Opționale pentru elevii din clasele V-VIII: Educație pentru peisaj, Cultură digitală, Etică aplicată sau EduGaming – ordin al ministrului Educației

0

Programele școlare pentru mai multe discipline opționale ce vor putea fi studiate în clasele V-VIII și care se vor aplica începând cu anul școlar 2023—2024 au fost aprobate printr-un ordin al ministrului Educației. Printre opționalele aprobate se numără „Educație pentru peisaj”, „EduGaming”, „Istoralia”, „Robotica și viața”, „Etică aplicată”, „Migranți în lumea contemporană” sau „Cultură digitală”.

Ordinul prin care sunt aprobate programele școlare pentru o serie de discipline opționale adresate elevilor de gimnaziu a fost publicat luni în Monitorul Oficial. Programele școlare se aplică începând cu anul școlar 2023—2024, prevede documentul.

 • disciplina „Educație pentru peisaj”, clasa a V-a/a VI-a

„Aceast opțional integrat poate fi încadrat în aria curriculară Arte, precum și în ariile curriculare Om și societate și Matematică și științe ale naturii. Programa școlară este realizată din perspectiva modelului de proiectare curriculară centrat pe competențe și vizează următoarele competențele cheie din profilul de formare al absolventului de gimnaziu: sensibilizare și exprimare culturală; spirit de inițiativă și antreprenoriat; sociale și civice; comunicare în limba maternă; competențe de bază în științe și tehnologii. (…) Având în vedere un demers educativ pe termen lung, pentru înțelegerea valorii culturale a peisajului, este necesar ca elevii să descopere: care sunt tradițiile comunității; care este specificul arhitectonic al zonei lor; ce presupune intervenția omului asupra mediului, la nivel local; care sunt modalitățile prin care comunitatea intră în legătură cu alte populații vecine; care poate fi influența turismul cultural asupra dezvoltării locale etc.”

 • disciplina „Armonie corporală și socială”, clasa a V-a

”Programa școlară pentru opționalul integrat Armonie corporală și socială reprezintă o ofertă curriculară pentru clasa a V-a, cu un buget de o oră pe săptămână, și vizează în mod direct ariile curriculare Educație fizică și sport și Consiliere și orientare. În contextul formării viitorului absolvent de gimnaziu, opționalul integrat Armonie corporală și socială are în vedere: exprimarea, exersarea, conștientizarea, înțelegerea relației corp – mișcare – exprimare – comunicare – conectare – stare de bine; dezvoltarea expresivității corporale, a capacității de analiză prin mișcare a dimensiunilor spaţio-temporale (externe) sau a resorturilor psihologice (interne), a raporturilor armonizate dintre mișcare, ritm, sunet, culoare, emoție, cunoaștere.”

 • disciplina „Desenul în viața cotidiană”, clasa a V-a/a VI-a

”Opționalul propune o abordare interdisciplinară și vizează ariile curriculare Matematică și Științe ale naturii, Arte și Tehnologii. Disciplinelor din aceste arii curriculare li se adaugă limbile străine, prin intermediul cărora pot fi explorate și documentate subiectele care se coagulează prin acest demers interdisciplinar. Opționalul integrat Desenul în viața cotidiană propune o abordare de tip STEAM, care oferă elevilor de vârstă gimnazială ocazia de a explora, într-un context colaborativ, percepția umană asupra formelor, funcționalitatea și valoarea estetică prin care orice persoană sau comunitate conferă calitate spațiului în care trăiește.”

 • disciplina „EduGaming”, clasa a V-a/a VI-a

”Având în vedere potențialul învățării prin joc de a genera situații semnificative care să susțină reflecția asupra propriei învățări, în situații dinamice și de interes pentru elevi, opționalul se poate încadra în orice arie curriculară, în funcție de interesele elevilor, ale profesorilor și ale comunității. Programa are în vedere învățarea în colaborare, comunicarea și rezolvarea de probleme în grup – în contextul aplicării unor jocuri de masă sau a unor jocuri digitale –, iar diferențele de experiență vor constitui un suport pentru transfer „între egali” între elevi, precum și între profesor și elevi.”

 • disciplina ”Istoralia”, clasa a VI-a 

”Opționalul integrat Istoralia vizează antrenarea elevilor din clasa a VI-a într-o comunicare autentică, relevantă în relație cu familia și comunitatea, în cadrul unui proiect de istorie orală care are ca scop valorificarea unor aspecte inedite, demne de împărtășit unei audiențe mai largi. Ideea opționalului este inspirată de rezultatele programul Foxfire, derulat vreme de mai multe decenii în SUA, într-o școală dintr-o comunitate defavorizată de la poalele munților Apalași și care a fost preluat și aplicat cu succes și în alte instituții de învățământ. În mod concret, elevii au fost provocați de profesor să vorbească acasă, cu rude mai apropiate sau îndepărtate, cu vecinii, cu diverși cunoscuți din localitate, pentru a obține informații în vederea promovării culturii locale în cadrul unei reviste școlare trimestriale. Cu intenția inițială de a ameliora competențele de redactare ale elevilor prin scrierea de articole la o revistă care să-i reprezinte, programul s-a dovedit benefic pentru motivația învățării, pentru învăţarea prin descoperire, pentru creșterea încrederii și a stimei de sine, pentru respectul pentru patrimoniul local.”

 • „Siguranță în situații de risc”, clasa a VI-a/a VII-a

” Opționalul integrat propune un demers interdisciplinar, care se sprijină, în principal, pe achizițiile elevilor dobândite prin studiul unor discipline din aria curriculară Matematică și științe ale naturii, dar și din aria Om și societate și Tehnologii. Disciplina opțională Siguranță în situații de risc are în vedere dezvoltarea abilităților cognitive ale elevilor de analizare, investigare și interpretare a lumii înconjurătoare, ca premisă pentru luarea unor decizii informate, precum și pentru întreprinderea unor acțiuni responsabile, în situații de risc.”

 • disciplina „Cultura copilăriei”, clasa a VI-a/a VII-a

”Opționalul poate fi dezvoltat, în principal, în cadrul ariilor curriculare Limbă și
comunicare, Om și societate și Arte, dar și în cadrul altor arii curriculare. (…) Programa școlară Cultura copilăriei este structurată dintr-o perspectivă interdisciplinară, utilizând metodologii specifice studiilor sociale dedicate înțelegerii copilăriei ca experiență socioculturală și ca organizator identitar. Perspectiva interdisciplinară are în vedere un demers de explorare a culturii copiilor din pespectiva diversității culturale, demers care se sprijină pe achizițiile elevilor din domeniul limbii și literaturii române, al limbilor și literaturilor materne, precum și al disciplinelor artistice și sociale din învățământul gimnazial.”

 • disciplina „Robotica și viața”, clasa a VI-a/a VII-a

”Opționalul integrat propune un demers interdisciplinar, adaptat nivelului de dezvoltare a elevilor de clasa a VI-a / a VII-a, care se sprijină în principal pe achiziții ale unor discipline din ariile curriculare Tehnologii și Matematică și științe ale naturii, corelate cu acest nivel. (…) Opționalul integrat Robotica și viața are drept scop formarea competenţelor de utilizare transdisciplinară și pluridisciplinară a achizițiilor din Fizică, Matematică, Informatică și TIC, de dezvoltare a capacităţilor de cercetare şi de creaţie tehnică. Atingerea acestui scop se realizează prin conceperea şi asamblarea modelelor de roboţi şi elaborarea de algoritmi şi programe de conducere, în medii simulate de lucru.”

 • disciplina „Educație pentru patrimoniu”, clasa a VI-a/a VII-a

”Programa școlară pentru opționalul integrat Educație pentru patrimoniu reprezintă o
ofertă de curriculum la decizia școlii pentru clasa a VI-a/ a VII-a din învățământul gimnazial, având un buget de timp de 1 oră/săptămână, pe durata unui an școlar. Prin problematica sa, acesta poate fi integrat în cadrul ariei curriculare Limbă și comunicare, Arte sau Om și societate, în funcție de interesele de dezvoltare ale elevilor și de nevoile și resursele identificate în școli și în comunitate. Scopul programei de opțional integrat este cel de sensibilizare a elevilor de gimnaziu pentru înțelegerea nevoii de păstrare a patrimoniului, ca valoare reprezentativă pentru comunitate, și de intervenție responsabilă.”

 • disciplina „Text, deschide-te!”, clasa a VII-a

”Opționalul vizează competențele din profilul de formare al absolventului de gimnaziu,
contribuind la dezvoltarea competențelor cheie europene pentru educația pe parcursul
întregii vieți: a învăța să înveți; comunicare în limba maternă; sociale şi civice; digitale; sensibilizare şi exprimare culturală. În raport cu referențialul competențelor cheie din 2018, opționalul integrat vizează descriptori ai următoarelor competențelor: competența de literație; competența personală, socială și de a învăța să înveți. Sunt avute în vedere, de asemenea, nevoi de învățare ale elevilor, rezultate din studiile PISA (2018), cu accent pe situații de învățare semnificative pentru: evaluarea credibilității surselor (înțelegerea diferențelor dintre fapte și opinii, a intențiilor manipulative etc.), schimbarea de perspectivă, reflecția critică și luarea de decizii personale, rezolvarea de probleme în contexte noi. Nu în ultimul rând, programa de față are în vedere crearea de ocazii care să le permită elevilor să identifice, să reflecteze și să remedieze probleme de învățare, astfel încât să-și poată consolida achizițiile și să fie pregătiți pentru evaluarea de sfârșit de ciclu gimnazial.”

 • disciplina „Etică aplicată”, clasa a VII-a/a VIII-a

”Opționalul integrat Etică aplicată are un caracter transdisciplinar, situându-se, prin tematica abordată, în zona de intersecție a disciplinelor: Istorie, Geografie, Educație socială, Tehnologii, Consiliere și dezvoltare personală. (..) Etica aplicată reprezintă aplicarea principiilor morale şi a valorilor în contexte ale realităţii cotidiene. (…) Perspectiva pe care o propune disciplina opțională Etică aplicată este, prin urmare, aceea de a oferi contexte de învățare plecând de la experiențe concrete de viață, în care elevii să-și dezvolte abilitățile de a lua decizii, pornind de la propriile convingeri și de la reflecția conștientă cu privire la implicațiile acestor decizii.”

 • disciplina „În jurul mesei. Stiluri de viață și cultura alimentației”, clasa a VII-a

”Opționalul integrat În jurul mesei. Stiluri de viață și cultura alimentației reprezintă un excurs în istorie şi în cultură, urmărind tema preparării hranei de către oameni, a modurilor în care aceștia se așază la masă și o consumă, precum și a modurilor de structurare a relațiilor interpersonale și intergeneraționale. Interacțiunea oamenilor din jurul mesei, face parte din exerciţiul cotidian de socializare, structurând relațiile dintre membrii unei comunități. De asemenea, aspecte precum dezvoltarea corpului uman (starea de sănătate, resursele de energie etc.), performanţa sportivă sau academică, starea de spirit a oamenilor sunt influenţate de hrana noastră.”

 • disciplina „Migranți în lumea contemporană”, clasa a VII-a

”Din perspectiva domeniilor de cunoaştere implicate, opționalul integrat Migranţi în lumea contemporană are un caracter interdisciplinar, situându-se, prin problematica abordată, în zona de intersecție a disciplinelor istorie, geografie, educație socială, religie, consiliere și dezvoltare personală. Scopul prezentei programe școlare este acela de a genera înțelegerea proceselor de migrație, în vederea unei mai bune interrelaționări, în contexte sociale marcate de prezența migranților, și a raportării conștiente la problematica diversității etnice, sociale, culturale sau religioase.”

 • disciplina „Educație pentru dezvoltare durabilă”, clasa a VIII-a

”Disciplina Educație pentru dezvoltare durabilă are un caracter transdisciplinar,
situându-se, prin domeniu și problematică, în zona de intersecție a disciplinelor Educație socială și Geografie incluse în aria curriculară Om şi societate, cu disciplina Biologie inclusă în aria curriculară Matematică şi ştiinţe ale naturii. (…) programa școlară consacră un rol special proiectului educațional. Este creat, în acest fel, un cadru educațional care apropie procesul de predare-învățare-evaluare de viața reală, în care proiectul este un instrument de lucru necesar pentru desfășurarea activității în toate domeniile social-economice. Acest cadru educațional permite învățarea participării prin participare și nu doar discutând despre participare. Este facilitată, de asemenea, dezvoltarea abilităților necesare secolului al XXI-lea: creativitate, gândire critică și sistemică, abilități de comunicare și de colaborare, capacitate de adaptare, responsabilitate, spirit de echipă.”

 • disciplina „Cultură digitală”, clasa a VII-a/a VIII-a

”Programa are în vedere un demers de tip interdisciplinar care se sprijină pe elemente specifice ariilor curriculare Limbă și comunicare, Om și societate, Arte și Tehnologii. Programa se raportează la competențele cheie digitale și de sensibilizare și exprimare culturală din profilul absolventului de clasa a VIII-a. (…) Principalul obiectiv al opționalului integrat este acela de a oferi elevilor ocazii de învățare care valorifică noile tehnologii și diferite alte tipuri de limbaj în procesul de înțelegere a valorilor culturii românești și universale și de formulare a unui mesaj artistic propriu.”

 • disciplina „Științele și patrimoniul”, clasa a VIII-a

”Scopul programei de opțional integrat este cel de sensibilizare a elevilor de gimnaziu cu privire la nevoia de păstrare a patrimoniului ca valoare reprezentativă pentru comunitate și la nevoia de intervenție responsabilă, bazată pe evidențe științifice.(…) Programa de opțional integrat Științele și patrimoniul se întemeiază pe analize privind relevanța acestei arii de oportunitate, în raport cu disciplinele din trunchiul comun și cu profilul de formare al elevului de gimnaziu din România. De asemenea, au fost luate în considerare rezultatele unor studii europene care focalizează atenția asupra impactului pozitiv al activităților educative din domeniul artelor, culturii și patrimoniului asupra motivării pentru învățare și a calității climatului școlar.”

 • disciplina „Lumea cotidiană într-un an”, clasa a VIII-a

”Opționalul poate fi dezvoltat, în principal, în cadrul ariilor curriculare Limbă și comunicare, Matematică și științe ale naturii și Om și societate, dar și în cadrul altor arii curriculare – în condițiile în care opționalul presupune o abordare transversală a evenimentelor variate din viața cotidiană (socială, culturală, economică, civică, personală), cu accent pe învățarea bazată pe proiect. (…) Opționalul își propune să-i pună pe elevi în situații de învățare conectate la realitatea din viața de zi cu zi, în contextul existenței școlare și sociale cotidiene, care să-i ajute să observe și să înțelegă evenimente naturale, culturale, economice și social-politice identificate de ei pe dura anului școlar respectiv. (…) Temele abordate în activitatea la clasă vor fi identificate și selectate pe baza discuției dintre elevi, plecând de la modul în care aceștia percep relevanța, importanța și semnificația unor evenimente din realitatea cotidiană.”

Prin același ordin au fost aprobate programele școlare pentru patru opționale adresate celor înscriși în programul „A doua șansă” — învățământ secundar: disciplina „Sănătate și integrare în familie și comunitate„; disciplina „Click SUCCES!„; disciplina „Știința și tehnologia mă ajută. Studiez, aplic, creez!”; disciplina „Cum mă înțeleg cu celălalt„.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here