ADMITERE CLASA A V-A. Examenul de limbă străină la clasele cu predare intensivă: Probe și structura subiectelor

0
Foto: pixabay.com

Elevii care vor să învețe din clasa a V-a în clase cu program intensiv de predare a unei limbi de circulație internațională vor susține un test de competență lingvistică.

Testul de competență lingvistică se organizează, la nivelul unității de învățământ, după încheierea celui de-al doilea semestru al anului școlar, pentru absolvenții clasei a IV-a, conform unui grafic propus de unitățile de învățământ și aprobat de inspectoratul școlar.


Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere
internațională

Elevii care, anterior înscrierii în clasa a V-a la clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulaţie internaţională, au susţinut examene de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională şi au obţinut o diplomă nivel A1 sau nivel superior sunt admişi fără a mai susţine proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă respectivă, numai dacă numărul total al elevilor care optează pentru acest tip de clase este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobat pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulaţie internaţională.

Consultă LISTA examenelor cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine

 • Părintele, tutorele sau reprezentantul legal al candidatului poate solicita, pe bază de cerere scrisă, recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaștere internaţională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu Testul de competență lingvistică.
 • Comisia de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu testul de competență lingvistică analizează și realizează apoi recunoaștererea și echivalarea rezultatelor obţinute de candidaţi la examene
 • Nu se admit contestaţii ale rezultatelor obţinute în urma activităţii de recunoaștere și
  echivalare.

Testul de competență lingvistică

Probele de concurs și structura subiectelor

În cazul în care, după încheierea etapei de înscriere a candidaților, numărul total al
elevilor înscriși pentru clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne
de circulaţie internaţională este mai mare decât numărul de locuri aprobat prin planul
de școlarizare al unității de învățământ, toţi elevii susţin Testul de competență lingvistică.

Testul de competență lingvistică vizează evaluarea deprinderilor şi a cunoştinţelor
acumulate în clasele a III-a și a IV-a şi constă într-o probă orală și o probă scrisă.


PROBA ORALĂ

 • Etapa I – lecturarea cu voce tare a unui text în limba străină. Textul înscris pe biletul de
  testare trebuie să fie selectat din unul dintre manualele alternative pentru clasele a III-a şi a IVa, pe baza programelor școlare în vigoare, cu respectarea recomandărilor specifice fiecărei limbi moderne (teme recomandate și site-uri utile).
  Lecturarea textului este urmată de formularea de răspunsuri la 2-3 întrebări înscrise pe biletul de testare, răspunsuri care să dovedească înțelegerea globală şi detaliată a textului citit.
 • Etapa a II-a – realizarea unui dialog interactiv (elev-elev) pe o temă dată, având unul dintre membrii comisiei drept moderator.

Biletele necesare pentru proba orală vor fi elaborate astfel:

 • Pentru etapa I – un set de bilete (grupate conform manualelor alternative aprobate de
  MEN) conținând fiecare un text de 50-75 cuvinte şi 2-3 întrebări de verificare a
  înțelegerii globale şi detaliate a textului respectiv.
 • Pentru etapa a II-a – un set de bilete conţinând subiecte de interacţiune verbală în
  conformitate cu programa şcolară, în vigoare, pentru clasele a III-a şi a IV-a. Elevii,
  grupați în perechi numite de comisie, extrag un bilet pentru fiecare pereche, pregătesc
  interacţiunea verbală timp de 3-5 minute şi apoi revin în faţa comisiei pentru a prezenta
  conversaţia/ interacțiunea pe tema dată.
 • Pentru proba orală, etapa I, numărul subiectelor propuse este cel puțin egal cu jumătate
  din numărul candidaților înscriși.
 • Pentru proba orală, etapa a II-a, numărul subiectelor propuse este cel puțin egal cu un
  sfert din numărul candidaților înscriși.

PROBA SCRISĂ – timp de lucru – 1 ORĂ

 • Proba scrisă presupune redactarea unui text de 50–75 cuvinte pe o temă dată și
  demonstrează, atât capacitatea de exprimare în scris, cât și însușirea principalelor funcții
  comunicative/acte de limbaj, conform standardelor curriculare de performanță, prevăzute de programa școlară pentru clasele a III-a şi a IV-a, în vigoare.
 • Pentru proba scrisă se asigură un număr de minimum 5 și maximum 10 variante de subiect.

Evaluarea probelor și afișarea rezultatelor

Răspunsul candidaților este apreciat cu punctaje cuprinse între 1 – 100, după cum
urmează:

PROBA ORALĂ – 75 puncte

Etapa I – 50 puncte
Etapa a II-a -25 puncte

PROBA SCRISĂ – 25 puncte

Afișarea rezultatelor înainte de contestaţii se face conform graficului de desfășurare a
testului, la avizier și pe site-ul unităţii de învăţământ.


Contestații

 • La testul de la proba orală nu se admit contestaţii.
 •  La proba scrisă eventualele contestaţii se depun, pe bază de cerere tip, la
  secretariatul unităţii de învăţământ în termen de 24 ore de la afişarea rezultatelor.
 •  Afișarea rezultatelor finale (după contestaţii), se face la avizier și pe site-ul unităţii de învăţământ. Listarea se face în ordinea descrescătoare a notei finale, cu menţiunea ADMIS/RESPINS.

Citește integral Procedura privind admiterea în clasa a V-a 

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.