Calendarul concursului de Titularizare 2024. Înscrierile vor avea loc în perioada 8-17 mai. Proba scrisă se va desfășura pe 17 iulie – proiect

0

TITULARIZARE 2024. Candidații se pot înscrie la concursul de Titularizare 2024 în perioada 8-17 mai, iar proba scrisă va avea loc pe 17 iulie, prevede proiectul de metodologie privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2024-2025, lansat în consultare publică de Ministerul Educației.

Ministerul Educației a pus, miercuri, în dezbatere publică proiectul de metodologie-cadru și calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2024-2025.

Potrivit calendarului concursului de titularizare, candidații își vor înregistra dosarele de înscriere, la inspectoratele şcolare/centrele de înscriere, între 8 și 17 mai 2024.

Probele practice/orale și inspecțiile speciale la clasă, precum şi soluţionarea contestaţiilor la aceste probe sunt programate în perioada 29 mai – 28 iunie, urmând ca rezultatele să fie afișate pe 5 iulie.

Proba scrisă se va desfășura pe 17 iulie. Rezultatele iniţiale vor fi comunicate pe 23 iulie, iar rezultatele finale (după soluționarea contestațiilor) pe 31 iulie.

Calendarul concursului de ocuparea a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar (Titularizare 2024) – proiect:

 • a) înregistrarea, analizarea şi soluţionarea cererilor de concediu fără plată în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ şi transmiterea situaţiei la inspectoratele şcolare; Până la 24 aprilie 2024
 • b) verificarea și publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs; Termen: 29 aprilie 2024
 • c) înregistrarea, la inspectoratele şcolare/centrele de înscriere, a dosarelor de înscriere ale candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2024; Perioada: 8-17 mai 2024
 • d) verificarea și avizarea dosarelor candidaților de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de organizare și desfășurare a concursului; Perioada: 9-21 mai 2024
 • e) validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului; neprezentarea la validare a absolvenţilor din promoțiile anterioare, atrage după sine anularea înscrierii la concurs. Perioadele: 9-22 mai 2024;
  8-11 iulie 2024 pentru absolvenții promoției 2024/absolvenţii 2024 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic/candidaţii cuprinşi în programe recunoscute de Ministerul Educației prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfăşura activităţi didactice în unităţi de învăţământ preuniversitar situate în medii dezavantajate, în anul şcolar 2024-2025

  • Notă: (1) În perioada 8-17 mai 2024 pot depune dosare de înscriere şi cadrele didactice a căror reducere de activitate a apărut în perioada martie-mai 2024.
  • (2) În mod excepţional, absolvenţii promoţiei 2024 (studiilor medii/ postliceale/ universitare de licență/ universitare de masterat/ departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/ departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverinţa de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în data de 17iulie 2024, până la ora 8.00. Absolvenţii promoţiei 2024 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, numai după prezentarea adeverinţei de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică.
 • f) afișarea, pe pagina web a inspectoratelor şcolare, a: (i) listei candidaților înscriși și a graficului privind susținerea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă;
  (ii) listei cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei înscrise la concursul naţional care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate şi a listei posturilor didactice/catedrelor pe care sunt angajate aceste cadre didactice. Termen: 24 mai 2024
 • g) stabilirea centrelor de concurs şi comunicarea acestora direcţiei de resort din cadrul Ministerul Educaţiei;
 • h) organizarea și desfășurarea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă şi soluţionarea contestaţiilor la aceste probe. Perioada: 29 mai – 28 iunie 2024
  • Notă: (1) În perioada 27 mai – 30 iunie 2024 pot participa la probele practice/orale şi inspecţiile la clasă şi cadrele didactice titulare rămase cu reducerea de activitate nesoluţionată sau a căror reducere de activitate a apărut în perioada martie-mai 2024.
  • (2) Cadrele didactice titulare solicitate pentru detaşare în interesul învăţământului pot participa la probele practice/orale în perioada 27mai –14 iunie 2024.
 • i) afişarea rezultatelor la probele practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă; Termen: 5 iulie 2024
 • j) desfășurarea probei scrise; Termen: 17 iulie 2024
 • k) comunicarea rezultatelor iniţiale; Termen: 23 iulie 2024
 • l) înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora comisiilor de soluţionare a contestaţiilor; Perioada: 23-24 iulie 2024
 • m) soluţionarea contestațiilor; Perioada: 25-30 iulie 2024
 • n) comunicarea rezultatelor finale; Termen: 31 iulie 2024
  o) repartizarea candidaţilor conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. a) din Metodologie;
  Perioada: 1-2 august 2024
 • p) ședință de repartizare, în ordine, a: (i) cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. b) din Metodologie; (ii) cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. c) din Metodologie; (iii) cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică de predare incompletă, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. d) din Metodologie; Termen: 5 august 2024 ; (iv) cadrelor didactice titulareşi a cadrelor prevăzute la art. 24alin. (4) şi (6), care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2024,conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. e); (v) repartizarea cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au participat la concursul naţional, sesiunea 2024, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. f); Termen: 6 august 2024
 • q) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate; Termen: 7 august 2024
 • r) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră. Perioada: 7-23 august 2024

Documentproiect – Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2024 – 2025

Documentproiect – Normele metodologice privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unităţile de învăţământ preuniversitar și încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar.

Potrivit Ministerului Educației, principalele modificări, în acord cu prevederile noii legi a educației, referitoare la mobilitatea personalului didactic de predare, vizează:

 • ”Publicarea pentru angajare pe perioadă nedeterminată a posturilor constituite din cel puțin jumătate de normă, ceea ce va conduce la creșterea numărului de persoane care se pot titulariza.
 • Posibilitatea de reducere a normei didactice de la 18 la 16 ore pentru toate cadrele didactice care au gradul didactic I și cel puțin 15 ani vechime.”

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.