Proiect de ordonanță de urgență, lansat în dezbatere publică: Modificări la definitivat, gradele didactice și titularizare

1

Ministerul Educației a pus miercuri în dezbatere publică un proiect de Ordonanță de Urgență care prevede modificări în ceea ce privește examenul național de definitivare în învățământ, obținerea gradelor didactice și procedura de titularizare. În nota de fundamentare a proiectului se arată că ”pentru a asigura continuitatea procesului de învățământ pe durata stării de urgență și până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort se impune luarea unor măsuri, astfel încât inclusiv pentru formele de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă, procesul de învățământ se va putea realiza și în modul on-line.”

Proiectul de Ordonanță de Urgență privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ vizează astfel schimbări în învățământul preuniversitar, dar și în cel universitar, măsurile fiind valabile pe perioada anului școlar/universitar 2019-2020.

Ce schimbări sunt preconizate

Modificări în sistemul de învățământ preuniversitar:

 • În perioada stării de urgență și până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort, activitățile desfășurate de cadrele didactice privind consolidarea și recapitularea programei școlare se circumscriu dispozițiilor art. 262 din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, respectiv reprezintă activități didactice și vor putea fi realizate prin mijloace tehnice de comunicare în mediul on-line.
 • În ceea ce privește examenul național de definitivare în învățământ, prin derogare de la prevederile articolului 241, alineatul (1), litera (a) din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, pentru susținerea acestuia, sesiunea 2020, etapa I eliminatorie, realizată de către inspectoratele şcolare în perioada stagiului practic cu durata de un an şcolar, constă în evaluarea activităţii profesionale la nivelul unităţii de învăţământ, evaluarea portofoliului profesional personal şi în susţinerea a cel puțin o inspecţie la clasă.
 • Gradul didactic II se va obţine de către personalul didactic de predare care are o vechime la catedră de cel puţin 4 ani de la obţinerea definitivării în învăţământ, prin promovarea a cel puțin două inspecţii şcolare susținute până la data înscrierii pentru susținerea probei orale, prin derogare de la prevederile articolului 242, alineatul (4), litera a) din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare pentru evoluţia în carieră prin gradul didactic II, sesiunea 2020.
 • Gradul didactic I, seria 2018-2020, se va putea obține de către personalul didactic de predare care are o vechime la catedră de cel puțin 4 ani de la obținerea gradului didactic II prin promovarea a două inspecţii şcolare curente, eşalonate pe parcursul celor 4 ani, apreciate cu calificativul maxim și susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice ce se va putea realiza și on-line, în faţa comisiei instituite, conform metodologiei Ministerului Educaţiei și Cercetării, prin derogare de la prevederile articolului 242, alineatul (5), literele b) și d) din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.
 • Pe durata decretării stării de urgentă și până la data de 01 septembrie 2020 se va suspenda aplicarea prevederilor art. 252 alin 3 lit. a) din Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare, respectiv transferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, fără afectarea drepturilor cadrelor didactice titulare din sistemul de învăţământ preuniversitar supuse restrângerii de activitate.
 • Prin derogare de la prevederile articolului 252, alineatul (3) lit. b), în condiţiile intrării în restrângere de activitate, cadrele didactice titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar beneficiază de soluţionarea restrângerii de activitate prin repartizarea pe posturi/catedre vacante, coordonată de inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
 • Prin derogare de la prevederile articolului 254 alin. (8), litera a) din Legea educației
  naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, în anul 2020, concursul
  pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul  preuniversitar de stat cu personal didactic de predare încadrat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau perioadă determinată se organizează conform art. 89 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Pentru acest concurs, prin derogare de la prevederile articolului 254 alin. (8), litera a) din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, probele sunt:

  • a) probă practică sau inspecție specială, evaluată prin acordarea de calificative “Admis/Respins”;
  • b) probă scrisă cu aplicarea art. 89 din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare privind angajarea personalului didactic de predare cu contract individual de muncă, pe baza programelor specifice aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
 • Pe durata decretării stării de urgență și până la data de 01 septembrie 2020, se suspendă aplicabilitatea prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale cu modificările și completările ulterioare, astfel încât măsurile prezentei ordonanțe de urgență să intre în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României.
 • Toate măsurile luate de inspectoratele școlare/inspectoratul școlar al municipiului București și de unitățile de învățământ preuniversitar în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se vor aplica doar pe perioada anului
  școlar 2019-2020.
 • În cazul în care în perioada stării de urgență expiră termene opozabile furnizorilor de educație ce fac obiectul procesului de evaluare, acreditare, autorizare de funcționare
  provizorie sau monitorizare de către A.R.A.C.I.S, A.R.A.C.I.P, acestea se vor prelungi
  de drept până cel târziu la începutul anului școlar/universitar 2021-2022.

În sistemul universitar:

 • Desfășurarea tuturor activităților de predare – învățare – evaluare aferente semestrului al II-lea al anului universitar 2019-2020, a examenelor de finalizare a studiilor de licență, de masterat sau a programelor de studii postuniversitare, susținerea tezelor de doctorat, susținerea tezelor de abilitare pentru anul universitar 2019-2020, pentru formele de învățămînt cu frecvență și frecvență redusă se poate realiza și în modul on-line;
 • Procesul de admitere la studiile universitare se va putea desfășura și prin intermediul platformelor online;
 • Activitățile aferente normei didactice, respectiv activităţile de predare, de seminar, lucrări practice, de laborator, îndrumare de proiecte de an, îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă, îndrumarea elaborării disertaţiilor de master, îndrumarea elaborării tezelor de doctorat, activităţi de evaluare, tutorat, consultaţii, îndrumarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti, a studenţilor în cadrul sistemului de credite transferabile și altele asemenea, vor putea fi fi realizate și on-line.
 • Pentru activitățile realizate on-line, norma didactică se va stabili cu respectarea art.
  287 alin ( 4) din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările
  ulterioare, conform planului de învăţământ şi se va calcula ca normă medie săptămânală, indiferent de perioada semestrului universitar în care este efectuată,
 • Activitățile didactice care impun interacțiunea „față în față”, se vor recupera în sistem modular, intensiv, după încetarea stării de urgență și înainte de sesiunile de examene
  aferente semestrului al –II-lea.
 • Studenții și studenții doctoranzi, care pe perioada aplicării Decretului 195/2020 au
  urmat activități de învățare și predare prin metode didactice alternative de comunicare, în format on-line, vor putea susține examenele de finalizare a studiilor și examenele aferente evaluării pe parcurs, potrivit metodologiilor aprobate de instituțiile de învățământ universitar.
 • Măsurile luate de instituțiile de învățământ universitar în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se vor aplica pe perioada anului universitar 2019-2020.

Consultați aici proiectul Ordonanței de urgență privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ

Citește și:

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here