Ministerul Educației va realiza o platformă educațională pentru evaluarea elevilor în mediul online – ordin de ministru

0
Foto: pixabay.com

Ministerul Educației va dezvolta o platformă educațională dedicată procesului de evaluare în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor, care va respecta măsurile de securitate și de protecție a sănătății elevilor, prevede un ordin al ministrului Educației, publicat miercuri, 8 martie, în Monitorul Oficial, prin care este aprobată Metodologia-cadru de evaluare în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor. 

„Prezenta metodologie-cadru reglementează modalitatea de desfășurare a activității de evaluare a performanțelor școlare și a competențelor elevilor prin intermediul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC), precum și prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților la acest tip de activități”, se arată în document.

 • Potrivit ordinului, activitatea de evaluare prin intermediul TIC este o formă de organizare a procesului de evaluare realizat în mediul virtual, alternativă a evaluării elevilor în mod clasic, dar care nu exclude prezența fizică a elevilor în sala de curs”. În organizarea și desfășurarea activităților în mediul virtual se asigură respectarea cerințelor privind protecția datelor cu caracter personal, conform prevederilor GDPR.

Platformă de evaluare securizată

Metodologia stabilește că ”evaluarea în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor se realizează printr-o platformă electronică securizată, dedicată procesului de evaluare”, pe care Ministerul Educației va trebui să o dezvolte.

Ce va cuprinde platforma:

  • itemi de diferite tipuri;
  • componente care permit utilizarea unor metode complementare de evaluare, de exemplu: proiect, portofoliu, referat, investigație, fișă de observație, fără a se limita la acestea;
  • teste normative și teste standardizate, pe disciplină/modul de pregătire profesională, pe ciclu de învățământ, pe an de studiu, pe unitate de învățare/modul, fără a se limita la acestea (testul normativ este tipul de test pentru care rezultatele înregistrate sunt evaluate în raport cu cele ale unui grup de referință, fără a se raporta la un singur criteriu prestabilit; testul standardizat este tip de test format din itemi, de tipuri diferite, selectați dintr-o bancă de itemi);
  • teste corespunzătoare evaluării inițiale, continue, sumative pe disciplină/modul de pregătire profesională, pe an de studiu, pe unitate de învățare/modul;
  • acces la website-ul dedicat subiectelor pentru evaluările, examenelor și competițiilor școlare naționale;
  • acces la resursele educaționale deschise și la ghiduri de utilizare a acestora, realizate prin proiecte naționale cu finanțare externă;
  • interconexiuni cu alte platforme/instrumente educaționale de evaluare online sau cu jocuri educaționale;
  • softuri elaborate în conformitate cu nevoile educaționale, care includ aplicații client mobile pentru elevi și cadre didactice, precum și funcții de supraveghere online.

Despre evaluarea în mediul online

Metodologia prevede că evaluarea în mediul online are drept scop ”identificarea nivelului la care se află la un anumit moment învățarea, precum și orientarea și optimizarea învățării”, aceasta putând fi realizată pentru fiecare disciplină/modul de pregătire profesională.

În funcție de momentul în care se integrează în desfășurarea procesului didactic, precum și în funcție de scopul urmărit, evaluarea în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor vizează:

 • a) evaluare inițială/predictivă/diagnostică, care se realizează la începutul unui ciclu de învățământ sau program de instruire în scopul stabilirii nivelului de performanță/competență al elevilor; prin intermediul evaluării inițiale se identifică nivelul achizițiilor elevilor în termeni de cunoștințe, abilități/deprinderi și atitudini, în vederea formării competențelor propuse pentru nivelul respectiv de învățământ; informațiile obținute în urma realizării acestei evaluări sprijină planificarea activităților viitoare ale cadrului didactic din perspectiva adecvării acestora la posibilitățile elevilor sau a inițierii, după caz, a unor programe de învățare remedială/pentru pregătirea elevilor capabili de performanțe înalte;
 • b) evaluare continuă/formativă, care însoțește întregul parcurs didactic, realizându-se prin verificări sistematice ale competențelor formate/dezvoltate la elevi, efectele sale ameliorative asupra activității de predare-învățare-evaluare fiind considerabile; această evaluare oferă permanent cadrului didactic posibilitatea de raportare la competențele prevăzute în programa școlară și de evidențiere a progresului/regresului înregistrat de elev de la o secvență la alta a instruirii; în cazul evaluării formative, reacția de răspuns obținută este imediată, utilă și eficientă, ajutând elevul și cadrul didactic în adaptarea activităților didactice ulterioare;
 • c) evaluare finală/sumativă, care se realizează, de obicei, la sfârșitul unei perioade mai lungi de instruire, precum unitate de învățare, modul, an școlar, ciclu de învățământ, oferind informații utile asupra nivelului de performanță al elevilor în raport cu gradul de formare/dezvoltare a competențelor prevăzute în programa școlară; această evaluare se concentrează preponderent asupra elementelor de permanență ale aplicării unor cunoștințe de bază/fundamentale pentru disciplina/modulul de pregătire profesională, ale demonstrării unor abilități importante dobândite de elevi într-o perioadă mai lungă de instruire.

Ce mai prevede metodologia:

 • Evaluarea în mediul online ”se centrează pe competențe, oferă feedback real elevilor, părinților și cadrelor didactice și stă la baza construirii planurilor individuale de învățare, după caz”.
 • Evaluarea în mediul online se poate realiza utilizând teste normative și teste standardizate și permite ”autoevaluarea, interevaluarea și obținerea de reacție de răspuns de la ceilalți elevi și de la cadrele didactice”.
 • Evaluarea în mediul online se poate realiza, la fel ca în cazul evaluării în format clasic, în sala de curs. În plus, aceasta poate fi utilizată ”permanent, pe parcursul anului școlar, constituindu-se într-o alternativă la evaluarea clasică, fără însă a fi obligatorie”.
 • Activitățile de evaluare în mediul online pot viza aspecte privind educația remedială, pregătirea elevilor pentru susținerea evaluărilor, examenelor și competițiilor naționale, precum și pregătirea elevilor capabili de performanțe înalte.
 • Cadrele didactice pot elabora și utiliza în evaluarea rezultatelor școlare ale elevilor și alte metode de evaluare online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor, în afara celor existente pe platformă, în conformitate cu programa școlară în vigoare.
 • În organizarea și desfășurarea activității de evaluare în mediul online, cadrele didactice verifică sistematic realizarea sarcinilor de lucru de către elevi și se focalizează pe reacția de răspuns dată elevilor, pe sprijinire în învățare, pe aprecierea (în evaluare) activităților realizate de elevi în mediul online, în raport cu progresul și potențialul fiecărui elev.
 • În procesul evaluării în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor se recomandă și utilizarea unor tehnici de colaborare în perechi sau în grupuri mici, încurajarea elevilor să aplice autoevaluarea și interevaluarea.
 • În evaluarea performanțelor școlare și a competențelor elevilor trebuie să se urmărească respectarea particularităților de vârstă ale elevilor în ceea ce privește resursa de timp, nivelul de înțelegere al acestora și gradul de dificultate a instrumentelor de evaluare.
 • Rezultatele evaluării în mediul online se exprimă, după caz, prin: aprecieri descriptive privind rezultatele elevului, exprimate în baza unor criterii precizate de cadrul didactic la începutul procesului de evaluare, a unui nivel de performanță, respectiv a unui nivel de competență; calificative, la clasele I—IV și în învățământul special care școlarizează elevi cu deficiențe grave, severe, profunde sau asociate; note de la 1 la 10 în învățământul secundar și în învățământul postliceal.
 • Rezultatele evaluării în mediul online se pot consemna în catalog și nu pot fi făcute publice, fără acordul părintelui sau al elevului major.

Metodologia cuprinde totodată atribuțiile, obligațiile și responsabilitățile pe care le au în procesul de evaluare în mediul online Ministerul Educației, inspectoratele școlare, unitățile de învățământ, cadrele didactice, elevii și părinții. Acestea se regăsesc în documentul de mai jos:

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here