CLASA PREGĂTITOARE. Înscrierea în învățământul primar

0

CLASA PREGĂTITOARE. Condițiile de înscriere

 • În clasa pregătitoare sunt înscrişi copiii care au împlinit vârsta de 6 ani până la
  data începerii anului şcolar. 
 • În cazul copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani până la sfârşitul anului calendaristic, la solicitarea scrisă a părinţilor, a tutorilor sau a susţinătorilor legali, aceștia pot fi înscrişi în clasa pregătitoare dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.
 • Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor este efectuată sub coordonarea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE). Evaluarea se face atât la sediul CJRAE/CMBRAE, cât şi în diferite zone ale judeţului/municipiului Bucureşti, cu prioritate în grădiniţe. Evaluarea se realizează de către personalul de specialitate al CJRAE/CMBRAE, personal de specialitate din alte instituţii/unităţi, precum şi medici şcolari sau medici de familie, acolo unde este necesar.
 • În anul școlar 2018-2019, copiii care au împlinit vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2018, inclusiv, au fost înscriși în clasa pregătitoare.

CLASA PREGĂTITOARE. Alegerea școlii

 • Părinții copiilor pot opta pentru:
  • înscrierea la şcoala de circumscripţie – în această situaţie, copilul este automat înscris.
  • pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie – în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a celor specifice de departajare.
 • Școala de circumscripție reprezintă școala la care este arondată strada pe care locuiți. Conform prevederilor legale, fiecare locuință este arondată unei școli aflate în proximitate (școala de circumscripție), iar totalitatea străzilor arondate acelei școli reprezintă circumscripția școlară. Aceleași reglementări stabilesc că prin domiciliu se înțelege inclusiv reședință. Circumscripțiile școlare vor fi afișate, înainte de începerea înscrierilor, atât pe site-urile inspectoratelor școalare, cât și la fiecare unitate de învățământ.

Poți consulta aici Lista circumscripțiilor școlare din București în anul școlar 2018-2019


Care sunt criteriile generale de departajare:

 • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 • existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
 • existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învățământ.


CLASA PREGĂTITOARE. Calendarul înscrierilor

 • Pentru fiecare an școlar se adoptă un Calendar și o Metodologie de înscriere în învățământul primar.
 • În anul școlar 2018-2019, înscrierile în clasa pregătitoare au avut loc în perioada 8 – 26 martie (prima etapă) și 12 – 18 aprilie (a doua etapă), iar evaluarea psihosomatică în perioada 1 – 23 martie 2018.
 • Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinşi în nicio unitate de învăţământ, părinţii vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă.

CLASA PREGĂTITOARE. Ziua porților deschise

 • Toate școlile cu clase pregătitoare  organizează o „Zi a porților deschise”, în perioada prevăzută de calendarul înscrierii, zi în care părinții și copiii pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot avea discuții cu personalul unității de învățământ.

CLASA PREGĂTITOARE. Procedura de înscriere

 • Pentru înscrierea în clasa pregătitoare, părinții depun o cerere-tip de înscriere în clasa pregătitoare. Cererile se depun la secretariatul școlii unde părintele dorește înscrierea copilului sau pot fi completate online, însă în acest caz, părinții trebuie să meargă la unitatea de învăţământ pentru validarea cererii.
 • Completarea cererii-tip de înscriere se face în perioada prevăzută de calendarul înscrierii.

CLASA PREGĂTITOARE. Actele necesare pentru înscriere

 • Cerere-tip de înscriere
 • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului
 • Copie şi original al certificatului de naştere al copilului
 • Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul).
 • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

CLASA PREGĂTITOARE. Prima etapă de înscriere 

În prima etapă, procesarea cererilor-tip de înscriere se face în ordinea următoare:

 • în prima fază sunt admiși la școala de circumscripție copiii ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere. Repartizarea acestora conform solicitării din cererea-tip de înscriere se realizează cu ajutorul aplicației informatice;
 • în a doua fază se procesează cererile părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora se realizează la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare, iar listele finale sunt validate de către consiliul de administrație al unității de învățământ;
 • în a treia fază sunt admiși la școala de circumscripție copiii ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, dar nu au fost înmatriculați, din lipsă de locuri. Repartizarea acestora se realizează cu ajutorul aplicației informatice, dacă în cererea-tip de înscriere a fost bifată opțiunea de înscriere la școala de circumscripție, în cazul neadmiterii la școala solicitată.

CLASA PREGĂTITOARE. A doua etapă de înscriere 

 • Părinții copiilor care nu au fost cuprinși într-o unitate de învățământ în prima etapă de înscriere sau care nu au participat la aceasta etapă completează o nouă cerere-tip de înscriere în cea de-a doua etapă, pentru locurile disponibile.

Citește mai multe despre Calendarul și metodologia înscrierii în învățământul primar 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.