Titularizare 2022. Calendarul concursului a fost publicat în Monitorul Oficial. Proba scrisă va avea loc pe 13 iulie

0

Proba scrisă a concursului de titularizare 2022 va avea loc pe 13 iulie, potrivit calendarului aprobat prin ordin al ministrului Educației. Primele rezultate ale examenului vor fi afișate pe 19 iulie, iar cele finale, după soluționarea contestațiilor, pe 27 iulie.

Ordinul ministrului Educației pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022—2023 a fost publicat, vineri, în Monitorul Oficial.

Conform documentului, proba scrisă din cadrul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice din învăţământul preuniversitar (titularizare) este programată în data de 13 iulie 2022. Pe 19 iulie se vor comunica rezultatele iniţiale, urmând ca în perioada 19-20 iulie să fie înregistrate contestaţiile. Rezultatele finale vor fi afișate pe 27 iulie 2022.

Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2022 – 2023/

Concursul de titularizare:

”Ocuparea prin concurs naţional a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar:

a) înregistrarea, analizarea şi soluţionarea cererilor de concediu fără plată în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ şi transmiterea situaţiei la inspectoratele şcolare;
Până la 5 mai 2022

b) verificarea și publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs; Termen: 6 mai 2022

c) înregistrarea, la inspectoratele şcolare/centrele de înscriere, a dosarelor de înscriere ale candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2022; Perioada: 9-17 mai 2022

d) verificarea și avizarea dosarelor candidaților de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de organizare și desfășurare a concursului; Perioada: 10-20 mai 2022

e) validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului; neprezentarea la validare a absolvenţilor din promoțiile anterioare, atrage după sine anularea înscrierii la concurs. Perioadele: 10-20 mai 2022; 6-8 iulie 2022 pentru absolvenții promoției 2022/absolvenţii 2022 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic/candidaţii cuprinşi în programe recunoscute de Ministerul Educației prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfăşura activităţi didactice în unităţi de învăţământ preuniversitar situate în medii dezavantajate, în anul şcolar 2022-2023

Notă: (1) În perioada 9-17 mai 2022 pot depune dosare de înscriere şi cadrele didactice a căror reducere de activitate a apărut în perioada martie-mai 2022.

(2) În mod excepţional, absolvenţii promoţiei 2022 (studiilor medii/postliceale/universitare de licență/universitare de masterat/departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverinţa de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în data de 13 iulie 2022, până la ora 8.00. Absolvenţii promoţiei 2022 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, numai după prezentarea adeverinţei de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică.

(3) Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, candidaţii nu mai validează fişele de înscriere şi optează, în scris, pentru judeţul/municipiul Bucureşti în care se prezintă la repartizare.

f) afișarea, la avizierele inspectoratelor şcolare, a:

(i) listei candidaților înscriși și a graficului privind susținerea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă;

(ii) listei cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei înscrise la concursul naţional care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate şi a listei posturilor didactice/catedrelor pe care sunt angajate aceste cadre didactice. Termen: 23 mai 2022

Notă: Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, candidatul care observă erori în datele afișate informează, în scris, prin poștă electronică, inspectoratul școlar în vederea corectării acestora până la data de 8 iulie 2022.

g) stabilirea centrelor de concurs şi comunicarea acestora la Ministerul Educaţiei, Direcţia Generală Management Resurse Umane şi Reţea Şcolară;

h) organizarea și desfășurarea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă şi soluţionarea contestaţiilor la aceste probe*. Perioada: 24 mai-30 iunie 2022

Notă: (1) În perioada 24 mai-30 iunie 2022 pot participa la probele practice/orale şi inspecţiile la clasă şi cadrele didactice titulare rămase cu reducerea de activitate nesoluţionată sau a căror reducere de activitate a apărut în perioada martie-mai 2022.

(2) Cadrele didactice titulare solicitate pentru detaşare în interesul învăţământului pot participa la probele practice/orale în perioada 24 mai – 3 iunie 2022.

i) afişarea rezultatelor la probele practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă; Termen: 4 iulie 2022

j) desfășurarea probei scrise; Termen: 13 iulie 2022

k) comunicarea rezultatelor iniţiale; Termen: 19 iulie 2022

l) înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare; Perioada: 19-20 iulie 2022

m) soluţionarea contestațiilor; Perioada: 21-26 iulie 2022

n) comunicarea rezultatelor finale; Termen: 27 iulie 2022

o) repartizarea candidaţilor conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. a) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz; Termen: 29 iulie 2022

p) ședință de repartizare, în ordine, a:

(i) cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. b) din Metodologie;

(ii) cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. c) din Metodologie;

(iii)cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică de predare incompletă, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. d) din Metodologie;

(iv)cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. e) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz;

(v) repartizarea cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au participat la concursul naţional, sesiunea 2022, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. f) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz; Termen: 1 august 2022

q) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate; Termen: 2 august 2022

r) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră. Perioada: 2-22 august 2022”

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.