Profesorii au pichetat sediul MEN. Răspunsurile punctuale ale ministerului la revendicările sindicaliștilor

0

Membri ai Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret“ au pichetat, miercuri, sediul Ministerului Educației, având o listă de revendicări la care ministerul condus de Ecaterina Andronescu a răspuns punct cu punct. Cu o zi în urmă, profesorii, membri ai Federației, au intrat la ore purtând banderole tricolore, protestând astfel față de ”situația gravă în care se află sistemul de învățământ”. Sindicaliștii solicită, printre altele, majorarea costului standard per preșcolar/elev și stoparea violenței în unitățile de învățământ.

Ce răspunsuri a oferit Ministerul Educației la revendicările sindicaliștilor:

1. Federația „Spiru Haret“: Elaborarea pachetului legislativ pe educație cu termen 31 martie, conform Acordului.

Ministerul Educației: Pachetul legislativ în domeniul educației urmează să fie elaborat până la data de 31 martie 2019, pentru a putea fi lansat în dezbatere publică.

2. Federația „Spiru Haret“: Majorarea costului standard per preșcolar/școlar-față de lipsa acută de resurse umane, materiale și financiare.

Ministerul Educației: Costul standard per elev/preşcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi pentru contribuţiile aferente acestora pentru unităţile de învăţământ, inclusiv stabilirea valorii costului standard pentru coeficientul 1, crește de la 4.413 lei (în anul 2018), la 5.384 lei, în anul 2019.

3.  Federația „Spiru Haret“: Respectarea de către Ministerului Educației Naționale, în procesul de emitere a unor acte administrative cu caracter normativ, a obligației de consultare a partenerilor de dialog.

Ministerul Educației: În procesul de emitere a actelor administrative, au avut loc întâlniri în comisiile tehnice cu federațiile sindicatelor reprezentative din învățământ, inclusiv în comisiile de dialog social.

Totodată, au avut loc întâlniri cu directorii unităților de învățământ, cu reprezentanții personalului didactic auxiliar și nedidactic, reprezentanții FSLI și FSE „Spiru Haret”.

4.  Federația „Spiru Haret“: Asigurarea personalului de predare calificat.

Ministerul Educației: Unitățile de învățământ preuniversitar beneficiază de personal didactic de predare calificat.

5.  Federația „Spiru Haret“: Stoparea restrângerilor de activitate la unitățile de învățământ tehnologic, generate de dispariția unui număr semnificativ de norme din cauza structurii anului școlar  2019-2020 (ordin nediscutat cu federațiile sindicale din comisia tehnică).

Ministerul Educației: Proiectul de ordin a fost discutat în comisia de dialog social, fără Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, care nu a dorit să participe și a plecat de la discuții. Nu s-au aprobat restrângeri de activitate.

Prin ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.191/2019, a fost aprobată structura anului şcolar 2019-2020, pentru tot sistemul de învățământ de stat.

Până în prezent, învățământul tehnic și profesional avea prevăzute între 37 – 41 de săptămâni de curs, după caz, fiind necesară o echilibrare a duratei cursurilor, inclusiv pentru creșterea atractivității acestei forme de învățământ.

Totodată, este de subliniat faptul că, în anul școlar 2018-2019, în sistemul de învățământ preuniversitar din totalul de 215.833 de norme didactice de predare, 16.437 de norme sunt ocupate de personal didactic titular în regim de plata cu ora, iar 4.533 de norme didactice sunt ocupate de personal didactic fără studii corespunzătoare postului.

În raport cu numărul de norme ocupate în anul școlar 2018-2019 cu personal didactic titular încadrat în regim de plata cu ora (peste norma de bază), respectiv numărul de norme ocupate cu personal didactic fără studii corespunzătoare, Ministerul Educației Naționale apreciază că, în anul școlar 2019-2020, nu se vor înregistra restrângeri de activitate în rândul cadrelor didactice titulare.

6.  Federația „Spiru Haret“: Plata, în regim de urgență, a tuturor sumelor rezultate din sentințele judecătorești definitive, anterioare datei de 31.12.2018 (care, conform Acordului, trebuia realizată până la 31.01.2019).

Ministerul Educației: Sumele sunt prevăzute în buget și pot fi plătite numai după aprobarea Legii Bugetului de Stat pentru anul 2019.

7.  Federația „Spiru Haret“: Acordarea sporului de suprasolicitare neuropsihică de 10% întregului personal didactic din învățământul preuniversitar.

Ministerul Educației: Potrivit art. 16 din Anexa I, Capitolul I, lit. B, Reglementări specifice personalului didactic din învățământ din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, „pentru personalul didactic de predare din învăţământ se acordă un spor de suprasolicitare neuropsihică, de 10% din salariul de bază, începând cu data de 1 decembrie 2018”, răspuns confirmat și de Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

Potrivit prevederilor art. 99, alin. (2), alin. (4) și alin. (6)  din Legea educației naționale nr. 1/2011, „(2) unităţile conexe ale învăţământului preuniversitar sunt: Centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională”.

Ca urmare, potrivit legii, se acordă sporul de suprasolicitare neuropsihică cadrelor didactice care predau cu normă întreagă sau parțială.

Precizăm, în context, că în ultimii ani, salariile personalului din învățământul preuniversitar au înregistrat următoarele creșteri:

– personalul didactic de predare – 140%

– personalul didactic auxiliar – 119,5%

– personalul nedidactic – 47,8%

8.  Federația „Spiru Haret“: Stoparea violenței în unitățile de învățământ.

Ministerul Educației: În vederea stopării fenomenului de violență în școli, Ministerul Educației Naționale are în vedere următoarele documente strategice:

– Strategia privind reducerea fenomenului de violență în unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin ordin de ministru.

– Protocolul de cooperare privind prevenirea și combaterea delincvenței juvenile în incinta și în zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar, încheiat între  Ministerul Educației Naționale și Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliției Române.

– Conform Strategiei, inspectoratele școlare elaborează la începutul fiecărui an școlar, în cadrul Comisiei județene de prevenire și combatere a violenței în mediul școlar, Planul inspectoratului școlar județean/ al municipiului București privind reducerea fenomenului violenței, coordonează activitățile de prevenire și combatere a violenței în mediul educațional, monitorizează și evaluează modul de aplicare a planului la nivel județean/al municipiului București.

– De asemenea, cabinetele de asistenţă psihopedagogică şi cabinetele interşcolare de asistenţă psihopedagogică asigură, prin intermediul metodelor, procedeelor şi tehnicilor specifice, prevenirea şi diminuarea factorilor care determină tulburări comportamentale și comportamente de risc la elevi.

– Elementul fundamental în ceea ce privește șansele de reușită în reducerea fenomenului violenței la nivelul mediului educațional preuniversitar îl reprezintă măsurile și activitățile realizate la nivelul fiecărei unități școlare, unde se constituie cu caracter permanent, conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității, responsabilă de elaborarea, aplicarea și evaluarea modului de îndeplinire a obiectivelor incluse în cadrul Planului operațional al unității școlare privind reducerea fenomenului violenței. La nivelul fiecărei unități de învățământ, coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare elaborează, propune şi implementează proiecte şi programe educative de prevenţie şi intervenţie. Aceste proiecte și programe se desfășoară adeseori în parteneriat cu organizații neguvernamentale, cu care unitatea de învățământ sau inspectoratul școlar încheie protocoale de colaborare.

– Potrivit raportării inspectoratelor școlare, în anul școlar 2017 – 2018, numărul actelor de violență a fost în scădere cu 39%.

9.  Federația „Spiru Haret“: Asigurarea profesorilor de sprijin, a consilierilor psihopedagogici, precum și a finanțării suplimentare pentru unitățile de învățământ de masă cu clasele în care sunt înscriși copii cu cerințe educaționale speciale.

Ministerul Educației: Copiii cu CES integrați în școlile de masă beneficiază de sprijin educațional (profesori itineranți și de sprijin), conform art. 7, precum și de asistență socială, conform art. 51, alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1 cu modificările și completările ulterioare. Conform prevederilor art. 14, alin. (2) din ROFUIP, pentru asigurarea integrării cu succes a copiilor cu CES în școală, „pentru fiecare preșcolar/elev cu deficiențe grave/profunde/severe/asociate orientat de către centrul județean de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională pentru învățământul de masă, efectivele existente ale claselor se diminuează cu 3 preșcolari/elevi”.

HG nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar prevede un cost-standard superior celui stabilit pentru învățământul de masă, pe niveluri de învățământ.

10.  Federația „Spiru Haret“: Instrumente reale, aplicabile în situațiile în care cadrele didactice nu dau dovadă de profesionalism, nu au vocație, perturbă desfășurarea întregii activități a unităților de învățământ.

Ministerul Educației: Principalul instrument prevăzut de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare îl reprezintă evaluarea anuală a activităţii personalului didactic. Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar pune la dispoziţia conducerii unităţilor de învăţământ fişe-cadru ale posturilor didactice şi didactice auxiliare şi fişele-cadru de (auto)evaluare. Conducerea unităţii de învăţământ are obligaţia de a revizui anual fişele de post şi de a stabili  indicatorii de performanţă din fişele de autoevaluare/evaluare, astfel încât calificativul să reflecte cât mai realist activitatea concretă a fiecărui cadru didactic. Calificativul influenţează posibilitatea de evoluţie în carieră prin grade didactice, participarea la etape de mobilitate pentru ocuparea unui post didactic.

De asemenea, pentru încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului unităţii/instituţiei, în baza prevederilor art. 280-282 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cadrele didactice sunt cercetate disciplinar şi sancţionate în conformitate cu abaterea săvârşită.

11.  Federația „Spiru Haret“: Remedierea tuturor problemelor generate de EduSal.

Ministerul Educației: Problemele generate de funcționalitatea programului EduSal sunt cauzate, în principal, de modificările legislative, pentru care era necesară restructurarea acestora.

12.  Federația „Spiru Haret“: Corelarea calendarelor diverselor activități care se desfășoară la nivelul învățământului preuniversitar (mobilitatea personalului, examene, evaluări, certificări, concursuri, etc.).

Ministerul Educației: Prin modul de planificare a structurii anului școlar, a examenelor şi a concursurilor la care vor participa elevii şi cadrele didactice din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019, se asigură cadrelor didactice implicate în aceste activităţi, inclusiv personalului didactic de conducere, de îndrumare şi control, posibilitatea efectuării unor zile de concediu de odihnă.

Inspectoratele şcolare vor asigura o organizare riguroasă a centrelor de examen/evaluare pentru evitarea suprasolicitării unor unităţi de învăţământ.

Aproximativ 100 de membri ai Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret“ au pichetat miercuri, începând cu ora 11:00, sediul Ministerului Educației.

De asemenea, Federația a anunțat că, începând de marți, profesorii poartă banderole tricolore, în semn de protest față de situația din învățământ. Marius Ovidiu Nistor, președintele Federației, spune că ”haosul creat de legislație a dus la o stare conflictuală generală, care produce efecte negative”.

Citește și Protest anunțat de Federația ”Spiru Haret”: Profesorii vor purta banderole tricolore. Lista revendicărilor

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.