Disciplină opțională pentru clasele V-VII: „Educație ecologică și pentru protecția mediului”. Programa școlară, adoptată prin ordin de ministru

0
Sursa foto: unsplash.com

Elevii claselor V-VII vor putea studia începând din anul școlar 2022-2023 disciplina opțională ”Educație ecologică și pentru protecția mediului”, după o programă școlară ce a fost aprobată prin ordin al ministrului Educației.

Ordinul privind aprobarea programei școlare pentru disciplina opțională ”Educație ecologică
și pentru protecția mediului”, clasele a V-a—a VII-a (nivel gimnazial) a fost publicat, joi, în Monitorul Oficial. Conform documentului, programa școlară se aplică începând cu anul școlar 2022—2023.

În nota de prezentare se arată că opționalul își propune ”să evidențieze, să sensibilizeze și, prin învățare, să determine la elevi atitudini reflexive față de acțiunea factorilor poluanți asupra tuturor organismelor dintr-un mediu de viață, subliniind efectele acestor factori, importanța protejării și conservării mediului în condițiile globalizării, precum și acționarea în acest sens la nivel individual, de grup și/sau la nivelul comunității”.

Opționalul are un caracter interdisciplinar, adresându-se elevilor din ciclul gimnazial, cu un buget de timp de o oră/săptămână, pe parcursul a trei ani școlari corespunzând claselor a V-a—a VII-a, cadrul didactic având posibilitatea selectării, adaptării și organizării conținuturilor în unități de învățare, în concordanță cu specificul local și cu particularitățile de vârstă și individuale ale elevilor.

Prin strategii interactive, elevii sunt puși în situația de a observa, de a analiza, de a investiga fenomene și procese din mediu, exersând deprinderi de muncă intelectuală, concomitent cu formarea unui comportament individual, de grup și comunitar responsabil, dezirabil în relația cu mediul înconjurător”, se precizează în document.

Autorii programei propun un set de materiale de tip resursă educațională deschisă, reunite sub titlul „Manualul și caietul elevului pentru clasele V—VII”, în format electronic cu acces nerestricționat, ce oferă posibilitatea construirii unor situații de învățare bazate pe abordări personalizate, selective, în funcție de experiența cadrului didactic, de receptivitatea elevilor, de baza materială, de oportunitățile unității de învățământ, precum și de problematica de mediu specifică la nivel local.

De asemenea, sunt prezentate o serie de sugestii metodologice care ghidează profesorul și asigură un caracter orientativ. Astfel:

 • Profesorul va proiecta activități de învățare care să faciliteze elevilor: dezvoltarea gândirii proactive, a creativității, a capacității de a oferi mai multe soluții aceleiași probleme; formarea unor atitudini care determină modificări comportamentale, având ca sursă efortul propriu; emiterea unor opinii, pe baza cunoștințelor anterioare, compararea informațiilor, argumentarea; dezvoltarea capacității de examinare critică a strategiilor de soluționare, de anticipare a evenimentelor, de organizare, de conducere, de cooperare în echipă, de luare a unor decizii; realizarea unor proiecte referitoare la conservarea și protejarea diversității naturale, elaborarea unor modele de amenajare a spațiului unei zone din orizontul local, din perspectiva dezvoltării durabile.
 • În clasa a V-a conținuturile au caracter general, iar în clasele a VI-a și a VII-a acestea au o componentă aplicativă la orizontul local. Profesorul va face apel la creativitatea sa, astfel încât activitățile de învățare să conducă la formarea competențelor specifice și a competențelor generale.
 • În clasa a V-a, activitățile de învățare care presupun organizarea unor excursii/ drumeții/ vizite vor facilita înțelegerea conținuturilor din domeniul Relația om-mediu. Astfel, elevii vor observa și vor caracteriza tipurile de mediu, vor observa și vor descrie acțiunile antropice cu impact pozitiv (împăduriri, îndiguiri, construire de canale etc.) și cu impact negativ (defrișări, eliberarea în aer și în apă a poluanților, arderea/ depozitarea ilegală a deșeurilor, utilizarea necorespunzătoare a îngrășămintelor agricole, amplasarea necorespunzătoare a fântânilor/latrinelor etc.) asupra elementelor din mediul înconjurător, atingându-se astfel competența generală Investigarea inter- și transdisciplinară a realității înconjurătoare.
 • Raportându-se la cele observate, elevii vor extrapola la nivel global și vor stabili relații între activitățile umane și echilibrul/dezechilibrul din mediul înconjurător. Jocurile de rol vor determina elevii să formuleze soluții pentru diminuarea dezechilibrelor din mediul înconjurător, iar realizarea unor proiecte în echipe facilitează Formarea unui comportament responsabil față de mediul înconjurător.
 • În clasele a VI-a și a VII-a sunt reluate, aprofundate, sistematizate conținuturile din clasa a V-a și analizate în funcție de specificul orizontului local. Activitățile de învățare propuse de cadrul didactic vor pune accent pe munca în echipă, pe dezvoltarea capacității de comunicare a elevilor, pe implicarea responsabilă a acestora în acțiunile de protecție a mediului promovate de comunității locale.
 • Domeniul de conținut Relația om-mediu răspunde nevoii de Investigare inter- și transdisciplinară a realității înconjurătoare. În vizitele/drumețiile/excursiile realizate în lungul râului care traversează localitatea, la pădure, pe țărmul mării, la o carieră de piatră, la o fabrică de îngrășăminte chimice, termocentrală sau hidrocentrală etc., elevii vor observa direct realitatea înconjurătoare, vor analiza impactul antropic pozitiv sau negativ asupra mediului din orizontul local, vor identifica principalele surse de poluare și efectele lor pentru calitatea mediului din spațiul observat. Activitățile de învățare propuse vor determina exersarea competențelor digitale, elevul selectând și ordonând diferite date referitoare la elemente, procese, fenomene ecologice în diferite surse de pe internet (cu referire la orizontul local). Elevii vor face apel la cunoștințele din aria curriculară Matematică și științe pentru a interpreta rezultatele obținute în urma unui demers investigativ, realizat într-un areal „adoptat”.
 • Crearea unui portofoliu personal va permite implicarea activă a elevilor în acțiunile comunității locale cu privire la protecția și conservarea biodiversității și implicit la formarea unui comportament responsabil față de natură. Echipe de lucru mixte, formate din elevi și membri ai comunității locale, pot elabora modele de amenajare a unui spațiu din localitate în vederea conservării biodiversității.
 • Se recomandă ca profesorul să valorifice facilitățile puse la dispoziție de unitățile de învățământ în domeniul tehnologiei informatice: accesul la internet, utilizarea platformelor educaționale și a aplicațiilor cu caracter educativ (Wordwall, Google Earth, Google Maps, MozaBook/MozaWeb etc.), precum și accesarea resurselor educaționale deschise de pe site-uri cu caracter didactic.
 • Totodată, elevii vor fi stimulați și coordonați în realizarea propriilor resurse (afișe, proiecte PowerPoint, filme etc.) de mediatizare a dezechilibrelor sistemice din orizontul local și de prezentare a unor soluții. Activitatea de învățare antrenează creativitatea și contribuie la formarea unui comportament responsabil față de mediu.
 • Problematizarea, brainstormingul, conversația euristică, descoperirea (inductivă, deductivă, analogică, transductivă), experimentul, studiul de caz sunt câteva dintre metodele didactice recomandate pentru realizarea activităților de învățare propuse de către profesor în vederea formării competențelor specifice și generale.
 • Evaluarea va avea un caracter predominant formativ, facilitând motivarea învățării, evidențiind progresul unui elev sau diagnosticând lacunele și obstacolele sale în învățare. Aceasta are ca scop principal furnizarea feedbackului, necesar în vederea unei învățări profunde, iar cadrul didactic va obține informații clare despre gradul de formare a competențelor specifice și generale corespunzătoare nivelului de educație.
 • Evaluarea autentică se referă la evaluarea performanțelor elevilor prin sarcini de lucru complexe, rezolvate atât în clasă, cât și acasă, iar perioada de timp este flexibilă: de la câteva ore/zile, până la câteva luni sau chiar un an școlar (portofoliul). Evaluarea autentică are în vedere atât aprecierea procesului care conduce la realizarea sarcinii, cât și evaluarea produsului final. Metodele complementare sugerate sunt investigația, proiectul și portofoliul.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here