Titularizare 2022. Miercuri are loc proba scrisă a concursului. Primele rezultate vor fi afișate pe 19 iulie, cele finale pe 27 iulie

0

TITULARIZARE 2022. Proba scrisă a concursului de titularizare 2022 va avea loc miercuri, 13 iulie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației. Examenul va începe la ora 9:00, durata de redactare a lucrărilor fiind de patru ore după primirea subiectelor. Primele rezultate obținute de candidați vor fi afișate pe 19 iulie, iar cele finale, după soluționarea contestațiilor, pe 27 iulie.

Potrivit metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022—2023, proba scrisă se susţine pe baza subiectelor elaborate de Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie (CNPEEE) și se evaluează prin note de la 10 la 1. CNPEEE stabileşte 3 (trei) variante de subiecte pentru proba scrisă a concursului şi baremele de evaluare aferente.

Desfăşurarea probei scrise

 • Proba scrisă va începe la ora 9.00. Candidaţii vor fi prezenţi în sala de concurs, cel mai devreme la orele 7.00 şi cel mai târziu la orele 8.00. Candidaţii care nu sunt prezenţi în sală înainte de a fi deschis plicul cu subiecte nu mai pot susţine proba scrisă.
 • După primirea subiectelor de concurs de către candidaţi, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, timp ce poate fi depăşit cu 1-2 ore numai de către candidaţii cu deficienţe grave.
 • Pentru redactarea lucrărilor se folosește cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru. Candidaţii pot avea dicționare pentru disciplinele latină sau greacă veche şi planurile de conturi pentru disciplina „economic, administrativ, poştă”.
 • În vederea desfăşurării probelor scrise, se asigură supravegherea fiecărei săli de către asistenți supraveghetori, care verifică identitatea candidaţilor, prin buletin/carte/carte de identitate provizorie sau paşaport. În toate sălile de concurs vor fi instalate camere audio-video de supraveghere.
 • Candidaţii şi asistenții supraveghetori nu pot avea asupra lor, în sala de examen, obiecte sau materiale din următoarele categorii: genţi, poşete, ziare, reviste, cărţi, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte mijloace care intermediază/facilitează comunicarea la distanţă, precum şi alte obiecte/materiale a căror utilizare afectează desfăşurarea examenului în condiţii de legalitate, echitate şi obiectivitate. Candidații pot avea dicționare pentru disciplinele latină sau greacă veche și planurile de conturi pentru disciplina „economic, administrativ, poștă”. Materialele şi/sau obiectele nepermise vor fi depuse în sala de depozitare a obiectelor personale, înainte de intrarea în sala de examen.
 • Candidaţii care introduc în sala de examen materiale nepermise, chiar dacă nu le utilizează în momentul în care sunt depistaţi, sunt eliminaţi din examen pentru tentativă de fraudă, prin decizie motivată a preşedintelui comisiei din centrul de concurs, situaţie în care asistenţii supraveghetori sau membrii comisiei din centrul de concurs încheie un proces-verbal. Candidații eliminați din concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu sunt repartizați pe posturi didactice/catedre în anul școlar 2022-2023.

Primele rezultate obținute de candidați la proba scrisă vor fi afișate în data de 19 iulie, la sediile inspectoratelor școlare și pe site-ul titularizare.edu.ro Contestațiile se depun, conform calendarului, la inspectoratele școlare județene. Rezultatele finale vor fi publicate pe 27 iulie.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină minimum nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială la clasă în profilul postului sau cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2022, pe parcursul anului şcolar 2021-2022, iar media de repartizare se calculează astfel: [(nota obținută la proba scrisa)*3+(nota obținută la proba practică/inspecția specială la clasă)]/4.

Pentru angajarea pe perioadă determinată, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială în profilul postului sau cel puțin media 5 (cinci) la inspecțiile la clasă în profilul postului sau în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2022, pe parcursul anului şcolar 2021-2022, iar media de repartizare se calculează astfel: [(nota obținută la proba scrisă)*3+(nota obținută la proba practică/inspecția specială la clasă)]/4.

Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate pentru concurs se repartizează în şedinţă de repartizare organizată de comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a concursului.

Repartizarea posturilor/catedrelor se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare obţinute la concurs, în limita numărului de posturi didactice/catedre vacante/rezervate din lista afişată pentru concurs.

Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2022 – 2023 – concursul de titularizare/proba scrisă:

 • desfășurarea probei scrise – termen: 13 iulie 2022
 • comunicarea rezultatelor iniţiale – termen: 19 iulie 2022
 • înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare – perioada: 19-20 iulie 2022
 • soluţionarea contestațiilor – perioada: 21-26 iulie 2022
 • comunicarea rezultatelor finale – termen: 27 iulie 2022
 • repartizarea candidaţilor conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. a) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz – termen: 29 iulie 2022
 • reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate – termen: 2 august 2022
 • emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră – perioada: 2-22 august 2022.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here