Proiect: Premiile olimpicilor, majorate. Elevii cu performanțe deosebite la olimpiade pot fi înscriși în clasa a IX-a fără susținerea Evaluării Naționale

0
Sursa foto: Facebook/ Inspectoratul Școlar Județean Mureș

Ministerul Educației a lansat în dezbatere publică un proiect de ordonanță de urgență prin care sunt majorate premiile pentru elevii care obțin performanțe la olimpiadele naționale. Astfel, premiul I va fi de 1.000 de lei, premiul II de 700 de lei, premiul III de 500 de lei și mențiunea – 300 de lei. Proiectul mai prevede că absolvenții clasei a VIII-a care au obținut locul I la etapa națională a olimpiadelor școlare sau au obținut premii la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației pot fi înscriși în clasa a IX-a fără susținerea Evaluării Naționale și peste numărul maxim de elevi cuprins într-o clasă.

Proiectul de ordonanță de urgență, publicat joi de Ministerul Educației, modifică și completează Legea educației naționale și conține o serie de măsuri în ceea ce îi privește pe elevii ucraineni, dar și pe elevii români care obțin performanțe școlare. O prevedere cuprinsă în proiect stabilește creșterea alocației de cazare și hrană pentru fiecare participant la olimpiadele naționale la suma de 200 de lei/zi.

Schimbări preconizate, potrivit notei de fundamentare:

 • Majorarea cuantumului stimulentelor financiare pentru elevii care obțin performanțe la olimpiadele naționale, astfel:
  i) pentru premiul I – 1000 de lei;
  ii) pentru premiul al-II -lea – 700 de lei;
  iii) pentru premiul al- III-lea – 500 de lei;
  iv) pentru mențiuni – 300 de lei.”
 • Elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar particular vor beneficia de bursă de performanță.
 • Stabilirea unui cuantum de 200 de lei/zi/participant pentru finanţarea organizării olimpiadelor naționale școlare; finanțarea se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei;
 • Pentru anii școlari 2022-2023 și 2023-2024, cetățenii ucraineni cu statut de elev în sistemul național de învățământ românesc, au dreptul să se înscrie în clasa a IX-a, fără susținerea evaluării naționale, pe locuri speciale, și peste numărul maxim de elevi cuprins în acea formațiune/clasă, în conformitate cu prevederile unei proceduri aprobată prin ordin al ministrului educației, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
 • Absolvenții clasei a VIII-a pot fi înscriși în clasa a IX-a, fără susținerea evaluării naționale, și peste numărul maxim de elevi cuprins în acea formațiune/clasă, dacă au obținut locul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate de Ministerul Educației sau au obținut premii la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației. Procedura de înscriere va fi aprobată prin ordin al ministrului educației, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
 • Elevii cu performanțe deosebite la olimpiadele naționale sau la competițiile internaționale, vor putea fi înscriși la filiera/profilul/specializarea corespondentă specificului olimpiadei naționale/competiției internaționale. Lista privind corespondența specificului olimpiadei naționale/competiției internaționale cu filiera/profilul/specializarea la care se face înscrierea este aprobată anual prin ordin al ministrului educației.

Textul proiectului ordonanței de urgență pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și prorogarea unor termene:

”I. Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 57, după alineatul (4), se introduce un nou alineat, alin. (41 ) și va avea următorul cuprins:

,, (41 ) Cuantumul minim al stimulentelor financiare pentru elevii care obțin performanțe la olimpiadele naționale este după cum urmează:
i) pentru premiul I – 1000 de lei;
ii) pentru premiul al-II -lea – 700 de lei;
iii) pentru premiul al- III-lea – 500 de lei;
iv) pentru mențiuni – 300 de lei.”

2. La articolul 82, după alineatul (1^2) se introduce un nou alineat, alin (13 ) și va avea următorul cuprins:

(13 ) Prin excepție de la alin (1), de bursa de performanță beneficiază și elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar particular.

3 . La articolul 111, alin (1) , după litera i) se introduce o nouă literă, lit. j) și va avea următorul cuprins:

,,j) finanţarea privind organizarea de olimpiade naționale școlare în cuantum de 200 de
lei/zi/participant ”

4. La articolul 139 alineatul (1) litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

,, a) cu frecvenţă, caracterizată prin activităţi de învăţământ şi/sau de cercetare programate pe durata întregii zile, specifice fiecărui ciclu de studii universitare, aproximativ uniform distribuite săptămânal/zilnic pe parcursul semestrului şi presupunând întâlnirea studenţilor cu cadrele didactice şi de cercetare în spaţiul universitar. Unele activități din cadrul formei de învățământ cu frecvență se pot desfășura prin intermediul resurselor electronice, informatice şi de comunicaţii specifice, prevăzute în standardele de calitate elaborate și aprobate de ARACIS. ”

5. Art. 139 se completează cu trei noi alineate, alin.(2), (3) și (4) care vor avea următorul cuprins:

„(2) Activitățile de evaluare, în cazul formei de organizare cu frecvență a programelor de studii universitare de licență și masterat, se realizează în condițiile întâlnirii nemijlocite în spațiul universitar.

(3) ARACIS elaborează standarde de calitate cu privire la modul de desfășurare a activităților de predare, învăţare, cercetare, aplicaţii practice şi evaluare, diferențiat pentru formele de organizare prevăzute la alin. (1), și în raport de domeniile și ciclurile de studii prevăzute la art. 137 alin. (4) din Legea 1/2011.

(4) Standardele de calitate prevăzute la alin. (3) se elaborează, de către ARACIS, în termen de maximum 90 de zile, de la intrarea în vigoare a prezentei OUG. Pe baza aplicării standardelor de calitate, instituțiile de învățământ superior au dreptul de a organiza programe de studii în condițiile prevăzute la alin. (1), urmând ca ARACIS să verifice respectarea acestora în cadrul procedurilor de evaluare externă a calității desfășurate în condițiile art. 31, respectiv, după caz, art. 33 alin. (3) din OUG 75/20015, cu modificările și completările ulterioare. ”

6. La art. 150 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) La învăţământul cu frecvenţă, durata specifică a studiilor universitare de licenţă este de 3 – 4 ani, după caz, şi corespunde unui număr de minimum 60 de credite de studii transferabile pentru un an de studii. Durata studiilor de licenţă pentru învăţământul universitar din domeniile: artele spectacolului, ştiinţe inginereşti, ştiinţe juridice şi teologie pastorală este de 4 ani, iar din domeniul ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică este de 3 sau 4 ani, în funcţie de arma sau serviciul şi specialitatea militară.”

ART. II. (1) Prin derogare de la prevederile art. 63 alin.(1) lit.e) din Legea educației naționale nr.1/2011, pentru anii școlari 2022-2023 și 2023-2024, cetățenii ucraineni cu statut de elev în sistemul național de învățământ românesc, au dreptul să se înscrie în clasa a IX-a, fără susținerea evaluării naționale, pe locuri speciale, și peste numărul maxim de elevi cuprins în acea formațiune/clasă, în conformitate cu prevederile unei proceduri aprobată prin ordin al ministrului educației, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 63 alin.(1) lit.e) din Legea educației naționale nr.1/2011, absolvenții clasei a VIII-a pot fi înscriși în clasa a IX-a, fără susținerea evaluării naționale, și peste numărul maxim de elevi cuprins în acea formațiune/clasă, dacă au obținut locul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate de Ministerul Educației sau au obținut premii la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației;

(3) Procedura de înscriere prevăzută la alin (2) va fi aprobată prin ordin al ministrului educației, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(4) Elevii cu performanțe deosebite la olimpiadele naționale sau la competițiile internaționale, prevăzuți la alin (2), vor putea fi înscriși la filiera/profilul/specializarea corespondentă specificului olimpiadei naționale/competiției internaționale. Lista privind corespondența specificului olimpiadei naționale/competiției internaționale cu filiera/profilul/specializarea la care se face înscrierea este aprobată anual prin ordin al ministrului educației.

ART.III Termenele opozabile furnizorilor de educaţie din domeniul învăţământului preuniversitar, pentru a se supune procesului de evaluare externă în vederea acreditării prevăzute de art. 29 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau menţinerii acreditării prevăzute de art. 33 alin. (3) din acelaşi act normativ, se prelungesc de drept până la șfârșitul anului școlar 2022-2023.”

Citește și: Premiile elevilor olimpici ar putea fi majorate. Ministrul Educației vrea ca premiul I să fie de 1.000 de lei, față de 300 de lei în prezent

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here