DOCUMENT. Cum vrea MEN să schimbe sistemul de educație: Cicluri de învățământ, evaluări, Bacalaureat

1

Ministerul Educației propune în documentul ”Educația ne unește. Viziune asupra viitorului educației în România”, prezentat vineri, o redefinire a structurii sistemului de învățământ, în care sunt stabilite obiectivele pentru fiecare ciclu de învățământ în parte. Potrivit documentului, parcursul școlar obligatoriu începe cu cei trei ani de grădiniță, continuă cu ciclul primar inferior și superior (clasele I – III și IV-VI), urmat de ciclul secundar inferior (VII-IX) și se încheie cu ciclul secundar superior (X-XIII). Clasa pregătitoare nu există în noua formulă gândită de minister. În document sunt detaliate evaluările de la finalul claselor a III-a, a VI-a și a IX-a, programul remedial de un an, ”admiterea” în ciclul secundar superior, dar și tipurile de Bacalaureat. 

Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a prezentat, vineri, o serie de propuneri privind reorganizarea sistemului de educaţie, în cadrul evenimentului de lansare a viziunii sistemice „Educaţia ne uneşte”. Ministrul preciza că toate ideile lansate sunt doar propuneri, nu sunt definitive și urmează să fie supuse dezbaterii publice.

Ce prevede documentul prezentat de Ministerul Educației

”Educația pre-primară, primară și secundară, de la vârsta de 3 ani până la vârsta de 18 ani, este gratuită și obligatorie pentru toți cetățenii români. Primilor șase ani de învățământ obligatoriu – pre-școlar și ciclul primar inferior – le corespunde  un nivel elementar de dezvoltare a competențelor-cheie. După următorii șase ani, la finalul ciclului secundar inferior, un absolvent trebuie să dețină competențele-cheie la un nivel funcțional. La finalul învățământului obligatoriu, un absolvent va deține un nivel dezvoltat al competențelor cheie, care va permite învățarea pe tot parcursul vieții și diversificarea viitorului traseu educațional (acces în învățământ terțiar) și profesional (acces imediat pe piața muncii)”, se arată în documentul Ministerului Educației Naționale.

EDUCAȚIA TIMPURIE

Primii trei ani ai parcursului școlar obligatoriu se desfășoară în grădinițe sau în alte forme de organizare acreditate.

Obiectivele sunt pregătirea copiilor pentru învățare, dezvoltarea intuiției și  a competențelor sociale, precum și identificarea precoce a problemelor de învățare și adaptare a copiilor și intervenția remedială anterioară ciclului primar sau pregătirea parcursului individual de învățare al copilului pentru ciclul primar. La sfârșitul ciclului preșcolar obligatoriu, copilul manifestă curiozitate pentru explorarea mediului natural și social, are o înțelegere de bază a esteticii și a diferenței bine-rău și utilizează informații despre mediul înconjurător și lume, prin observare, manipulare de obiecte și investigarea mediului.

CICLUL PRIMAR INFERIOR: CLASA I-III

Următorii trei ani ai parcursului școlar obligatoriu (ciclul primar inferior) se desfășoară în școli generale, sub îndrumarea unui singur cadru didactic (profesor pentru învățământul primar).

Accentul se pune pe alfabetizare lingvistică, matematică și digitală, precum și pe dezvoltarea interesului pentru lectură, învățare în diverse moduri și activități fizice. Cadrul didactic va personaliza și dirija procesul de învățare astfel încât, la sfârșitul perioadei, elevul să aibă competențele necesare comunicării în scris și oral în limba maternă, competențe matematice de bază (adunare, scădere, înmulțire și împărțire), are abilități de utilizare a instrumentelor digitale în contextul învățării, este capabil să își concentreze atenția și să persevereze în lucrul la o sarcină până la finalizarea acesteia.

Ciclul primar inferior se încheie cu o testare standardizată, fără caracter public sau de departajare, care evaluează competențele cognitive și socio-emoționale și care să permită cadrului didactic personalizarea procesului de învățare pe durata următorilor trei ani cu scopul garantării alfabetizării funcționale a tuturor beneficiarilor până la finalul ciclului primar.

CICLUL PRIMAR SUPERIOR: CLASELE IV-VI

Următorii trei ani ai parcursului școlar obligatoriu (ciclul primar superior) se desfășoară în școli generale, sub îndrumarea aceluiași cadru didactic din perioada precedentă (învățător sau profesor pentru învățământul primar) și cu participarea progresivă a profesorilor de specialitate pe anumite discipline.

Accentul se pune pe remedierea lacunelor din ciclul precedent și pe construcția competențelor cheie la un nivel elementar. La sfârșitul ciclului primar, elevul desfășoară activități concrete, observă, recunoaște, explorează și verbalizează procese naturale și sociale simple, sentimente, emoții. Elevul rezolvă probleme simple și utilizează achiziții din diverse domenii pentru rezolvarea unei sarcini. Exprimă cu claritate puncte de vedere personale, aplică norme, valori și modele de comportament, relaționează adecvat și onest cu cei din jur, își asumă roluri în grup. Aplică rutina zilnică de învățare, formulează intuitiv obiective personale de învățare, manifestă disponibilitate pentru efort și interes față de nou.

Ciclul primar superior se încheie cu un test standardizat, fără caracter public sau de departajare, care evaluează nivelul elementar al competențelor cheie și care să permită identificarea ariilor de interes și dezvoltare ale fiecărui beneficiar, și implicit să influențeze consilierea acestuia în ciclul secundar inferior.

CICLUL SECUNDAR INFERIOR: CLASELE VII-IX

Ciclul secundar inferior începe la vârsta de 12 ani, durează 3 ani, și se desfășoară în școli generale, sub îndrumarea cadrelor didactice specializate pe discipline și a unui consilier de orientare profesională, care este cadru didactic specializat în orientare profesională și preia rolul actual al dirigintelui.

Accentul este pus atât pe cunoștințe și abilități în diferite discipline, cât și pe competențe transversale. Elevul termină ciclul cu o bază de date și o serie de competențe care să-i permită o înțelegere a lumii în care trăiește și o funcționare autonomă în cadrul societății. Se dezvoltă, în principal, interesul pentru știință, arte, studiu și muncă, astfel încât adolescentul să poată să aleagă un parcurs școlar ulterior, fie în domeniul tehnic, vocațional sau profesional, fie pe filiera teoretică. Absolventul utilizează concepte, explică procese naturale, sociale, tehnologice, sentimente, emoții, și formulează puncte de vedere argumentate. Utilizează diferite tehnici de gândire și expresie creativă pentru a rezolva probleme și pentru a crea un produs personal. Argumentează preferințele personale, analizează propriul potențial de progres, participă la elaborarea proiectului de dezvoltare personală si explorează diferite oportunități de pregătire școlară și profesională.

Consilierea  școlară are un rol important în acest ciclu și îl ajută pe tânăr să își aleagă viitoarea profesie.

Utilizarea timpului în această etapă vizează reducerea drastică a numărului lecțiilor tradiționale și ia în considerare alte modalități și contexte de învățare, cum ar fi proiectele, atelierele, activitățile din afara școlii, învățarea individuală etc. Se promovează învățarea prin cooperare, fenomenologică, astfel încât cadrele didactice să dirijeze procesul de învățare în contextul în care cunoștințele și abilitățile dobândite urmează să fie utilizate, pe cât de mult posibil în afara sălii de clasa.

Ciclul secundar inferior se încheie cu un examen standardizat diferențiat (teoretic și tehnic) care să permită evaluarea competențelor necesare continuării studiilor pe filiera teoretică sau tehnic-profesională.

Continuarea educației obligatorii în ciclul superior se va face pe baza examenului standardizat, a mediei generale cumulate pe cei trei ani la anumite discipline de studiu, precum și pe recomandarea consilierului de orientare profesională cuantificată ca procentaj din nota finală.

Toți elevii sunt sprijiniți pentru a continua educația, atenția fiind focalizată pe alegerea traseului educațional care reflectă cel mai adecvat capacitățile elevului, înclinațiile și interesele sale, nivelul competențelor și atitudinea față de învățare, dezvoltată ca abilitate specifică de învățare, la anumite niveluri de autonomie.

La finele ciclului secundar inferior, școlile pot oferi un program remedial, adaptat nevoilor specifice elevilor, care să permită parcurgerea într-un an a anumitor discipline, îmbunătățirea nivelului de competențe și a notelor obținute. La finele acestui an, media pentru ciclul secundar inferior se recalculează ca medie cumulată pentru patru ani, iar elevul va reintra în procesul de selecție pentru ciclul superior cu noua medie.

CICLUL SECUNDAR SUPERIOR – CLASELE X-XIII

Ciclul secundar superior începe la vârstă de 15 sau 16 ani, are durata de 3 sau 4 ani în care se organizează în programe de studii profesionale, studii liceale vocaționale, studii liceale de științe și socio-umaniste.

Acestea presupun un grad mare de flexibilitate în alegerea parcursului școlar. Crește ponderea în educație a învățării bazate pe interesul personal și pe propria dorință de a se dezvolta într-un anumit domeniu sau pe baza unui anumit talent. Misiunea principală a acestui 20 ciclu este de a ajuta tânărul să-și dezvolte propria pasiune, predispoziție, aptitudine sau talent, să sprijine dorințele, nevoile și tendințele fiecărui elev, punându-l în centrul actului educațional și modificând structurile și propriile așteptări pentru a se plia pe nevoile și așteptările lui. Există astfel un corp curricular obligatoriu la nivel național, centrat pe competențele cheie identificate și revizuite în mod regulat prin strategia națională de educație, iar celelalte discipline se aleg în funcție de filiera de studiu, de interesul propriu și de oferta unităților școlare din zonă.

Se încurajează cooperarea între unitățile de învățământ și agenții economici astfel încât elevii să poată alege cursuri de la alți furnizori, inclusiv din cealaltă filieră. Va exista un număr minim de cursuri care trebuie parcurs pe durata ciclului secundar superior pentru a permite înscrierea la examenul de absolvire.

Ciclul secundar superior se încheie cu un examen de absolvire. Înscrierea la examen este posibilă pentru toți cei care au absolvit tipul și numărul minim de cursuri prevăzut pentru ciclul secundar superior. Fiecare din cele patru programe de studii va avea propriul examen de absolvire, care duce la obținerea unei Diplome de Bacalaureat.

Examenele de absolvire pentru programele de științe și socio-umaniste (Bacalaureat A1 si A2) și pentru programul vocațional (Bacalaureat V) vor include probe specifice fiecărui program și o probă de maturitate care evaluează capacitatea absolventului de a folosi, în mod practic, competențele dobândite pe parcursul întregului parcurs școlar obligatoriu, creativitatea, cunoștințele, abilitățile, aptitudinile și atitudinile absolventului.

Examenul de absolvire pentru programul profesional (Bacalaureat T) va cuprinde probe specifice si un proiect profesional.

Diplomele de Bacalaureat A1, A2 si V vor permite absolventului înscrierea în învățământul superior în aria de studii promovată.

Diploma de Bacalaureat T dă dreptul la înscrierea în școli postliceale și instituții de învățământ terțiar non-universitar, care își stabilesc propriile criterii de selecție și admitere. Absolventul unui program poate decide să susțină oricare dintre tipurile de examen de absolvire, nefiind limitat de programul de studii liceale ales inițial.

Absolvenții cu Diploma de Bacalaureat T pot, în limitele legii, susține ulterior probele specifice si proba comună în vederea obținerii unei Diplomei de Bacalaureat de tip A1, A2 sau V și a dreptului de a acces la învățământul superior.

Citiți integral documentele aici:

1 COMENTARIU

  1. Acest proiect de reorganizare in viziune sistemică a procesului de învățământ este fără îndoială unul bun. El se bazează pe ultimele cuceriri ale științei aplicabile in activitățile de organizare și management și este evident rodul unui efort de cercetare considerabil. Conceptul de viziune sistemică științifică este lansat de curând in cartea “MANAGEMENT SISTEMIC ȘTIINȚIFIC. CONCEPTE FUNDAMENTALE” Ed. CreateSpace, SUA, 2016 ( https://www.libris.ro/management-sistemic-stiintific-constantin-CMH978-1533-6976-46–p1046799.html ) Versiunea in limba engleza a acestei cărți este in studiu pentru folosire in întreaga Uniune Europeana, și iată ca Romania este prima care o aplica. Viziunea sistemică științifică este astăzi vitală pentru o mai eficientă organizare și conducere a proceselor, inclusiv a procesului educativ, pentru soluționarea mai ușoara a tuturor problemelor complexe ce apar in afaceri și in general in viață.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.