Broşura de admitere la liceu 2020, publicată de ISMB: Numărul de locuri și media ultimilor admiși de anul trecut. Model fișă de înscriere

0

Broşura de admitere în învăţământul liceal, profesional de stat şi învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021 a fost publicată pe site-ul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. Documentul cuprinde planul de școlarizare pentru clasa a IX-a, precum și informații privind calculul mediei de admitere, completarea fișelor de înscriere sau repartizarea computerizată.

Absolvenții clasei a VIII-a și părinții acestora pot afla din broșura de admitere, publicată de ISMB, câte clase există la fiecare unitate de învățământ, profilul și specializarea, numărul de locuri, precum și ultima medie de admitere de anul trecut.

Descărcați BROȘURA de admitere la liceu – București de AICI.

De asemenea, broşura cuprinde informații legate de calculul mediei de admitere, calendarul admiterii sau modelul de fişe de înscriere.

Model fișe de înscriere

Cum se completează fișa de înscriere – Broșura ISMB:

 • Candidaţii completează pe fişa de înscriere, în ordinea preferinţelor, codurile opţiunilor pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire dorite.
 • Candidaţii sunt avertizaţi că pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire la care predarea se face într-o limbă a unei minorităţi naţionale, pot înscrie codul respectiv în fişa de opţiuni numai dacă au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă respectivă sau dacă au susţinut şi au promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limba maternă menţionată la Art. 10, alin. 8 din Metodologia de admitere. În caz contrar, opţiunea va fi anulată în momentul repartizării computerizate.
 • Candidaţii sunt avertizaţi că, pentru specializările la care predarea unei limbi moderne se face în regim bilingv, pot înscrie codul respectiv în fişa de opţiuni numai dacă au susţinut şi dacă au promovat proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă respectivă şi au pe fişă nota obţinută la această probă, conform prevederilor Art. 11 din Metodologia de admitere. În caz contrar, opţiunea respectivă va fi anulată în momentul repartizării computerizate.
 • Pe fișa de admitere a fiecărui candidat se pot afla note la cel mult două limbi materne diferite la rubrica „nota obținută la limba și literatura maternă la evaluarea națională“ (una dintre ele fiind, eventual, limba maternă din care a studiat disciplinele la gimnaziu).

Exemplu de completare a opțiunilor:

(1) Dacă prima opţiune este pentru specializarea matematică-informatică, liceu – cursuri de zi, din Liceul Minerva, care are în broşură codul 107, atunci elevul va completa poziţia 1 din fişă astfel: 1. 107
(2) Dacă a doua opţiune este pentru Liceul Apollo, specializarea ştiinţe sociale – cursuri de zi, care are în broşură codul 279, atunci elevul va completa poziţia 2 din fişă astfel: 2. 279

Celelalte opţiuni pentru licee se completează în acelaşi mod, în ordinea preferinţelor, prin precizarea codului alocat fiecărei opţiuni.

(Numele unităţilor de învăţământ şi codurile folosite spre exemplificare sunt fictive.)

 • Cu ocazia completării opţiunilor, părinţii şi candidaţii verifică şi corectitudinea celorlalte date înscrise în fişă de secretariatele şcolilor şi semnată de directorul şcolii. Fiecare candidat îşi poate copia în fişa-model din broşură, pentru uz propriu, lista de opţiuni, în ordinea preferinţelor exprimate.
 • Completarea listei de opţiuni se va face de către candidat în prezenţa părintelui/tutorelui legal instituit şi a dirigintelui clasei. Aceştia vor semna fişa de înscriere.
 • Elevii şi părinţii vor fi avertizaţi să completeze cu responsabilitate opţiunile şi numărul lor, să verifice corespondenţa codurilor înscrise în fişă cu opţiunile exprimate, deoarece o opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită.
 • Candidaţii care nu au fost admişi la clasele la care se susţin probe de aptitudini, precum şi cei care au susţinut proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau de limbă modernă, indiferent dacă au promovat-o sau nu, ridică fişele de înscriere de la secretariatele liceelor la care au susţinut probe de aptitudini/probe de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau modernă şi, în perioada prevăzută de calendar, îşi completează fişele de opţiuni la unitatea de învățământ de proveniență. Aceşti candidaţi participă la admiterea computerizată.
 • Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic și introducerea datelor de pe fişe în baza de date computerizată se va face, pe măsură ce se completează fişele de înscriere, în perioada 2 – 6 iulie 2020.
 • În perioada 3 – 7 iulie 2020, conform planificării stabilite de comisia din şcoală,
  părinţii şi elevii vor verifica, în prezenţa diriginţilor, corectitudinea datelor din fişa listată de calculator pentru fiecare elev.
 •  În cazul existenţei unei erori, părinţii o semnalează comisiei de înscriere, prin intermediul profesorului diriginte.
 • Comisia transmite informaţia la centrul zonal de înscriere, care procedează la corectarea
  greşelii în baza de date computerizată şi la listarea fişei corectate din calculator. Fişa greşită se păstrează în centrul zonal de înscriere, în dosarul cu documente al comisiei de înscriere, iar fişa corectată se înmânează directorului, care o transmite părinţilor şi candidatului, pentru a fi semnată.
 • Fişele corecte sau corectate, listate din calculator, sunt semnate de profesorul diriginte, de candidat şi de părintele/tutorele acestuia, pentru a certifica faptul că acestea sunt corecte şi acceptate şi rămân în posesia părintelui/tutorelui candidatului. În cazul în care fişa iniţială a fost corectată, un exemplar al fişei corectate, listate din calculator şi semnate de diriginte, de candidat şi de părintele/tutorele acestuia va rămâne ataşat fişei iniţiale.
 • De asemenea, în cadrul acestor şedinţe de verificare, fiecare candidat va controla prezenţa numelui său pe lista cuprinzând candidații din centrul respectiv, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere afişată la sediul unității de învățământ, conform Art. 33 din Metodologia de Admitere, precum şi corectitudinea datelor personale, a mediilor/notelor.
 • În perioada 2 – 6 iulie 2020, absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la
  admitere în alt județ vor completa fișele de înscriere și le vor depune /le vor transmite, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere

Repartizarea computerizată

 • Candidaţii pot participa la repartizarea computerizată într-un singur judeţ. Înscrierea
  candidaţilor pentru admiterea în liceele din judeţul de provenienţă se face în perioada
  prevăzută de calendar, la şcolile gimnaziale pe care aceştia le-au absolvit (inclusiv pentru absolvenţii din seriile anterioare).
 • Candidaţii care provin din alte judeţe şi doresc să participe la admitere în municipiul
  Bucureşti vor completa opțiuni conform unei proceduri elaborate de Comisia Națională de
  Admitere, în perioada prevăzută de calendarul admiterii.
 • Înscrierea în clasa a IX-a învăţământ liceal preuniversitar de stat se face fără examen, pe baza mediei de admitere.
 • Până la data de 10 iulie 2020 se efectuează repartizarea computerizată a absolvenţilor de clasa a VIII-a care au participat la prima etapă de admitere, în ordinea  descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opţiunile candidaţilor, înscrise în fişa de opţiuni.
 • Până pe data de 10 iulie 2020, Centrul de Admitere al Municipiului Bucureşti tipăreşte şi
  afişează în fiecare unitate de învăţământ gimnazial:

a) lista candidaţilor din unitatea respectivă, admişi în licee, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, cu unitatea şcolară la care au fost admişi;
b) situaţia locurilor rămase libere la fiecare unitate de învăţământ liceal din Municipiul
Bucureşti, după încheierea primei etape de admitere.

 • La încheierea primei etape – repartizare computerizată, Centrul de Admitere al Municipiului Bucureşti transmite fiecărei unităţi de învăţământ liceal de stat lista tuturor candidaţilor admişi în acea unitate, pe filiere, profiluri, specializări, domenii ale pregătirii de bază, listă care este afişată la sediul unităţii respective, cel mai târziu până la data de 10 iulie 2020.
 • În perioada 13-20 iulie 2020, absolvenţii depun/transmit, la unităţile de învățământ liceal la care au fost declaraţi admişi dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.
 • Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se
  efectuează pe baza următoarelor acte:

a) cererea de înscriere;
b) cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere;
c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională – clasa a VIII-a;
d) foaia matricolă pentru clasele V – VIII (cu calculul mediei generale);
e) fişa medicală.

 • Candidaţii care, în perioada 13-20 iulie 2020, nu îşi depun/transmit dosarele de înscriere, sunt consideraţi retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către Comisia de Admitere a Municipiului Bucureşti.
 • Până pe data de 21 iulie 2020, unităţile de învăţământ liceal transmit Comisiei de
  Admitere a Municipiului Bucureşti, situaţia locurilor rămase libere în urma neînscrierii
  unor candidaţi repartizaţi în sesiunea de admitere.
 • În perioada 22 – 24 iulie 2020, Comisia de Admitere a Municipiului Bucureşti rezolvă
  situaţiile speciale apărute după repartizarea computerizată (situaţii medicale speciale,
  schimburi de elevi, redistribuirea candidaţilor gemeni, distribuire sau redistribuire pe locuri rămase libere, pentru apropiere de domiciliu, corectarea unor erori de transcriere greşită în baza de date computerizată a opţiunilor exprimate de elevi etc), a repartizării candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizaţi în etapa repartizării computerizate.
 • Nu se va depăşi numărul maxim de 30 de elevi la clasă şi se va respecta, în toate cazurile, criteriul referitor la media de admitere. Deciziile se iau în plenul Comisiei de Admitere a Municipiului Bucureşti după inventarierea tuturor cazurilor existente la nivelul municipiului Bucureşti.
 • De asemenea, tot în perioada 22 – 24 iulie 2020, Comisia de Admitere a Municipiului
  Bucureşti va analiza şi cazurile speciale ale absolvenţilor învăţământului gimnazial care au studiat în străinătate şi, din această cauză, nu au participat la Evaluarea Naţională de la sfârşitul clasei a VIII-a. Pentru aceşti absolvenţi, la media generală de absolvire a gimnaziului se iau în calcul doar rezultatele obţinute în anii de studiu parcurşi în România. Criteriile de înscriere în clasa a IX-a a acestor absolvenţi sunt stabilite de Comisia de Admitere a Municipiului Bucureşti şi vor fi făcute publice până la data de 15 iulie 2020.

Etapa a doua de admitere

 • Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă se face în data de 27 iulie 2020.
 • În perioada 28-29 iulie se vor desfășura/echivala probele de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.
 • Primirea cererilor de înscriere a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, precum și a absolvenților clasei a Vlll-a care nu au susținut evaluarea națională se va realiza în perioada 24 – 30 iulie 2020.
 • În perioada 30 iulie – 3 august va avea loc repartizarea, de către comisia de admitere a
  municipiului București, a candidaților care:

• au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar nu și-au depus/transmis dosarele de înscriere în termen;
• nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat
• absolvenților clasei a Vlll-a care nu au susținut evaluarea națională.

 • Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere a municipiului București, publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București (www.ismb.edu.ro) și comunicate unităților de învățământ până la data de 24 iulie 2020.

Calculul mediei de admitere

 • Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a a absolvenților
  învățământului gimnazial, se calculează ca media ponderată între media generală la Evaluarea Națională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80% şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.
 • Calculul mediei de admitere se face astfel: MA = 0,2 × ABS + 0,8 × EN*, unde: MA = media de admitere; ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a
 • *Candidații care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și au susținut Evaluarea
  Națională la limba și literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă.

Citește și;

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.