Calendarul concursului pentru directorii de școli, publicat în Monitorul Oficial. În ce constau probele și care sunt condițiile de înscriere

0
Foto: pixabay.com

Metodologia organizării concursului pentru ocuparea funcțiilor de directori și directori adjuncți de școli a fost publicată, marți, în Monitorul Oficial. Proba scrisă va avea loc în data de 15 octombrie și va consta într-un test standardizat cu 50 de itemi, candidații având la dispoziție maximum 120 de minute pentru rezolvarea acestuia. Proba de interviu, la care vor participa doar candidații care au obținut cel puțin nota 7 la proba scrisă, va avea o durată de 60 de minute și va fi organizată, potrivit calendarului aprobat, în perioada 15 noiembrie – 8 decembrie.

Condițiile pentru înscrierea la concurs

Potrivit metodologiei de concurs, aprobată prin ordin al ministrului Educației, pentru a participa la concursul pentru ocuparea funcției de director sau de director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, cadrele didactice vor îndeplini, cumulativ, următoarele condiții:

 • a) Sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare;
 • b) Sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
 • c) Au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani;
 • d) Au calificativul „Foarte bine“ acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;
 • e) Nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii;
 • f) Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învătământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d) din Legea nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară, rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere;
 • g) Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • h) Nu au avut statutul de „lucrător al Securității“ sau „colaborator al Securității“.

Probele de concurs

Probele din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct
din unitățile de învățământ sunt următoarele:

a) Proba scrisă – rezolvarea de către candidați, în maximum 120 de minute, a unui test standardizat cu 50 de itemi, cu un singur răspuns corect, prin care se evaluează capacități și competențe relevante pentru activitatea de management educațional: capacități cognitive; – competențe de management și leadership.

 • Fiecare item corect rezolvat se notează cu două puncte. Nota se obține prin împărțirea la 10 a sumei punctajelor obținute. Nu se admit diferențe de notare între membrii comisiei de evaluare a probei scrise.
 • Evaluarea testului standardizat se face în prezența candidatului și a observatorilor.
 • Notele obținute la proba scrisă se pot contesta în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor. Contestațiile se adresează președintelui comisiei de organizare a concursului și se depun la secretariatul inspectoratului școlar în cazul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din unitățile de învățământ de stat, respectiv la registratura Ministerului Educației, în cazul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din Palatul Național al Copiilor.
 • Soluționarea contestațiilor se realizează în perioada stabilită în calendarul de desfășurare a concursului. Nu se admit diferențe de notare între membrii comisiei de soluționare a contestațiilor la reevaluarea probei scrise. În cazul constatării diferențelor de notare între membrii comisiei de soluționare a contestațiilor, președintele comisiei de organizare reevaluează testul în prezența candidatului și acordă nota finală.
 • Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație asigură elaborarea testelor standardizate, în colaborare cu experți în domeniul științelor educației, selectați în baza unei proceduri proprii și numiți prin ordin al ministrului educației. Colectivul de elaborare a testelor standardizate și toate persoanele care au dreptul de a opera cu acestea, semnează acord de confidențialitate privind conținutul testelor.

b) Interviu cu durata de 60 de minute pentru fiecare candidat, în cadrul căruia se evaluează:

  • competențele de management strategic, operațional și de comunicare, prin prezentarea unei strategii de dezvoltare a unității de învățământ pentru care candidează.
  • abilitățile de rezolvare a unor situații-problemă, prin raportare la contextul și specificul unității de învățământ pentru care candidează;
  • competențele digitale, pe baza utilizării calculatorului.
 • Strategia de dezvoltare a unității de învățământ va conține maximum 5 pagini și va fi pusă la dispoziția membrilor comisiei de evaluare a probei de interviu la prezentarea candidatului pentru susținerea probei.
 • Interviul este evaluat cu punctaje exprimate prin numere întregi de la 1 la 10 de către fiecare membru al comisiei, punctajul final fiind media aritmetică a punctajelor acordate de către cei cinci membri ai comisiei de evaluare.
 • Nu se admit diferențe mai mari de trei puncte între oricare doi evaluatori. În cazul diferențelor mai mari de trei puncte, președintele comisiei are obligația să medieze divergențele de punctaj între evaluatori. În urma medierii, evaluatorii pot acorda alte punctaje decât cele inițiale și se întocmește un nou borderou de punctaj, în care evaluatorii își motivează, în scris, punctajul acordat.
 • În cazul în care, în urma medierii, diferențele de punctaj rămân mai mari de trei puncte, se calculează media aritmetică a punctajelor acordate după mediere, iar dacă diferența între media obținută și unul sau mai multe dintre punctajele acordate este mai mare sau egală cu două puncte, punctajul sau punctajele respective se elimină din calculul mediei și se calculează media din punctajele rămase.
 • Rezultatul probei de evaluare a interviului se poate contesta în termen de maximum 48 de ore de la afișarea rezultatului. În vederea soluționării contestațiilor, înregistrările audio-video se predau de către președintele comisiei de evaluare a interviului către președintele comisiei de organizare a concursului.
 • Soluționarea contestațiilor se realizează la nivelul comisiilor constituite în alt județ decât cel în care are loc proba de interviu, conform repartizării realizate de comisia națională de monitorizare şi coordonare a concursului. Transmiterea înregistrărilor audio-video este asigurată de președintele comisiei de organizare a concursului. Punctajul acordat de comisia de soluționare a contestațiior este definitiv.

Cele două probe sunt obligatorii. Nota finală a candidatului, după susținerea celor două probe, se obține prin formula: N=(Ns+Pi)/2, unde: Ns=nota obținută la proba scrisă; Pi=punctajul obținut la proba de interviu; N=nota finală obținută la concurs.

 • Potrivit metodologiei, este declarat ”admis” la proba scrisă candidatul care a obținut cel puțin nota 7. Pot participa la proba de interviu doar candidații declarați admiși la proba scrisă
 • Este declarat ”admis” la proba de interviu candidatul care a obținut cel puțin 7 puncte.
 • Este declarat ”reușit” candidatul care a obținut nota cea mai mare dintre candidații care optează pentru aceeași funcție.

Componența comisiilor de evaluare

 • Comisia de evaluare a probei scrise, constituită prin decizie a inspectorului școlar general: 1) președinte – inspector şcolar general adjunct/director CCD/inspector școlar; 2) membri – inspectori școlari/metodiști, câte 2 pentru maximum 30 de candidați; 3) secretari – informaticieni/cadre didactice cu abilități de operare pe computer, câte 1 pentru maximum 30 de candidați;
 • Comisia de evaluare a probei de interviu, pentru fiecare unitate de învățământ, constituită prin decizie a inspectorului școlar general, are următoarea componență: 1) președinte – un inspector școlar;  2) membri:
  • a) doi reprezentanți ai unității de învățământ, dintre cadrele didactice titulare ale unității de învățământ, aleși prin vot secret de către consiliul profesoral.
  • b) un reprezentant al consiliului local, desemnat prin hotărâre a consiliului local, respectiv un reprezentant al consiliului județean/ consiliului local al sectorului municipiului București, desemnat prin hotărâre a consiliului județean/local al sectorului, în cazul unităților de învățământ special, centrelor școlare pentru educație incluzivă și CJRAE/CMBRAE.
  • c) un reprezentant al departamentului de resurse umane din cadrul companiilor mijlocii, mari și foarte mari sau un reprezentant al unei companii specializate în recrutarea resurselor umane sau un cadru didactic din învățământul superior cu competențe în management instituțional și/sau management educațional.

Observatorii la concurs

 • La toate activitățile din cadrul concursului pentru funcţiile de director şi de director adjunct, sunt invitaţi să participe în calitate de observatori:
  • a. câte un reprezentant al organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, care au membri în unitatea de învăţământ;
  • b. un reprezentant desemnat de federaţiile reprezentative ale asociaţiilor de părinţi cu activitate relevantă la nivel național.
  • c. un reprezentant al elevilor, desemnat de structurile organizatorice ale elevilor reprezentative la nivel național, pentru unitățile de învățământ de nivel liceal și postliceal;
  • d. delegatul desemnat de cultul respectiv, în cazul liceelor, seminariilor teologice şi unităţilor de învăţământ confesional;
  • e. reprezentanți ai agenților economici parteneri, în cazul unităților care școlarizează în învățământul profesional și tehnic.

Calendarul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat – Sesiunea 2021

 • 14 septembrie: Anunțarea concursului (publicarea funcțiilor vacante pentru care se organizează concursul și a bibliografiei). / Constituirea comisiei naționale, a comisiilor de organizare la nivel județean și a comisiilor de evaluare a documentelor de înscriere.
 • 15-26 septembrie: Depunerea dosarelor de înscriere la proba scrisă pe platforma informatică dedicată.
 • 27 – 29 septembrie: Evaluarea dosarelor de înscriere.
 • 30 septembrie: Afișarea listei candidaților admiși la evaluarea dosarelor.
 • 1 octombrie: Depunerea solicitărilor de analiză a cauzelor și remedierea eventualelor erori la etapa de înscriere în platforma informatică.
 • 4-6 octombrie: Remedierea eventualelor erori la etapa de înscriere.
 • 7 octombrie: Afișarea listei candidaților admiși la evaluarea dosarelor.
 • 8 octombrie: Stabilirea centrelor speciale de desfășurare a probei scrise
 • 13 octombrie: Repartizarea candidaților pe centre
 • 15 octombrie: Desfășurarea probei scrise
 • 15 octombrie: Afișarea rezultatelor la proba scrisă
 • 15-17 octombrie: Depunerea contestațiilor la proba scrisă
 • 18 – 20 octombrie: Soluționarea contestațiilor la proba scrisă
 • 20 octombrie: Afișarea rezultatelor finale la proba scrisă
 • 21 – 27 octombrie: Înregistrarea opțiunilor candidaților pentru unitatea la care candidează și depunerea documentelor pentru unitățile de învățământ care necesită avize suplimentare.
 • 28 – 29 octombrie: Transmiterea solicitărilor de desemnare a membrilor comisiilor de interviu din partea consiliilor profesorale, autorităților locale și companiilor/universităților.
 • 1 – 10 noiembrie Constituirea comisiilor pentru proba de interviu
 • 12 noiembrie: Publicarea graficului de desfășurare a interviurilor
 • 15 noiembrie – 8 decembrie: Desfășurarea probei de interviu
 • 16 noiembrie – 10 decembrie: Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba de interviu
 • 13 decembrie: Exprimarea opțiunilor candidaților declarați admiși pentru mai multe
  funcții/unități de învățământ.
 • 14 – 17 decembrie: Consultarea grupurilor parlamentare/reprezentanților cultelor religioase si obținerea avizului motivat.
 • 17 decembrie: Validarea rezultatelor finale
 • 20 – 22 decembrie: Emiterea deciziilor de numire (cu aplicare de la 10 ianuarie 2022)

Document: Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat

Citește și: Concursul pentru directorii de școli. Ministrul Educației: Etapa de interviu se va organiza în parteneriat cu mediul privat

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here