Calendarul concursului de Titularizare 2021. Proba scrisă va avea loc pe 21 iulie – ordin de ministru

0

Proba scrisă a concursului de titularizare 2021 va avea loc anul viitor pe 21 iulie, potrivit calendarului aprobat prin ordin al ministrului Educației. Primele rezultate ale examenului vor fi afișate pe 27 iulie, iar cele finale, după soluționarea contestațiilor, pe 3 august 2021.

Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2021 – 2022 și metodologia-cadru au fost publicate săptămâna aceasta în Monitorul Oficial.

Conform documentului, proba scrisă din cadrul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice din învăţământul preuniversitar (titularizare) este programată în data de 21 iulie 2021. Pe 27 iulie se vor comunica rezultatele iniţiale, urmând ca în zilele de 27 şi 28 iulie să fie înregistrate contestaţiile.

Soluţionarea contestaţiilor se va realiza între 29 iulie și 2 august, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 3 august.

Pe 4 august va avea loc repartizarea cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei şi a candidaţilor care au participat la concursul naţional sesiunea 2021 pe posturi didactice/catedre publicate pentru angajare nedeterminată.

Înscrierile la etapele de mobilitate, transmiterea şi preluarea contestaţiilor se pot realiza şi electronic, în sistem online, iar şedinţele de repartizare se pot organiza şi desfăşura şi în mediul online, conform procedurilor stabilite de inspectoratele şcolare.

Calendarul concursului de Titularizare 2021

– Ocuparea prin concurs naţional a posturilor didactice/catedrelor declarate  vacante/rezervate în învățământul preuniversitar –

 • înregistrarea, analizarea şi soluţionarea cererilor de concediu fără plată în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ şi transmiterea situaţiei la inspectoratele şcolare; Până la 7 mai 2021
 • verificarea și publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs; Termen: 10 mai 2021
 • înregistrarea dosarelor de înscriere a candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2021, la inspectoratele şcolare/centrele de înscriere; Perioada: 11-17 mai 2021
 • verificarea și avizarea dosarelor candidaților de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de organizare și desfășurare a concursului; Perioada: 12-18 mai 2021
 • validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului; neprezentarea la validare a absolvenţilor din promoțiile anterioare, atrage după sine anularea înscrierii la concurs. Perioadele: 19-20 mai 2021; 13-16 iulie 2021 pentru absolvenții promoției 2021/absolvenţii 2021 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/ departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic.

Notă: În perioada 11-17 mai 2021 pot depune dosare de înscriere şi cadrele didactice a căror reducere de activitate a apărut în perioada aprilie-mai 2021.

În mod excepţional, absolvenţii promoţiei 2021 (studiilor medii/postliceale/universitare de licență/universitare de masterat/departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverinţa de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în data de 21 iulie 2021, până la ora 8.00. Absolvenţii promoţiei 2021 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, numai după prezentarea adeverinţei de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică.

Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, candidaţii nu mai validează fişele de înscriere şi optează, în scris, pentru judeţul/municipiul Bucureşti în care se prezintă la repartizare.

 • afișarea, la avizierele inspectoratelor şcolare, a:

(i) listei candidaților înscriși și a graficului privind susținerea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă;
(ii) listei cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei înscrise la concursul naţional care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate şi a listei
posturilor didactice/catedrelor pe care sunt angajate aceste cadre didactice. Termen: 21 mai 2021

Notă: Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, candidatul care observă erori în datele afișate informează, în scris, prin poștă electronică, inspectoratul școlar în vederea corectării acestora până la data de 16 iulie 2021.

 • stabilirea centrelor de concurs şi comunicarea acestora la Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Direcţia Generală Învăţământ Preuniversitar;
 • organizarea și desfășurarea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă şi soluţionarea contestaţiilor la aceste probe. Perioada: 24 mai – 25 iunie 2021

Notă: În perioada 24 mai-25 iunie pot participa la probele practice/orale şi inspecţiile la clasă şi cadrele didactice titulare rămase cu reducerea de activitate nesoluţionată sau a căror reducere de activitate a apărut în perioada aprilie-mai 2021.

Cadrele didactice titulare solicitate pentru detaşare în interesul învăţământului pot participa la probele practice/orale în perioada 24 mai –4 iunie 2021.

 • afişarea rezultatelor la probele practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă; Termen: 2 iulie 2021
 • desfășurarea probei scrise; Termen: 21 iulie 2021
 • comunicarea rezultatelor iniţiale; Termen: 27 iulie 2021
 • înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare; Perioada: 27-28 iulie 2021
 • soluţionarea contestațiilor; Perioada: 29 iulie – 2 august 2021
 • comunicarea rezultatelor finale; Termen: 3 august 2021
 • repartizarea cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au participat la concursul naţional, sesiunea 2021, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. a) sau 80 alin. (9), după caz;
 • repartizarea candidaţilor conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. b) sau 80 alin. (9), după caz; Termen: 4 august 2021
 • ședință de repartizare, în ordine, a:

(i) cadrelor didactice titulare, conform prevederilor 74 alin. (3), lit. c);
(ii) cadrelor didactice titulare, conform prevederilor 74 alin. (3), lit. d);
(iii)cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică de predare incompletă,
conformprevederilor 74 alin. (3), lit. e);
(iv)cadrelor didactice titulare, conform prevederilor 74 alin. (3), lit. f) sau 80 alin. (9), după caz; Termen: 5 august 2021

 • reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate; Termen: 6 august 2021
 • emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră. Perioada: 9-23 august 2021.

Consultă textul integral al Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2021 – 2022 și calendarul complet.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.