Codul Etic al profesorilor. Meditațiile cu elevii din propria clasă, interzise. Ce sancțiuni riscă profesorii

0
Foto: pixabay.com

Profesorii din învățământul preuniversitar nu pot da meditații elevilor din propria clasă. Este una dintre interdicțiile prevăzute în Codul-cadru de etică al personalului didactic din învăţământul preuniversitar, adoptat în luna august 2018, prin ordin al ministrului Educației. În cazul în care încalcă această prevedere a Codului, profesorii riscă sancțiuni.

Codul nu interzice însă ca profesorii să ofere meditații altor elevi decât cei din clasele la care predau.

De asemenea, Codul prevede că profesorilor nu le este permis să solicite, să accepte sau să colecteze bani și cadouri.

Principalele prevederi ale Codului:

În relaţiile cu elevii, personalul didactic are obligaţia de a cunoaşte, de a respecta şi de a aplica norme de conduită prin care se asigură:

 • ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a beneficiarilor direcţi ai educaţiei
  prin:

  • supravegherea atât pe parcursul activităţilor desfăşurate în unitatea de
   învăţământ, cât şi în cadrul celor organizate de unitatea de învăţământ în afara
   acesteia;
  • interzicerea agresiunilor verbale, fizice şi a tratamentelor umilitoare asupra
   beneficiarilor direcţi ai educaţiei;-
  • protecţia fiecărui beneficiar direct al educaţiei, prin sesizarea oricărei
   forme de violenţă verbală sau fizică exercitate asupra acestuia, a oricărei forme
   de discriminare, abuz, neglijenţă sau de exploatare a acestuia, în conformitate cu
   prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
   copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • combaterea oricăror forme de abuz;
  • interzicerea hărţuirii sexuale şi a relaţiilor sexuale cu beneficiarii direcţi ai educaţiei;
 • interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie:
  • fraudarea examenelor;
  • solicitarea, acceptarea sau colectarea de către personalul didactic a unor sume de bani, cadouri sau prestarea anumitor servicii, în vederea obţinerii de către beneficiarii direcţi ai educaţiei de tratament preferenţial ori sub ameninţarea unor sancţiuni, de orice natură ar fi acestea;
  • favoritismul;
  • meditaţiile contra cost cu beneficiarii direcţi ai educaţiei de la formaţiunile de studiu la care este încadrat;

În relaţiile cu părinţii şi cu reprezentanţii legali ai elevilor, personalul didactic respectă şi aplică norme de conduită prin care se asigură:

 • neacceptarea primirii de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile
  educaţionale oferite;
 • recomandarea de auxiliare curriculare sau materiale didactice, cu precădere
  a celor deschise şi gratuite, fără a impune achiziţionarea celor contra cost.

În exercitarea activităţilor specifice (şcolare şi extraşcolare), personalului
didactic îi este interzis:

 • să folosească baza materială din spaţiile de învăţământ în vederea obţinerii
  de beneficii materiale personale directe sau indirecte;
 • să folosească, să producă sau să distribuie materiale pornografice scrise,
  audio ori vizuale;
 • să organizeze activităţi care pun în pericol siguranţa şi securitatea beneficiarilor direcţi ai educaţiei sau a altor persoane aflate în incinta unităţii sau a instituţiei de învăţământ;
 • să consume alcool şi substanţe interzise, cu excepţia celor recomandate
  medical;
 • să permită şi să încurajeze consumul de alcool şi de substanţe interzise de
  către beneficiarii direcţi ai educaţiei, cu excepţia celor recomandate medical;
 • să organizeze şi să practice pariuri şi jocuri de noroc.

Încălcările prevederilor prezentului cod reprezintă abateri disciplinare şi se
sancţionează conform legislaţiei în vigoare.

Potrivit Legii Educației Naționale, sancțiunile disciplinare care se pot aplica în cazul profesorilor, în funcție de gravitatea abaterilor, pot fi:

 • observație scrisă, avertisment
 • diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizația de conducere, de îndrumare și de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni
 • suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcții didactice superioare sau pentru obținerea gradelor didactice ori a unei funcții de conducere, de îndrumare și de control
 • destituirea din funcția de conducere, de îndrumare și de control din învățământ
 • desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Citește integral Ordinul privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.