Titularizare 2020. Miercuri are loc proba scrisă. Examenul începe la ora 9.00. Primele rezultate, afișate pe 4 august

0
Foto: www.botosaniexpress.ro

TITULARIZARE 2020. Proba scrisă din cadrul concursului național de titularizare, sesiunea 2020, se va desfășura miercuri, 29 iulie. Examenul începe la ora 9.00, accesul candidaţilor în centrele de concurs fiind permis până la ora 8,15. Primele rezultate ale probei vor fi afișate în data de 4 august, iar cele finale pe 11 august.

Conform Ministerului Educației, proba scrisă a concursului de Titularizare se va desfășura cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare în vigoare.

În procedura emisă de MEC se arată că preşedintele şi secretarul comisiei din centrul de concurs sau membrii desemnaţi de preşedintele comisiei din centrul de concurs distribuie plicurile sigilate cu subiectele în sălile de concurs, astfel încât la ora 9,00 acestea să se poată desface în prezenţa candidaţilor.

Adresa MEC, către inspectoratele școlare

După primirea subiectelor de concurs, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore. Conform procedurii, candidaţii au obligaţia de a redacta lucrarea scrisă cu cerneală sau pix de culoare albastră. Desenele/graficele se pot realiza şi cu creionul negru. Este interzisă utilizarea instrumentelor de scris (stilou, pix) a căror cerneală se poate şterge. Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală, iar schemele/desenele cu o linie oblică.

În fiecare sală de concurs se recomandă să fie repartizaţi candidaţi care susţin concursul la cel puţin două discipline diferite.

Candidații care în timpul desfăşurării probei scrise sunt surprinşi copiind, având asupra lor telefoane mobile sau alte mijloace de calcul sau de comunicare la distanţă ori transmiţând soluţii cu privire la subiecte, sunt eliminaţi din concurs. Aceeaşi măsură se aplică şi pentru orice altă tentativă de fraudă. Candidaţii eliminaţi din concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu sunt repartizaţi pe posturi didactice/catedre în anul şcolar 2020 – 2021.

Instrucțiuni pentru candidați (sursa: ISJ Cluj)

 1. Lucrarea scrisă se susține în fiecare centru de concurs, în data de 29 iulie 2020, începând cu orele 9,00.
 2. Intrarea în sala de examen se realizează cu mască și numai pe bază de buletin/carte/adeverinţă de identitate sau paşaport, în mod excepțional și pe baza permisului de conducere sau a cărții de alegător, începând cu ora 7.00 și cel târziu  până la ora 8,15, înainte de a fi deschis plicul cu subiecte.
 3. Pentru redactarea lucrărilor se foloseşte cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru. Este interzisă utilizarea instrumentelor de scris (stilou, pix) a căror cerneală se poate şterge.
 4. Candidaţii nu pot avea asupra lor, în sala de examen, obiecte sau materiale din următoarele categorii: genţi, poşete, ziare, reviste, cărţi, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte mijloace care intermediază/facilitează comunicarea la distanţă, precum şi alte obiecte/ materiale a căror utilizare afectează desfăşurarea examenului în condiţii de legalitate, echitate şi obiectivitate. Candidații pot avea dicționare pentru disciplinele latină sau greacă veche și planurile de conturi pentru disciplina„economic, administrativ, poștă”.
 5. Materialele şi/sau obiectele nepermise vor fi depuse în sala de depozitare a obiectelor personale, înainte de intrarea în sala de examen.
 6. Candidaţii care introduc în sala de concurs materiale nepermise, din categoria acelora menţionate la alin. (4) sau compatibile cu acelea, chiar dacă nu le utilizează în momentul în care sunt depistaţi, sunt eliminaţi din examen pentru tentativă de fraudă, prin decizie motivată a preşedintelui comisiei din centrul de concurs, situaţie în care asistenţii supraveghetori sau membrii comisiei din centrul de concurs încheie un proces-verbal.
 7. Candidații eliminați din concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu sunt repartizați pe posturi didactice/catedre în anul școlar 2020-2021.
 8. Aşezarea în bănci se realizează respectând strict tabelul întocmit de comisia de concurs şi afişat pe uşa sălii de concurs.
 9. Pentru ciorne, se utilizează numai colile marcate cu ştampila„Concurs de ocupare a posturilor didactice”.
 10.  Pe foaia tipizată, candidaţii completează, cu majuscule, denumirea disciplinei de concurs, copiind formularea din subiectul primit.
 11. Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală iar schemele/desenele cu o linie oblică.
 12. Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, nici un candidat nu mai poate intra sau părăsi sala, decât dacă predă lucrarea, subiectul, codurile de bare, ciornele şi semnează de predare.
 13. Candidaţii, care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte, pierd dreptul de a mai susţine proba scrisă.
 14. În cazuri excepţionale, dacă un candidat se simte rău şi solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoţit de unul dintre profesorii asistenți, până la înapoierea în sala de concurs. În această situaţie timpul alocat rezolvării subictelor nu se prelungeşte.
 15. Candidatii care din motive de sănătate sunt obligaţi să părăsescă sala de concurs pot solicita anularea lucrării, pe baza unei declaraţii scrise.
 16. Candidaţii care renunţă din proprie iniţiativă la concurs, pot solicita anularea lucrării, pe baza unei declaraţii scrise şi pot părăsi sala după cel puţin două ore de la deschiderea plicului cu subiecte.
 17. În situaţiile de la alin. (15) si (16) lucrările scrise nu vor fi evaluate iar în statistici candidaţii respectivi vor fi consideraţi retraşi.
 18.  Candidaţii nu au dreptul de a părăsi sălile de concurs având asupra lor subiectele de concurs, coduri de bare și ciorne.
 19. Durata de redactare a lucrărilor este de 4 ore, socotit din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor pentru fiecare candidat, timp ce nu poate fi depăşit.
 20. Candidaţii care susţin probele în limbile minorităţilor naţionale vor primi simultan varianta de subiecte atât în limba maternă, cât şi în limba română.
 21. Candidaţii, care în timpul desfăşurării probei scrise sunt surprinşi copiind, având asupra lor telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distanță ori transmiţând soluţii cu privire la subiecte, sunt eliminaţi din concurs, prin decizie motivată a preşedintelui comisiei din centrul de concurs, situaţie în care asistenţii supraveghetori sau membrii comisiei din centrul de concurs încheie un proces-verbal. Aceeaşi măsură se aplică şi pentru orice tentativă de fraudă.
 22. Candidaţii completează datele personale în spaţiul dedicat, pe toate foile de concurs tipizate scrise, care se sigilează. Înscrierea numelui candidaţilor, numelui unor unități de învățământ sau a altor nume proprii care nu au legătură strictă cu subiectul în afara spațiului care se sigilează, precum și orice alte semne distinctive pe foile de concurs, destinate lucrărilor scrise sau pe ciorne, determină anularea lucrărilor scrise.
 23. Candidaţii sigilează lucrările scrise, folosind numai etichetele destinate acestui scop, după ce toți profesorii asistenți au semnat în spatiul dedicat, în prezenţa responsabilului de sală, după care se aplică ştampila circulară cu diametrul de 35 mm „Concurs de ocupare a posturilor didactice” şi semnătura preşedintelui comisiei.
 24. După ce îşi încheie lucrările, candidaţii numerotează foile de concurs sub îndrumarea supraveghetorilor, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colţul din dreapta, indicând pagina curentă şi numărul total de pagini scrise, de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, în situaţia în care candidatul a scris în total 5 (cinci) pagini. Se numerotează toate paginile pe care candidatul a scris, inclusiv prima pagină şi acelea pe care sunt scrise doar câteva rânduri, partea nescrisă fiind barată de către profesorii asistenţi.
 25. După ce termină redactarea lucrărilor, candidaţii predau lucrările scrise, codurile de bară neutilizate, ciornele și subiectul responsabilului de sală, semnează în borderoul de predare a lucrărilor, menţionând numărul de pagini scrise şi numărul codurilor de bare utilizate/neutilizate, conform prevederilor Procedurii rvizuite nr. 32446/24.07.2020 privind desfăşurarea probei scrise, sigilarea și securizarea lucrărilor scrise din cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar – sesiunea 2020;
 26. Responsabilul de sală verifică în prezenţa candidatului, la predarea lucrării scrise, dacă au fost aplicate coduri de bare în ordine crescătoare pe toate foile tipizate ale lucrării scrise şi dacă toate foile tipizate sunt sigilate, conform modelului tip.
 27. Spaţiile libere ale întregii lucrări se anulează cu linie frântă în forma literei „Z”, de către un profesor asistent, în faţa candidatului.
 28. Ciornele se predau separat, odată cu lucrarea scrisă, responsabilului de sală, fără să aibă valabilitate în evaluarea lucrării şi la eventualele contestaţii.
 29. La finalizarea probei scrise, candidaţii nu au dreptul de a părăsi sălile de concurs având asupra lor subiectele de concurs, coduri de bară și ciorne.
 30. Candidaţii sunt informaţi de către asistenţii supraveghetori responsabili de săli, la intrarea în sala de examen, cu privire la prevederile metodologice şi procedurale referitoare la desfăşurarea probei scrise şi semnează procese-verbale care să ateste informarea.
 31.  Candidaţii vor putea consulta baremele de corectare pentru fiecare disciplină de concurs după finalizarea probei scrise.
 32. În sală rămân cel puţin 3 (trei) candidaţi până la predarea ultimei lucrări.
 33. Rezultatele concursului vor fi afişate la sediul unităţii de învăţământ în care s-a desfăşurat proba scrisă  şi la Inspectoratul Şcolar Judeţean, la data prevăzută de Calendar.
 34. Contestaţiile se depun la sediul inspectoratului şcolar în termenul prevăzut de Calendar.

Rezultatele concursului de Titularizare 2020

Primele rezultate ale probei scrise vor fi afișate pe 4 august (titularizare.edu.ro), iar contestațiile vor fi depuse în perioada 4-5 august, acestea putând fi transmise și prin poștă electronică, prevede calendarul aprobat de MEC.

Rezultatele finale vor fi publicate în data de 11 august, iar repartizarea candidaților care au obținut minimum nota 7 la proba scrisă va avea loc pe 13 august.

Repartizarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă. Pentru titularizarea cadrelor didactice este nevoie de minimum nota 7.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here