Chestionar Edupart: Părinții întrebați despre examenul de admitere la colegiile naționale și noul Bacalaureat din proiectul legii educației

0

Federația Națională a Părinților – EDUPART a lansat un chestionar adresat părinților cu privire la modalitatea de organizare și de desfășurare a examenelor naționale (Evaluarea Națională la finalul clasei a VIII-a/admitere liceu și Bacalaureat), în contextul schimbărilor propuse de Ministerul Educației în proiectul Legii învățământului preuniversitar, aflat în consultare publică.

Federația precizează că, pe baza rezultatelor acestui chestionar, ”își va asuma opinia exprimată de majoritatea părinților și o va expune atât în cadrul discuțiilor pe care le va avea cu reprezentanții Ministerului Educației în data de 10.08.2022, ca parte a procesului de consultare publică cu partenerii de dialog social, cât și în cadrul acțiunilor ulterioare”.

Întrebările din chestionar:

1. În opinia dumneavoastră, intrarea în învățământul liceal al absolvenților de gimnaziu ar trebui să se facă:

 • a) prin susținerea Evaluării Naționale, urmată de repartizarea computerizată, pe modelul actual, fără ca media claselor V-VIII să fie luată în calculul mediei de admitere;
 • b) prin susținerea Evaluării Naționale, urmată de repartizare computerizată, pe modelul actual, fără ca media claselor V-VIII să fie luată în calculul mediei de admitere, dar cu introducerea în subiectele de examen a unor itemi cu grade diferite de dificultate, astfel încât rezultatele obținute să reflecte, în mod real nivelul de competențe dobândite de elevi și să contribuie la o departajare mai clară a acestora;
 • c) prin examen de admitere la unul dintre Colegiile Naționale cărora li se va aproba organizarea admiterii proprii, pentru maximum 90% din numărul de locuri atribuite prin planul de școlarizare. Organizarea concursului și criteriile de admitere se stabilesc prin decizia consiliului de administrație al unității de învățământ, care se publică pe site-ul instituției, la începutul fiecărui an școlar. Ulterior, se organizează Evaluarea Națională de la finalul clasei a VIII-a, la care pot participa elevii care nu au susținut examen de admitere la colegiile respective sau nu au fost admiși la acestea. Locurile rămase neocupate la Colegiile Naționale și locurile din unitățile de învățământ liceal care nu au statut de Colegiu Național vor fi ocupate prin repartizare computerizată, pe baza mediei obținute la Evaluarea Națională de la finalul clasei a VIII-a; (aceasta este varianta propusă în proiectul de lege)
 • d) prin examen de admitere la unul dintre Colegiile Naționale care vor solicita acest tip de admitere pentru maximum 90% din numărul de locuri atribuite prin planul de școlarizare. Organizarea concursului și criteriile de admitere vor fi stabilite de Ministerul Educației, iar subiectele vor fi unice, la nivel național. Admiterea la colegii se va face pe baza rezultatelor obținute la examen și în ordinea opțiunilor exprimate de candidați, pentru o singură specializare, la oricare dintre colegiile respective. Ulterior, se organizează Evaluarea Națională de la finalul clasei a VIII-a, la care pot participa elevii care nu au susținut examen de admitere sau care nu au fost admiși la colegii. Locurile rămase neocupate la Colegiile Naționale și locurile din unitățile de învățământ liceal care nu au statut de Colegiu Național vor fi ocupate prin repartizare computerizată, pe baza mediei obținute la Evaluarea Națională;
 • e) nu știu/nu răspund.

2.  În opinia dumneavoastră, în situația în care admiterea la Colegiile Naționale va fi organizată prin examen susținut separat de Evaluarea Națională, subiectele la probele/disciplinele de examen ar trebui să fie elaborate de:

 • a) profesorii Colegiului Național pentru care se susține examenul de admitere;
 • b) un grup de profesori de la mai multe Colegii Naționale. Subiectele vor fi aplicate în toate unitățile de învățământ din care provin acei profesori;
 • c) Ministerul Educației, prin instituțiile de resort abilitate în acest sens;
 • d) nu știu/nu răspund.

3.  În opinia dumneavoastră, în situația în care admiterea la Colegiile Naționale va fi organizată prin examen susținut separat de Evaluarea Națională, lucrările elevilor ar trebui să fie evaluate:

 • a) de o comisie formată din cadre didactice care predau în colegiul care organizează concurs propriu de admitere;
 • b) de o comisie formată din cadre didactice care predau la mai multe dintre colegiile care organizează concurs propriu de admitere;
 • c) de o comisie formată din cadre didactice care nu predau la colegiul/colegiile care organizează concurs propriu de admitere;
 • d) de o comisie formată din cadre didactice care predau în alt județ decât cel în care se află colegiul/colegiile care organizează concurs propriu de admitere;
 • e) nu știu/nu răspund.

4. În opinia dumneavoastră, în cazul în care admiterea la Colegiile Naționale va fi organizată prin examen susținut separat de Evaluarea Națională, procentul locurilor ocupate prin acest tip de examen ar trebui să fie:

 • a) 90%
 • b) 75%
 • c) 50%
 • d) 25%
 •  e) nu știu/nu răspund

5.  În opinia dumneavoastră, pentru a intra în învățământul liceal, absolvenții de gimnaziu ar trebui să susțină examene la:

 • a) limba română și matematică (conform modelului actual);
 • b) limba română, matematică și o disciplină specifică profilului și specializării alese;
 • c) limba română și o disciplină specifică profilului și specializării alese;
 • d) două probe din ariile curriculare limbă și comunicare, matematică și științe;
 • e) o probă transdisciplinară;
 • f) nu știu/nu răspund.

6. În opinia dumneavoastră, examenul de bacalaureat ar trebui să fie susținut:

 • a) la aceleași probe și discipline ca în prezent, astfel: o probă de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, o probă de evaluare a competenței lingvistice la o limbă de circulație internațională, o probă de evaluare a competențelor digitale, o probă scrisă la limba și literatura română (probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările), două probe scrise, diferențiate pe discipline, în funcție de profilul absolvit, probe la limba maternă (dacă este cazul);
 • b) la probele și disciplinele propuse în proiectul Legii învățământului preuniversitar, astfel: două probe de evaluare a competențelor lingvistice la două limbi de circulație internațională, o probă de evaluare a competențelor digitale, o probă scrisă de evaluare a competențelor la disciplinele din trunchiul comun (probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările; aceasta constă într-o probă unică, prin care se evaluează competențele generale formate pe parcursul ciclului liceal la limba și literatura română , matematică, științe, istoria și geografia României și Europei și științe socio-umane), probe scrise, facultative, specifice profilului sau specializării, probă scrisă la limba și literatura maternă (dacă este cazul);
 • c) nu știu/nu răspund.

7. În opinia dumneavoastră, probele din cadrul examenului de bacalaureat ar trebui:

 • a) să fie diferențiate, la disciplinele de profil, după modelul actual;
 • b) să aibă subiecte comune pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările, cu excepția probei facultative susținută la o disciplină de profil, după modelul propus în proiectul Legii învățământului preuniversitar;
 • c) nu știu/nu răspund.

Chestionarul poate fi completat AICI .

Ce prevede proiectul Legii învățământului preuniversitar la articolele 74, 75 și 76:

Art. 74
(1) După absolvirea gimnaziului, elevii urmează învăţământul liceal.
(2) Unitățile de învățământ liceal cu statut de Colegiu național pot organiza concurs de admitere în clasa a IX-a, pentru maximum 90% din numărul de locuri atribuite prin planul de școlarizare. Restul locurilor se ocupă prin repartiție computerizată, în urma susținerii evaluării naționale.
(3) În situația în care nu se ocupă toate locurile prin organizarea concursului de admitere prevăzut la alin.(2), locurile rămase se ocupă prin repartiție computerizată, în urma susținerii evaluării naționale.
(4) Data desfășurării concursului de admitere este stabilită de Ministerul Educației și se face publică la începutul fiecărui an școlar.
(5) Organizarea concursului și criteriile de admitere se stabilesc prin decizia Consiliului de administrație al unității de învățământ, care se publică pe site-ul instituției, la începutul fiecărui an școlar.
(6) Desfășurarea concursului de admitere se va finaliza cu cel puțin 3 săptămâni înainte de prima probă a evaluării naționale. Probele scrise trebuie să respecte programa școlară. În elaborarea subiectelor sau organizarea concursului de admitere nu pot fi implicate persoane care au rude până la gradul al III-lea sau afini sau cadre didactice care desfășoară meditații cu elevii, care finalizează clasa a VIII-a la momentul derulării concursului.
(7) Absolvenții clasei a VIII-a care au participat la concursul de admitere organizat conform alin. (2) și nu au fost admiși pot participa la evaluarea națională în vederea repartizării computerizate.
(8) Candidații declarați admiși la concurs pot fi organizați în clase de excelență. Colegiile naționale care înființează clase de excelență trebuie să obțină statutul de unitate pilot de excelență, prin ordin al ministrului educației. Procedura de acordare a statutului de unitate pilot de excelență se aprobă prin ordin al ministrului educației, la propunerea Centrului Național de Excelență.
(9) Modul de organizare și funcționare a claselor de excelență organizate în condițiile alin. (8) se stabilește prin ordin al ministrului educației.
(10) Locurile din unitățile de învățământ liceal care nu au statut de colegiu național vor fi ocupate prin repartizare computerizată, pe baza mediei obținute la evaluarea națională de la finalul clasei a VIII-a din ariile curriculare limbă şi comunicare, matematică şi ştiinţe, organizată conform unei metodologii aprobate de Ministerul Educației.
(11) Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în liceu este elaborată de Ministerul Educaţiei şi este dată publicităţii, pentru fiecare generaţie, cel mai târziu la începutul clasei a-VIII-a.
(12) Unitățile de învățământ din cadrul învățământului liceal vocațional organizează anterior repartiției computerizate și probe de aptitudini specifice care se stabilesc de către acestea.
(13) Unitățile de învățământ din cadrul învățământului liceal profesional dual stabilesc condiţiile de acces în colaborare cu operatorii economici parteneri.
(14) Pentru situațiile prevăzute la alin. (12) și (13) unităţile de învăţământ au obligaţia de a publica pe site-ul instituției, disciplina sau disciplinele la care se susţin probele de aptitudini, programele și procedurile de organizare a acestora, pentru fiecare generație, până cel mai târziu la începutul clasei a VIII-a. Probele suplimentare de admitere se susţin la cel mult două discipline.

Art. 75
(1) Absolvenţii învăţământului liceal primesc diploma de absolvire, foaia matricolă și, după caz, certificat de calificare profesională de nivel 3 sau 4, parte a portofoliului personal educaţional, care atestă finalizarea studiilor liceale şi care conferă dreptul de acces, în condiţiile legii, în învăţământul postliceal sau pe piața muncii.
(2) Elevii care au promovat clasa a XII-a de liceu cu frecvență, respectiv clasa a XIII-a de liceu – frecvență redusă pot susține examenul național de bacalaureat.
(3) Absolvenții învățământului liceal care susțin și promovează examenul național de bacalaureat dobândesc diplomă de bacalaureat, care le dă dreptul de acces în învățământul superior, în condițiile legii.
(4) Examenul național de bacalaureat constă în susținerea următoarelor probe:
A – proba scrisă de evaluare a competențelor la disciplinele cuprinse în trunchiul comun – probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările; aceasta constă într-o probă unică, prin care se evaluează competențele generale formate pe parcursul ciclului liceal la limba și literatura română , matematică, științe, istoria și geografia României și Europei și științe socio-umane.
B – două probe de evaluare a competențelor lingvistice la două limbi de circulație internațională. Rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de competență corespunzător Cadrului european comun de referință pentru limbi. Elevii care promovează, pe parcursul învățământului preuniversitar, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine au dreptul la recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene, la cerere și conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației;
C – proba de evaluare a competențelor digitale. Rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de competență, în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu. Elevii care promovează, pe parcursul învățământului preuniversitar, examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale au dreptul la recunoașterea și la echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene, la cerere și conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației;
D – probă scrisă la Limba și literatura maternă – probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale;
E – probe scrise, facultative, specifice profilului sau specializării, după cum urmează:
a) pentru profilul real, specializarea matematică-informatică, din filiera teoretică, o probă scrisă din matematică și informatică cu accent pe competențele dezvoltate în cadrul acestei specializări;
b) pentru profilul real, specializarea științele-naturii, din filiera teoretică, o probă scrisă din fizică, chimie și biologie cu accent pe competențele dezvoltate în cadrul acestei specializări;
c) pentru profilul umanist, specializarea științe sociale, din filiera teoretică, o probă scrisă din istorie și științe socio-umane, cu accent pe competențele dezvoltate în cadrul acestei specializări;
d) pentru profilul umanist, specializarea filologie, din filiera teoretică o probă scrisă din limba și literatura română și limba și literatura unei limbi de circulație internațională studiate, cu accent pe competențele dezvoltate în cadrul acestei specializări;
e) pentru filiera profesională, o probă scrisă specifică domeniului de pregătire;
f) pentru filiera vocațională, o probă specifică profilului sau specializării.
(5) Conținuturile programelor de examen sunt stabilite de Ministerul Educației și se dau publicității la începutul primei clase de liceu, în condițiile legii. Calendarul, metodologia, precum și modul de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat se stabilesc de Ministerul Educației și se dau publicității, pentru fiecare generație, la începutul ultimei clase de liceu.

Art.76
(1) Examenul naţional de bacalaureat se consideră promovat de către absolvenţii învăţământului secundar superior, liceal, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) au susţinut probele B, C prevăzute la art.75 alin. (4) și au obținut cel puțin nivelul „independent”;
b) au susţinut proba A prevăzută la art.75 alin. (4) şi au obţinut cel puţin nota 6;
c) au susţinut proba D prevăzută la art.75 alin. (4) şi au obţinut cel puţin nota 6;
(2) În urma promovării examenului naţional de bacalaureat, absolventului i se eliberează diploma de bacalaureat.
(3) Absolvenţilor de liceu care au susţinut probele B și C prevăzute la art. 75 alin. (4) li se eliberează certificate care atestă nivelul de competenţă lingvistică, respectiv nivelul de competenţă digitală. Eliberarea acestor certificate nu este condiţionată de promovarea probelor scrise și practice prevăzute la art. 75 alin. (4).
(4) Proba E nu condiționează promovarea examenului de bacalaureat.
(5) Absolvenţilor de liceu care au susţinut proba E prevăzută la art. 75 alin. (4) li se eliberează certificate care atestă nivelul de competenţe specifice profilului sau specializării corespunzător probei susținute.
(6) În cazul nepromovării examenului naţional de bacalaureat, pot fi recunoscute în sesiunile următoare, la cerere, rezultatele la probele B și C susţinute conform prevederilor art. 75 alin. (4), precum și rezultatele la probele A, D, E, prevăzute la art. 75 alin. (4), care au fost promovate.
(7) În decursul unui an şcolar se organizează două sesiuni ale examenului naţional de bacalaureat.
(8) Prin excepţie de la prevederile alin. (7), în cazuri temeinic justificate, se poate organiza și sesiune de bacalaureat specială, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei.
(9) Candidaţii pot susţine probele din cadrul examenului naţional de bacalaureat fără taxă, de cel mult trei ori. Prezentările ulterioare la aceste examene sunt condiţionate de achitarea unor taxe stabilite de Ministerul Educaţiei.
(10) Evaluările B și C prevăzute la art. 75 alin. (4) se organizează şi se desfăşoară la nivelul unităţii de învăţământ, în timpul anului şcolar, în condiţiile stabilite prin metodologie specifică.
(11) Probele scrise A, D, E la examenul naţional de bacalaureat, prevăzute la art.75 alin. (4), se susţin după încheierea cursurilor, în condiţiile stabilite prin metodologie specifică.
(12) În situaţia în care absolvenţii studiilor liceale nu au susţinut/nu au promovat examenul naţional de bacalaureat, aceştia pot beneficia de cursuri de pregătire, organizate la nivelul unităţilor de învăţământ liceal, precum şi la nivelul instituţiilor de învăţământ superior acreditate. Fiecare absolvent poate beneficia o singură dată de finanţare pentru a participa la cursurile de pregătire pentru examenul național de bacalaureat. Cursurile de pregătire în vederea promovării examenului naţional de bacalaureat, aprobate de Ministerul Educaţiei, se desfăşoară potrivit unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei.

Citește și:

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.