Măsurile anunțate de Ministerul Educației după rezultatele slabe de la Simularea Evaluării Naționale

0
Foto: sibiu100.ro

După rezultatele slabe de la Simularea Evaluării Naționale de la clasa a VIII-a din luna martie a acestui an, Ministerul Educației a stabilit un set de măsuri ce ar urma să fie aplicate atât la clasă, cât și la nivel de școală și de inspectorat școlar, pentru ”ameliorarea” rezultatelor elevilor la examenul din vară. Printre aceste măsuri se numără organizarea de ore remediale și pregătire suplimentară (2-4 ore pe săptămână), activități extracurriculare, monitorizarea frecvenței elevilor și diminuarea absenteismului școlar.

Deputatul PNL Florica Cherecheș i-a adresat, în luna martie, o întrebare ministrului Educației referitoare la măsurile pe care ministerul le va lua pentru îmbunătățirea rezultatelor la examenului de Evaluare Națională de la clasa a VIII-a.

”Deși am observat o ușoară creștere față de anul trecut a rezultatelor simulării naționale la clasa a VIII-a, procentul de 53,1% note peste 5 este unul extrem de îngrijorător în perspectiva examenului din această vară. După cum știți, nici elevii din clasa a VII-a nu s-au prezentat mai bine, doar 52,4% dintre ei reușind să obțină minim nota 5 în cadrul primei simulări dedicată clasei a VII-a.

Cu toate că și în anii trecuți rezultatele simulărilor au fost la fel de îngrijorătoare, nu s-au înregistrat progrese semnificative până la ora examenului propriu-zis. Având în vedere aceste aspecte, ce măsuri veți lua pentru ca în lunile rămase, programele remediale să fie aplicate eficient la clasă și rezultatele la examenul final să se îmbunătățească?”, i-a scris parlamentarul ministrului Ecaterina Andronescu.

Ministrul Educației i-a răspuns liberalei, enumerând măsurile ce vor fi luate atât de către profesori, cât și la nivelul școlilor și inspectoratelor școlare. În ceea ce îi privește pe profesori, aceștia vor realiza, între altele, se arată în documentul MEN, activități remediale și activități de pregătire suplimentară în vederea promovării examenului de Evaluare Națională, precum și activități extracurriculare. Potrivit MEN, ”programul acestor tipuri de activități va fi asigurat pentru un număr de 2 – 4 ore pe săptămână, în cadrul celor 40 de ore prevăzute de contractul individual de muncă și fișa postului”.

Iată răspunsul ministrului Educației:

”Având în vedere rezultatele slabe obținute la simularea Evaluării Naționale din perioada 11 – 13 martie 2019, (procentul de 53,1 note peste 5 pentru clasa a VIII-a și 52,4 pentru clasa a VII-a) se impune intensificarea eforturilor tuturor factorilor implicați, pentru asigurarea succesului educațional al tuturor copiilor, inclusiv al copiilor din cadrul grupurilor marginalizate social și în situație de risc, accesului egal al acestora la oportunități, drepturi și servicii din domeniul educațional, astfel încât să se observe o ameliorare a rezultatelor elevilor la examenele naționale.

Astfel, în următoarea perioadă a anului școlar 2018 – 2019 se vor avea în vedere următoarele:

 • la nivelul cadrelor didactice:

Activitatea personalului didactic de predare, reglementată la art. 262 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se va centra pe:

   • parcurgerea integrală a programelor școlare, precum și a programelor specifice pentru examenele naționale, în vederea atingerii standardelor naționale și a prezentării cu succes a elevilor la aceste examene;
   • tratarea diferențiată și individualizarea predării – învățării – evaluării, astfel încât să se asigure progresul școlar real pentru toți elevii;
   • monitorizarea frecvenței și a comportamentului elevilor și creșterea motivației acestora pentru cunoaștere, prin sporirea atractivității activității specifice, învățarea.
   • oferirea unui program de activități remediale/pregătire eficientă a elevilor, urmărindu-se identificarea dificultăților de învățare ale elevilor, în vederea diminuării/ eliminării acestora prin elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea unui plan de intervenție personalizat; supraveghere și îndrumare în efectuarea temelor; activități de încurajare a lecturii independente etc.);
   • activități/programe de susținere a performanței școlare înalte demonstrată în cadrul competițiilor pe discipline școlare și sportive;
   • activități de pregătire suplimentară în vederea susținerii și promovării cu succes a examenului de Evaluare Națională;
   • întâlniri periodice cu părinții elevilor:
   •  activități extracurriculare.

Programul acestor tipuri de activități va fi asigurat pentru un număr de 2 – 4 ore pe săptămână, în cadrul celor 40 de ore prevăzute de contractul individual de muncă și fișa postului.

 • la nivelul unităților de învățământ:
    • monitorizarea și evaluarea standardelor de învățare și a calității procesului de predare – învățare – evaluare, stabilirea de ținte și obiective realiste de îmbunătățire și oferirea suportului necesar pentru ca acestea să fie atinse;
    • stabilirea grupului țintă la nivelul unităților școlare (pe clase/discipline de învățământ) și asigurarea unui program de activități remediale/pregătire suplimentară a elevilor, pe tot parcursul anului terminal (și nu numai), inclusiv la disciplinele prevăzute ca probe la examenele naționale;
    • verificarea de către șeful catedrei/responsabilul comisiei metodice, din unitățile de învățământ, a planurilor remediale, a planurilor de obținere a performanțelor, după consultarea cu membrii catedrei/ comisiei (conform ROFUIP);
    • monitorizarea de către directorii unităților de învățământ a realizării progresului școlar de către elevi, pe baza rezultatelor obținute la simulări;
    • organizarea de simulări ale examenelor naționale la fiecare probă de examen;
    • promovarea unui comportament adecvat al elevilor și diminuarea absenteismului școlar, prin monitorizarea frecvenței elevilor, introducerea sistemului de monitorizare a prezenței la școală a elevilor, informarea permanentă a familiilor privitor la frecvența și comportamentul elevilor, la rezultatele școlare ale acestora.
 • La nivelul inspectoratelor școlare, prin:
   • organizarea de activități de monitorizare, control și consiliere, în vederea parcurgerii integrale a materiei la toate disciplinele, conform standardelor de calitate națională, care să contribuie la adaptarea demersului didactic la nevoile elevilor și la realizarea unei evaluări ritmice, obiective și relevante;
   • monitorizarea frecvenței elevilor și luarea măsurilor pentru prevenirea și diminuarea absenteismului, inclusiv prin introducerea unui sistem de monitorizare a prezenței la școală a elevilor și de informare permanentă a familiilor acestora;
   • monitorizarea implementării programelor de activități remediale/pregătire suplimentară a elevilor, inclusiv în cadrul programului Școala după școală. În acest scop, Inspectoratele școlare județene/al Municipiului București vor iniția demersurile pentru elaborarea unei/unor proceduri care să reglementeze Procesul de monitorizare, de către inspectorii școlari, a programelor de educație remedială derulate de unitățile de învățământ.”

Puteți citi aici răspunsul ministrului Educației

PLAN DE MĂSURI PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA REZULTATELOR LA EVALUAREA NAȚIONALĂ 2019, LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Inspectoratul Școlar al Municipiului București
a elaborat un Plan de măsuri, având drept scop ”îmbunătățirea performanțelor elevilor de clasa a VIII-a care vor susține Evaluarea Națională, în anul școlar 2018-2019”.

Potrivit documentului ISMB, analizarea rezultatelor obținute de către elevii claselor a VII-a și a VIII-a la simularea Evaluării Naționale indică următoarele posibile vulnerabilități”:

  • standarde de performanţă la sfârşitul ciclului gimnazial şi la debutul în învăţământul liceal, puțin concordante cu rezultatele obţinute de elevii claselor a V-a – a VIII-a, la Evaluarea Naţională şi la aplicarea evaluărilor predictive;
  • nivel redus de implicare şi participare activă a unor elevilor, în cadrul activităţilor curente, desfășurate la clasă;
  • preocuparea redusă a unor elevi pentru studiul individual, indusă uneori de lipsa de corelare dintre exemplele discutate în clasă cu itemii propuşi ca temă sau cu volumul de timp asociat rezolvării complete a temei;
  • neadaptarea demersurilor didactice la specificul claselor și neasigurarea atingerii nivelului minim al standardelor de performanţă;
  • lipsa unor „scopuri”, stabilite la nivelul fiecărei ore, care să asigure minimul de retenţie corelat competențelor care sunt evaluate;
  • lipsa unor obiective privind asigurarea transferului și fixării noțiunilor, corelate
   conținuturilor care sunt evaluate, și pe care trebuie să le asigure demersul didactic;
  • lipsa obţinerii feedback-ului la sfârșitul fiecărei ore didactice; 
  • în unele cazuri, dezinteres manifestat de către elevi, față de simulare.

Astfel, la nivelul ISMB se propun activități și acțiuni, între care cele de pregătire suplimentară a elevilor:

 • la nivelul unităților de învățământ cu nivel gimnazial vor fi organizate, de către profesorii de specialitate, activități de pregătire suplimentară (2-4 ore pe săptămână, în cadrul celor 40 de ore prevăzute în CIM și Fișa postului);
 • fiecare unitate de învăţământ va actualiza graficul pregătirilor suplimentare, pentru discipline la care se susține Evaluarea Națională, pentru clasele a VII-a și a VIII-a, ca parte a planului de acţiune la nivelul şcolii; directorul unităţii va monitoriza modul în care aceste activităţi se desfăşoară şi va sprijini cadrele didactice în derularea optimă a acestui tip de activitate;
 • lunar, la nivelul unităţii de învăţământ, se vor analiza prezenţele elevilor la orele de specialitate şi la orele de pregătire suplimentară; se recomandă ca, după caz, organizarea orelor de pregătire suplimentară să se realizeze diferențiat, pe grupe de performanţă, cu o atenţie deosebită direcționată către elevii care nu au obţinut note mai mari de 5;
 • elevii şi părinţii vor semna că au luat la cunoştinţă programul de pregătire
  suplimentară/remedială, situaţia participării elevilor la orele de specialitate şi cele de pregătire suplimentară/remedială fiind adusă, lunar, la cunoştinţa părinţilor;
 • se recomandă ca, în cazul elevilor care au obținut note sub 5 la simulare, diriginţii, consilierii școlari şi cadrele didactice de specialitate să poarte discuţii individuale cu părinţii acestora, în scopul determinării de atitudine faţă de responsabilităţile ce decurg pentru pregătirea Evaluării Naționale.
 • se vor realiza analize comparative între mediile obținute la disciplinele la care se susține simularea Evaluării Naționale şi notele obţinute la teze/teze cu subiect unic şi se vor lua măsurile specifice de corelare a rezultatelor evaluărilor curente cu cea externă, astfel încât la momentul examenului de Evaluare Naţională să se diminueze diferenţele specifice.
 • Totodată, se recomandă ca la nivelul unității de învățământ, prin intermediul aplicării unor instrumente unitare de evaluare, la testele semestriale scrise, să se asigure evaluarea unitară a elevilor – teze cu subiect unic, la disciplinele la care se susține Evaluarea Națională.

AICI puteți citi integral planul de măsuri elaborat de ISMB.

Citește și REZULTATE SIMULARE EVALUAREA NAȚIONALĂ 2019. Aproape jumătate dintre elevi nu au reușit să ia media 5. Rezultate slabe la Matematică

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.