Înscrierile la liceu pentru absolvenții clasei a VIII-a încep pe 16 iulie. Pașii de urmat în completarea fișelor cu opțiuni – admiterea la liceu 2021

0

ADMITERE LICEU 2021. Completarea fișelor de înscriere pentru admiterea la liceu începe vineri, 16 iulie. Absolvenții clasei a VIII-a și părinții acestora pot depune fișele cu opțiuni în format fizic sau le pot transmite în format electronic. Repartizarea computerizată în licee va avea loc pe 24 iulie. Joi, 15 iulie, va fi publicată ierarhia absolvenților de clasa a VIII-a, pentru fiecare județ în parte și pentru București.

Înscrierea în clasa a IX-a a absolvenţilor de gimnaziu se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opţiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv și în limita locurilor aprobate, prin planul de şcolarizare.

Media de admitere la liceu se calculează ca media ponderată între media generală la Evaluarea Națională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80% şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

Calculul mediei de admitere se face astfel: MA = 0,2 × ABS + 0,8 × EN, unde: MA = media de admitere; ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a.

Potrivit calendarului admiterii la liceu 2021, completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, se desfășoară în perioada 16 – 22 iulie, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic. În data de 24 iulie, elevii vor fi repartizați computerizat în licee.

Completarea fișelor de înscriere

 • Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora se poate realiza la sediul unității de învățământ pe care a absolvit-o candidatul sau prin formularul ”Fișa de înscriere” transmis electronic.
 • Completarea opțiunilor la sediul unității de învățământ se face pe baza unei programări realizate telefonic sau prin e-mail. Completarea opțiunilor se face de către candidat în prezența părintelui acestuia și a dirigintelui clasei. Aceștia, împreună cu candidatul, vor semna Fișa de înscriere.
 • La solicitarea candidatului/părintelui, unitatea de învățământ poate transmite electronic Fișa de înscriere a candidatului, în vederea completării opțiunilor de către candidat, în prezența părintelui. În acest caz, Fișa de înscriere se transmite scanată pe adresa de e-mail comunicată de către candidat sau părintele acestuia. Completarea opțiunilor se face de către candidat în prezența părintelui, care vor semna Fișa de înscriere și o vor retransmite unității de învățământ, scanată/fotocopiată. Unitatea de învățământ va confirma, prin e-mail, primirea documentului.
 • În procesul de completare a opțiunilor, candidatul/părintele poate beneficia de asistență din partea dirigintelui clasei, prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință on-line). În situația în care informațiile din documentul transmis electronic sunt incomplete, nu sunt lizibile sau dacă se constată inadvertențe între informațiile din document și cele din baza de date, unitatea de învățământ poate solicita candidatului/părintelui prezentarea la sediul unității.
 • În situația transmiterii prin mijloace electronice a fișei de înscriere, candidatul și părintele vor transmite unitățiii de învățământ și o declarație-tip pe proprie răspundere, cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în fișa de înscriere (declarația o regăsiți aici).
 • Introducerea în baza de date computerizată a opțiunilor din fișele de înscriere se realizează de către unitatea de învățământ de proveniență a candidaților.

Comunicarea rezultatelor

 • Rezultatele candidaților la admiterea computerizată vor fi publicate în formă anonimizată (coduri). Codurile individuale aferente candidaților sunt codurile primite de aceștia la Evaluarea Națională.
 • În cazul absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut Evaluarea Națională, codul individual aferent candidatului reprezintă numărul de înregistrare, la Comisia de Admitere Județeană/a municipiului București, a cererii prin care s-a solicitat înscrierea în vederea admiterii.
 • Rezultatele admiterii vor fi afișate la nivelul unităților de învățământ și al inspectoratelor școlare, dar și pe site-ul admitere.edu.ro.

Departajarea candidaților

 • În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii:

a) media generală la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a
b) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
c) nota obţinută la proba de limba și literatura română din cadrul Evaluării Naţionale;
d) nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale;
e) nota obţinută la proba de limbă maternă din cadrul Evaluării Naţionale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoștinţelor de limbă maternă, în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale.

 • În cazul în care, la o unitate de învăţământ, pe ultimul loc, există candidaţi cu opţiunea
  exprimată pentru acea unitate școlară care au mediile de admitere şi toate mediile menţionate mai sus egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi admişi la opţiunea solicitată. (sursa: Broșura de admitere an școlar 2021-2022- București)

Depunerea dosarelor

 • În perioada 25 – 28 iulie 2021, candidații vor depune/transmite la unităţile de învățământ liceal la care au fost declaraţi admişi dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.
 • Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se
  efectuează pe baza următoarelor acte: cererea de înscriere; cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere; adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională-clasa a VIII-a; foaia matricolă pentru clasele V – VIII (cu calculul mediei generale); fişa medicală.

Calendarul admiterii la liceu pentru anul școlar 2021-2022

Prima etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat

 • 16 – 22 iulie 2021: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic./ Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită! /Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt județ și depunerea/transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere.
 • 24 iulie 2021: Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților
  clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021 – 2022.
 • 24 iulie 2021: Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în
  învățământul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere./ Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal de stat din județ/municipiul București.
 • 25 – 28 iulie 2021: Depunerea/Transmiterea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați.
 • 29 iulie 2021: Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal de stat a situației
  locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această
  etapă de admitere.

 A doua etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat

 • 29 iulie 2021: Afișarea situației locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate candidaților rromi, precum și a celor destinate candidaților cu CES, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă.
 • 29 iulie 2021: Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini sau la probele de
  verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, inclusiv a candidaților pe locurile speciale pentru rromi și a candidaților pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă.
 • 30 iulie 2021: Desfășurarea/Echivalarea probelor de aptitudini sau a probelor de
  verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.
 • 2 august 2021: Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și la probele de verificare a
  cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și rezolvarea eventualelor contestații.
 • 29 iulie – 5 august 2021: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și de către candidații care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat Notă: Completarea opțiunilor în fișe se realizează la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic.
 • 6 august 2021: Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a candidaților
  din a doua etapă a admiterii.
 • 6 august 2021: Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în a doua etapă a admiterii în învățământul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere./ Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal de stat din județ/municipiul București.
 • 6 – 7 august 2021: Depunerea/Transmiterea dosarelor de înscriere la școlile la care au fost repartizați candidații din etapa a doua.

Citește și: 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here