Înscrierea copiilor la grădiniță în anul școlar 2019-2020. Când va avea loc: etape și condiții

0
Foto: pixabay.com

Înscrierea copiilor la grădiniță pentru anul școlar 2019-2020 va începe pe data de 20 mai 2019, iar reînscrierea celor care sunt deja la grădiniță și vor frecventa unitatea de învățământ preșcolar și în anul școlar viitor, la data de 6 mai 2019, informează Ministerul Educației Naționale. 

UPDATE Ministerul Educaţiei Naţionale anunță că au fost aprobate procedurile şi calendarul privind reînscrierea/înscrierea în învăţământul preşcolar pentru anul școlar 2019-2020.

În vederea cuprinderii în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani, MEN a stabilit derularea succesivă a următoarelor etape (la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ):

  • reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze şi în anul şcolar 2019-2020;
  • înscrierea copiilor nou-veniţi.

Reînscrierile vor începe în data de 6 mai, iar înscrierile se vor realiza începând cu data de 20 mai, precizează MEN.

Orarul reînscrierilor/înscrierilor va fi stabilit de conducerea unităţii de învăţământ şi va fi afişat, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (dacă există) şi, eventual, pe site-urile inspectoratelor şcolare.

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea procesului de reînscriere, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, astfel: grupa mare, grupa mijlocie şi grupa mică.

În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.

Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

  • existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
  • existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
  • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;
  • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului.

Criteriile specifice de departajare (elaborate de fiecare unitate de învăţământ preşcolar, aprobate de Consiliul de administraţie al acesteia şi avizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean/al municipiului Bucureşti până la data de 18 mai) nu pot fi discriminatorii și nu pot include liste de preînscrieri, menționează MEN. Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ va preciza documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul completării/validării cererii-tip de înscriere. Criteriile specifice de departajare vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale.

Pentru asigurarea transparenţei procesului de reînscriere/înscriere, conducerile unităţilor de învăţământ preşcolar vor afişa, la vedere, pentru toţi cei interesaţi, următoarele informaţii:

  • capacitatea instituţiei (numărul de copii pentru care a fost proiectată);
  • numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2019-2020 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare);
  • criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor;
   numărul de copii reînscrişi/înscrişi zilnic (în perioada stabilită) din totalul disponibil.

Cifra de școlarizare pentru învățământul preșcolar asigură cuprinderea tuturor copiilor în grădinițe, precizează Ministerul Educației.

Unităţile de învăţământ preșcolar privat au și obligaţia afişării la loc vizibil a informaţiilor privind statutul acestora: autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate de Agenția pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP).


Știrea inițială

Ministerul Educației Naționale a transmis o notă inspectoratelor școlare județene și ISMB privind procedurile de înscriere și reînscriere a copiilor în învățământul preșcolar.

Potrivit notei MEN care a fost publicată de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, înscrierea/reînscrierea copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani la grădiniță se va face în etape succesive. Mai întâi va avea loc reînscrierea copiilor care frecventează unitatea de învățământ în acest an școlar și o vor frecventa și în anul școlar viitor, urmată de înscrierea copiilor nou-veniți. Astfel, conform documentului, reînscrierile vor începe pe 6 mai 2019, iar înscrierile se vor derula începând cu 20 mai 2019.

Calendarul înscrierilor și reînscrierilor la grădiniță, potrivit documentelor publicate de Inspectoratul Școlar al Municipiului București:

  • Reînscrierea copiilor: 6 mai 2019 – 17 mai 2019 
  • Înscrierea copiilor nou-veniți:
   • Etapa I de înscriere: 20 mai 2019 – 14 iunie 2019
   • Etapa a II-a de înscriere – 24 iunie – 26 iulie 2019
   • Etapa de ajustări: 29 iulie 2019 – 30 august 2019

I. Reînscrierea copiilor (6 mai 2019 – 17 mai 2019): listele nominale ale copiilor reînscriși și numărul locurilor rămase libere vor fi afișate pe data de 19 mai 2019.

II. Înscrierea copiilor nou-veniți

1. Etapa I de înscriere: 20 mai 2019 – 14 iunie 2019

  • În perioada 20 mai 2019 – 7 iunie 2019, părinţii copiilor vor depune solicitările  de  înscriere în unităţile de învăţământ cu nivel preşcolar, care au locuri disponibile pentru anul şcolar 2019–2020.
  • Solicitarea de înscriere va fi însoţită de documente justificative, care să demonstreze criteriile generale şi criteriile de departajare specifice elaborate de către unităţile de învăţământ preşcolar sau cu grupe de preşcolari.
  • Documentele necesare înscrierii: Cerere de înscriere; Adeverinţe de salariați ale părinților/ale unui părinte (pentru grădiniţele cu program prelungit şi săptămânal); Copie certificat de naştere copil; Copie C.I. părinte/tutore/reprezentant legal; Hotărâri judecătorești (dacă este cazul);   Fişa medicală, completată potrivit reglementărilor în vigoare; Documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale sau specifice ale celor trei unităţi de învăţământ pentru care au optat .
  • Părintele completează maxim trei opţiuni pentru unităţi de învăţământ în care există  locuri disponibile. Obligatoriu va fi completată cel puţin o opţiune.
  • Procesarea cererilor de înscriere are loc în perioada 10 iunie 2019 – 14 iunie 2019
  • Copiii respinşi în Etapa I vor putea fi înscrişi pe locurile rămase libere pentru Etapa II.
  • În data de 18 iunie, unităţile de învăţământ vor afişa listele finale ale copiilor înscrişi/admişi în grădiniţă, pentru anul şcolar 2019 – 2020, după prima etapă.

2. Etapa a II-a de înscriere – 24 iunie – 26 iulie 2019

  • În perioada 24 iunie 2019 – 18 iulie 2019, părinţii/tutorii legali ai copiilor care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ în prima etapă de înscriere sau care nu au participat la această etapă, completează o nouă cerere – tip de înscriere şi o depun la unitatea de învăţământ cu nivel preşcolar aflată pe prima poziţie din cele trei opţiuni exprimate, pentru etapa a doua, în ordinea descrescătoare a preferinţelor.
  • Ocuparea locurilor disponibile se realizează în ordine descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii  de 3 ani). În baza H.G. NR. 1252/2012 şi în limita locurilor disponibile, pot fi înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani.
  • În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere a copiilor în învăţământul preşcolar, primite de la părinţi, este mai mare decât numărul  de  locuri  libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale şi criterii de departajare specifice.
  • Procesarea cererilor de înscriere va avea loc în perioada 22 iulie 2019 – 26 iulie 2019.
  • Copiii respinși se vor putea înscrie pe locurile rămase libere pentru Etapa de ajustări.
  • În data de 26 iulie 2019, unităţile de învăţământ vor afişa listele finale ale copiilor înscrişi/admişi în grădiniţă, pentru anul şcolar 2019 – 2020, după a doua etapă.

3. Etapa de ajustări: 29 iulie 2019 – 30 august 2019

  • Această etapă presupune introducerea cererilor de înscriere şi admiterea lor pe locurile rămase libere. Unităţile de învăţământ vor introduce şi valida, pe locurile libere, cererile depuse.

Condiții de înscriere

Potrivit notei MEN, orarul reînscrierilor și înscrierilor va fi stabilit de fiecare grădiniță și va fi afișat inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și, eventual, pe site-ul inspectoratului școlar.

După finalizarea etapei de reînscrieri, ocuparea locurilor libere se va face, de regulă, in ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare, grupa mijlocie și grupa mică, se menționează în nota MEN.

În situația în care, într-o grădiniță, numărul cererilor de înscriere a copiilor primite de la părinți este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generate și criterii de departajare specifice.

Care sunt criteriile generale de departajare:

 • existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
 • existența unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte;
 • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;
 • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului.

”În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate anterior, apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate”, se precizează în document.

Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învățământ preșcolar sau cu grupe de preșcolari, sunt aprobate de Consiliul de administrație al acesteia și avizate de către consilierul juridic al Inspectoratului Școlar Județean/al municipiului București până la data de 18 mai 2019:

”Criteriile specifice de departajare sunt aplicate după epuizarea departajării pe baza criteriilor generale menționate anterior. Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ va indica documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul completării/validării cererii-tip de înscriere. Aceste criterii nu pot fi discriminatorii și nu pot include existența unor liste de preînscrieri, organizate în afara calendarului procesului de înscriere în învățământul preșcolar.”

Conform sursei citate, conducerile unităților de învățământ preșcolar vor afișa, la vedere, pentru toți cei interesați, următoarele informații:

 • capacitatea instituției (număr de copii pentru care a fost proiectată);
 • numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare pentru anul școlar 2019- 2020 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare);
 • criteriile generale și criteriile specifice pentru înscrierea copiilor;
 • numărul de copii reînscriși/înscriși zilnic (în perioada stabilită) din totalul disponibil.

Totodată, unitățile de învățământ preșcolar particular vor afișa și informații privind statutul grădiniței, respectiv: autorizată să funcționeze provizoriu sau acreditată ARACIP.

Listele grădinițelor care funcționează legal pot fi consultate pe Cartografia școlară sau pe site-urile inspectoratelor școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.