Admiterea în clasa a V-a cu predare intensivă a unei limbi străine, anul școlar 2019-2020: Înscrieri și probe

0
Foto: pixabay.com

Ministerul Educației a elaborat procedura care stabilește modul de organizare şi desfăşurare a admiterii în clasa a V-a cu program intensiv de predare a unei limbi de circulaţie internaţională, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat sau particular, pentru anul școlar 2019-2020.

Potrivit procedurii, publicate pe edu.ro, testul de competență lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a cu predare intensivă a unei limbi moderne de circulație internațională se organizează pentru absolvenții clasei a IV-a, la nivelul unităților de învățământ, care au astfel de clase, după încheierea celui de-al doilea semestru al anului școlar, conform unui grafic propus de unitățile de învățământ preuniversitar și aprobat de inspectoratul școlar.

Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională

 • Elevii care, anterior înscrierii în clasa a V-a, au susţinut examene de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională şi au obţinut o diplomă nivel A1 sau nivel superior sunt admişi fără a mai susţine proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă respectivă, numai dacă numărul total al elevilor care optează pentru acest tip de clase este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobat pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulaţie internaţională.
 • În cazul în care, după încheierea etapei de înscriere a candidaților, numărul total al elevilor înscriși pentru clasa a V-a cu program intensiv este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare al unității de învățământ, părintele, tutorele sau reprezentantul legal al candidatului poate solicita, pe bază de cerere scrisă, recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaștere internaţională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu Testul de competență lingvistică.
 • Lista cu rezultatele finale ale recunoașterii și echivalării se afișează la sediul unității de învățământ și se păstrează la avizier până în momentul afișării rezultatelor finale.
 • Nu se admit contestaţii ale rezultatelor obţinute în urma activităţii de recunoaștere și echivalare.

Descarcă Lista examenelor cu recunoaștere internațională

Testul de competență lingvistică

Probele de concurs și structura subiectelor

 • În cazul în care, după încheierea etapei de înscriere a candidaților, numărul total al elevilor înscriși pentru clasa a V-a cu program intensiv este mai mare decât numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare al unității de învățământ, toţi elevii susţin Testul de competență lingvistică.
 • Testul de competență lingvistică vizează evaluarea competențelor de comunicare într-o limbă modernă de circulație internațională şi a cunoștințelor acumulate de către elevi în clasele a III-a și a IV-a şi constă dintr-o probă orală și o probă scrisă.

PROBA ORALĂ

 • Etapa I – lecturarea cu voce tare a unui text în limba modernă studiată. Textul înscris pe biletul de testare trebuie să fie selectat pe baza programelor școlare pentru clasele a III-a și a IV-a, în vigoare, cu respectarea recomandărilor specifice fiecărei limbi moderne (teme recomandate și site-uri utile). Lecturarea textului este urmată de formularea de răspunsuri la 23 întrebări înscrise pe biletul de testare, răspunsuri care să dovedească înțelegerea globală şi detaliată a textului citit.
 • Etapa a II-a – realizarea unui dialog interactiv (elev-elev) pe o temă dată, având unul dintre membrii comisiei drept moderator.

Biletele necesare pentru proba orală vor fi elaborate astfel:

    • Pentru etapa I – un set de bilete (grupate conform temelor recomandate în programele școlare pentru clasele a III-a și a IV-a, în vigoare), conținând fiecare un text de 50-75 cuvinte şi 2-3 întrebări de verificare a înțelegerii globale şi detaliate a textului respectiv.
    • Pentru etapa a II-a – un set de bilete conţinând subiecte de interacţiune verbală în conformitate cu programa şcolară, în vigoare, pentru clasele a III-a şi a IV-a. Elevii, grupați în perechi numite de comisie, extrag un bilet pentru fiecare pereche, pregătesc interacţiunea verbală timp de 3-5 minute şi apoi revin în faţa comisiei pentru a prezenta conversaţia/ interacțiunea pe tema dată.
    • Pentru proba orală, etapa I, numărul subiectelor propuse este cel puțin egal cu jumătate din numărul candidaților înscriși.
    • Pentru proba orală, etapa a II-a, numărul subiectelor propuse este cel puțin egal cu un sfert din numărul candidaților înscriși.

PROBA SCRISĂ – timp de lucru: 1 ORĂ

 • Proba scrisă constă în redactarea unui text de 50–75 cuvinte pe o temă dată și demonstrează, atât capacitatea de exprimare în scris, cât și însușirea principalelor funcții comunicative/acte de limbaj, conform standardelor curriculare de performanță, prevăzute de programa școlară pentru clasele a III-a şi a IV-a, în vigoare.
 • Pentru proba scrisă se asigură un număr de minimum 5 și maximum 10 variante de subiect.

Evaluarea probelor și afișarea rezultatelor

  • Răspunsul candidaților este apreciat cu punctaje cuprinse între 1 – 100, după cum urmează:
    • PROBA ORALĂ – 75 puncte: Etapa I – 50 puncte; Etapa a II-a – 25 puncte
    • PROBA SCRISĂ – 25 puncte
  • Afișarea rezultatelor înainte de contestaţii se face conform graficului de desfășurare a testului, la avizier și pe site-ul unităţii de învăţământ.

Contestații

 • La testul de la proba orală nu se admit contestaţii.
 • La proba scrisă, eventualele contestaţii se depun, pe bază de cerere tip, la secretariatul unităţii de învăţământ în termen de 24 ore de la afişarea rezultatelor.
 • Punctajul obţinut de candidat după reevaluarea lucrării rămâne definitiv.
 • Afișarea rezultatelor finale (după contestaţii): la avizier și pe site-ul unităţii de învăţământ.

Puteți consulta aici Procedura MEN – Admitere clasa a V-a intensiv

Calendar Admitere clasa a V-a intensiv 2019, București

Înscrierea candidaților pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională și depunerea certificatelor/diplomelor au loc în perioada 6-13 iunie 2019, conform Inspectoratului Școlar București.

Calendarul probelor:

    • Testul de competență lingvistică se desfășoară după încheierea semestrului al II-lea pentru absolvenţii clasei a IV-a, în perioada 14 – 30 iunie 2019.
    • Fiecare unitate de învăţământ din București, care are inclusă/incluse în planul de școlarizare clasă/clase a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi de circulaţie internaţională, va comunica I.S.M.B., până în data de 05.06.2019, graficul desfășurării probelor din cadrul Testului de competență lingvistică, precum și criteriile suplimentare de admitere sau departajare (de ex., medie minimă de admitere, departajarea prin compararea rezultatelor obținute la una din cele două probe etc).
    • Probele din cadrul Testului de competență lingvistică se programează, în funcţie de numărul de candidaţi înscriși, astfel:
       • Proba scrisă: prima zi din grafic, în intervalul orar 09.00-10.00.
       • Proba orală: prima zi din grafic, după proba scrisă, începând cu orele 11.00, sau a doua zi din grafic, începând cu orele 09.00.

Descărcați de aici Procedura ISMB

Documentele necesare le puteți descărca de pe site-ul ismb.edu.ro, secțiunea ”Procedură admitere clasa a V-a intensiv 2019”

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.