de predare şi de conducere din cadrul unităţii de învăţământ să efectueze concediul de odihnă în perioada vacanţelor şcolare, cu asigurarea personalului didactic necesar pentru desfăşurarea examenelor naţionale.

(6) Salariatul este obligat să efectueze în natură concediul de odihnă în perioada în care a fost programat, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege sau atunci când, din motive obiective, concediul nu poate fi efectuat;

(7) Rechemarea din concediul de odihnă se face în scris, în caz de forță majoră sau pentru interese urgente care impun prezența salariatului la locul de muncă, de către:
a) director pentru personalul didactic din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și CJRAE/CMBRAE;
b) inspectorul școlar general pentru directori/directori adjuncţi din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, CJRAE/CMBRAE şi inspectori şcolari;
c) ministrul educației naționale pentru inspectori şcolari generali/inspectori şcolari generali adjuncţi/directori ai caselor corpului didactic.

(8) La nivelul unităţilor de învățământ se întocmesc evidenţe distincte ale tuturor rechemărilor din concediul de odihnă, având obligația transmiterii acestora lunar la inspectoratul școlar, cu analiza cauzelor care au generat întreruperea concediului.

(9) Inspectoratul școlar, prin compartimentul audit, are obligația verificării anuale a tuturor rechemărilor din concediul de odihnă și a concediilor neefectuate, urmând ca în termen de cel mult 60 de zile de la finalizarea verificărilor să transmită rezultatele verificării la Ministerul Educației
Naționale, Compartimentul Audit Intern.”


Reacția sindicatelor

Marius Nistor, preşedintele Federaţiei „Spiru Haret”, a declarat pentru HotNews că ordinul este „o bătaie de joc la adresa directorilor care au dat concurs pentru post”.

Directorii sunt asimilaţi ca profesori, ei fac parte din unitatea de învăţământ, intră pe Legea Educaţiei. Ceea ce face acum Ministerul Educaţiei este o bătaie de joc la adresa directorilor, care sunt puşi să-şi ia 25 de zile de concediu de odihnă, şi nu 62 de zile cât aveau până acum. Cu alte cuvinte, directorii nu mai sunt consideraţi cadre didactice. Este o dovadă de dispreţ la adresa directorilor care au susţinut concurs pentru post”, a spus Marius Nistor pentru HotNews.


La începutul vacanței intersemestriale, inspectoratele școlare au transmis adrese către unitățile de învățământ prin care informau că tot personalul didactic, inclusiv cel de conducere, intră în concediu de odihnă pe perioada vacanței.

”Pe perioada vacanțelor întregul personal didactic, inclusiv personalul de conducere, se află în concediu de odihnă fapt pentru care aceste informații trebuie să existe și în Pontajele din aplicația EduSAL, conform adresei MEN nr. 903/2018, afișată pe site-ul isjsb.ro împreună cu kittul versiunii de EduSAL 2.20”, este informarea făcută, de exemplu, de către ISJ Sibiu, la data de 4 februarie 2019.

Și la Mureș a existat un anunț similar, în care este invocată adresa nr. 903/2018:


Puteți citi aici Adresa Ministerului Educației nr. 903/2018


Ce prevăd Normele metodologice în vigoare privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ:

Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar beneficiază de dreptul la concediul de odihnă anual cu plată, cu o durată de 62 de zile lucrătoare, în perioada vacanţelor şcolare.

Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de consiliul de administraţie, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză, dar cu asigurarea personalului didactic necesar pentru desfăşurarea examenelor naţionale.

În cazuri justificate, conducerea unităţii/instituţiei de învăţământ poate întrerupe concediul legal de odihnă, persoanele în cauză urmând a fi remunerate pentru munca depusă.

Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau individuale stabilite cu consultarea reprezentantului/reprezentanţilor organizaţiei/organizaţiilor sindicale din unitatea/instituţia de învăţământ, afiliate la federaţiile sindicale reprezentative, sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, pentru programările colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programările individuale.

Programarea concediilor de odihnă se face în primele două luni ale anului şcolar ori universitar de către consiliul de administraţie sau de către senatul universităţii. Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de consiliul de administraţie sau de senatul universităţii, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză.

Efectuarea concediului de odihnă este întreruptă în următoarele situaţii: cadrul didactic se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă; cadrul didactic se află în concediu de maternitate; cadrul didactic este chemat să îndeplinească îndatoriri publice; cadrul didactic este rechemat, prin dispoziţie scrisă a conducerii unităţii, numai pentru interese de serviciu urgente sau neprevăzute care fac necesară prezenţa sa în unitate/instituţie.

În situaţia rechemării, unitatea/instituţia are obligaţia de a suporta toate cheltuielile cadrului didactic şi ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de muncă, precum şi eventualele rejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă.

Ce prevede Legea Educației

 • Cadrele didactice beneficiază de concediu anual cu plată, în perioada vacanțelor școlare, cu o durată de 62 de zile lucrătoare; în cazuri bine justificate, conducerea unității de învățământ poate întrerupe concediul legal, persoanele în cauză urmând a fi remunerate pentru munca depusă.
 • Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de consiliul de administrație, în funcție de interesul învățământului și al celui în cauză, dar cu asigurarea personalului didactic necesar pentru desfășurarea examenelor naționale.
 • Neefectuarea concediului anual dă dreptul la efectuarea concediului restant în vacanțele anului școlar următor

Ce stabilește Codul Muncii

 • Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare.
  Durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabileşte în contractul individual de muncă, cu respectarea legii şi a contractelor colective de muncă aplicabile.
 • Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanților salariaților, pentru programările colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programările individuale. Programarea se face până la sfârșitul anului calendaristic pentru anul următor.
 • Salariatul este obligat să efectueze în natură concediul de odihnă în perioada în care a fost programat, cu excepția situaliilor expres prevăzute de lege sau atunci când, din motive obiective, concediul nu poatefi efectuat. 
 • Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă în caz de forță majoră sau pentru interese urgente care impun prezenta salariatului la locul de muncă. În acest caz angajatorul are obligația de a suporta toate cheltuielile salariatului și ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de muncă, precum și eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă. 
 • Concediul de odihnă se efectuează înfiecare an.
 • În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parțial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual.

Puteți consulta aici Proiectul de ordin

Citește și: 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.